φωτογραφία φόντου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Περιγραφη

­


­­Οι ζωές των γονιών μας και των παππούδων μας, α­ν συγκριθούν με τις δικές μας, παρουσιάζουν περισσότερες ομοιότητες ή διαφορές;
Όλα όσα βλέπουμε γύρω μας ήταν, άραγε, πάντα έτσι ή μήπως ήταν διαφορετικά;
Σε τελική ανάλυση, πώς διαμορφώθηκε ο κόσμος στον οποίο ζούμε σήμερα;

 ­

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε με την πρόθεση και την ελπίδα να γεννήσει τέτοιου είδους ερωτήματα και να σας προκαλέσει να τα ερευνήσετε. Η χρονική περίοδος στην οποία αναφέρεται είναι τα διακόσια, περίπου, χρόνια από τη γαλλική επανάσταση του 1789 έως την εποχή μας. Ο τελευταίος αιώνας, δηλαδή τα χρόνια από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα, αποτελεί αυτό που ονομάζουμε σύγχρονη εποχή. Κατά την περίοδο που θα εξετάσουμε πολλά γεγονότα επηρέασαν, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, τις ζωές των ανθρώπων. Το βιβλίο παρουσιάζει τα κυριότερα από αυτά και ασχολείται, αρκετά πιο διεξοδικά, με την ιστορία των Ελλήνων, συνδέοντάς τη με την ιστορική εξέλιξη των άλλων λαών, ιδίως των γειτονικών, των Βαλκανίων και της Ευρώπης.

Η έμφαση δεν δόθηκε στην καταχώριση πληροφοριών. Η προσπάθεια εστιάστηκε στο να παρουσιαστεί μια γενική εικόνα του 19ου και του 20ού αιώνα, και κυρίως στο να αναδειχθούν τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχόλησαν κάθε εποχή, καθώς και η κληρονομιά που άφησε αυτή η εποχή στους μεταγενέστερους.

Αναλυτικο Προγραμμα

Για το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος, μεταβείτε στην αντίστοιχη ενότητα ακολουθώντας τον σύνδεσμο 'Προγράμματα Σπουδών'.

Στοχοι

 Οι μαθητές επιδιώκεται:

 • Να γνωρίσουν τα σημαντικά γεγονότα του 18ου αιών­α και να αντιληφθούν τη σημασία τους για το σύγχρονο κόσμο.
 • Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία των ατομικών ελευθεριών.
 • Να κατανοήσουν τη σημασία της Ελληνικής Επανάστασης για τη δημιουργία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.
 • Να εκτιμήσουν την αξία της ελευθερίας και της εθνικής ανεξαρτησίας.
 • Να γνωρίσουν τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικράτησαν στην Ελλάδα κατά το 19ο αιώνα.
 • Να εκτιμήσουν τους αγώνες, τις επιδιώξεις αλλά και τις αποτυχίες στην προσπάθεια αντιμετώπισης των εθνικών θεμάτων.
 • Να κατανοήσουν τη σημασία της επιστημονικής προόδου και της βιομηχανικής επανάστασης στη διαμόρφωση του σύγχρονου κόσμου.
 • Να αποδεχτούν την αναγκαιότητα για διεθνή ειρήνη, ασφάλεια, συνεργασία.
 • Να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι στις επιδιώξεις των ισχυρών κρατών.
 • Να γνωρίσουν τα σημαντικά γεγονότα των αρχών του 20ου αιώνα και τη σημασία τους για την Ελλάδα και την Ευρώπη.
 • Να εκτιμήσουν τη σημασία των αγώνων και θυσιών όλων των λαών.
 • Να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι σε ιδεολογίες με ολοκληρωτικό χαρακτήρα.
 • Να κατανοήσουν τα πρόσφατα γεγονότα και τις συνθήκες που διαμόρφωσαν το σημερινό κόσμο.
 • Να συνειδητοποιήσουν τις ευκαιρίες αλλά και τους κινδύνους που διατρέχει η σύγχρονη κοινωνία από την επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη.
 • Να συνειδητοποιήσουν τις επιρροές που ασκεί η ανθρώπινη δραστηριότητα στο περιβάλλον και να εκτιμήσουν την αξία και την ποιότητα του τοπικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
 • Να αναπτύξουν κριτική στάση και ερευνητική διάθεση για ζητήματα της τοπικής κοινωνίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κεφάλαιο Πρώτο - Οι απαρχές διαμόρφωσης του νεότερου κόσμου

Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε:

 • το κίνημα του Διαφωτισμού
 • την αμερικανική επανάσταση κα­ι την ίδρυση των ΗΠΑ
 • τη γαλλική επανάσταση του 1789 και την εποχή του Ναπολέοντα (1799-1815)
 • τη σημασία της περιόδου
 • 1789-1815 για την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια ιστορία.
Λέξεις-Κλειδιά: ­­γαλλική επανάσταση, διαφωτισμός, νεότερος κόσμος, ΗΠΑ, Ναπολέοντας, ευρωπαϊκή ιστορία, παγκόσμια ιστορία, αμερικάνικη επανάσταση

Κεφάλαιο Δεύτερο - Η ελληνική επανάσταση του 1821 στο πλαίσιο της ανάλυσης των εθνικών ιδεών και του φιλελευθερισμού στην Ευρώπη

­Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε:

 • τις μεταβολές που έγιναν στους κόλπους του ελληνισμού από τα μέσα του 18ου αιώνα
 • τις επαναστάσεις τ­ων ετών 1820-1821 στην Ευρώπη
 • την ελληνική επανάσταση στο πολιτικό πλαίσιο της εποχής της
 • την έκρηξη της ελληνικής επανάστασης, αρχικά στις Ηγεμονίες
 • τα στρατιωτικά γεγονότα της ελληνικής επανάστασης στο νότιο ελλαδικό χώρο
 • τις πρώτες απόπειρες των Ελλήνων να συγκροτήσουν κρατικούς θεσμούς
 • τις σχέσεις των επαναστατημένων Ελλήνων με την Ευρώπη
 • τις εξελίξεις που οδήγησαν στην αναγνώριση της ελληνικής ανεξαρτησίας
 • τα ευρωπαϊκά επαναστατικά κινήματα του 1830 και του 1848
Λέξεις-Κλειδιά:­ ελληνική επάνασταση, ­επαναστατικά κινήματα, Φιλική Εταιρεία, φιλελευθερισμός, Ηγεμονίες, συγκρότηση κράτους, ελληνική ανεξαρτησία

Κεφάλαιο Τρίτο - Οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελείξεις στην Ευρώπη και στον κόσμο τον 19ο αιώνα

­Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε:

 • την ωρίμανση και εξάπλωση της βιομηχανικής επανάστασης τον 19ο αιώνα
 • τις κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες της βιομηχανικής επανάστασης
 • τις ενοποιήσεις της Ιταλίας και της Γερμανίας
 • την ίδρυση νέων εθνικών κρατών στα Β­αλκάνια τον 19ο αιώνα
 • τα φαινόμενα του ιμπεριαλισμού και της αποικιοκρατίας
 • τις κύριες εξελίξεις στην αμερικανική ήπειρο, στην Κίνα και στην Ιαπωνία τον 19ο αιώνα.
Λέξεις-Κλειδιά:­ Ευρώπη, οικονομικές εξελίξεις, κοινωνικές εξελίξεις, πολιτικές εξελίξεις, βιομηχανική επανάσταση, Ιταλία, Γερμανία, ενοποίηση, Βαλκάνια, ιμπεριαλισμός, αποικιοκρατία, Αμερική, Κίνα, Ιαπωνία­

Κεφάλαιο Τέταρτο - Το ελληνικό κράτος από την ιδρυσή του έως τις αρχές του 20ού αιώνα

Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε:

 • τις σημαντικότερες πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα έως τις αρχές του 20ού αιώνα
 • τις κύριες επιδιώξεις της ελληνικής διπλωματίας τον 19ο αιώνα και τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής στη διεθνή θέση και στην εσωτερική κατάσταση της Ελλάδας
 • τις κύριες εξελίξεις στα Βαλκάνια του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα και σ' αυτό το πλαίσιο το κρητικό ζήτ­ημα και το μακεδονικό ζήτημα
 • τα κύρια γνωρίσματα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας τον 19ο αιώνα
Λέξεις-Κλειδιά: Ελληνικό κράτος, ίδρυση κράτους, Καποδίστριας, Όθωνας, έξωση του Όθωνα, κίνημα Γουδί, Κρητικό ζήτημα, Βαλκάνια, ελληνική οικονομία, ελληνική κοινωνία ­

Κεφάλαιο Πέμπτο - Επιστήμες, πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία κατά τον 19ο αιώνα

Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε:

 • τις κύριες επιστημονικές, πνευματικές και καλλιτεχνικές εξελίξεις στον κόσμο κατά τον 19ο αιώνα ­
 • ειδικότερα, την επίδραση των κυριότερων ευρωπαϊκών διανοητικών, καλλιτεχνικών και λογοτεχνικών ρευμάτων στην ελληνική πνευματική δημιουργία του 19ου αιώνα
Λέξεις-Κλειδιά:­ επιστήμες, πνευματική δημιουργία, καλλιτεχνική δημιουργία, 19ος αιώνας, στ­οχασμός, τέχνες, γράμματα

Κεφάλαιο Έκτο - Η Ελλάδα από το κίνημα στο Γουδί (1909) έως το τέλος των βαλκανικών πολέμων (1913)

Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε:

 • το κίνημα του 1909 στο Γουδί και τα αποτελέσματά του
 • την ανάδειξη του Ελευθέριου Βενιζέλου σε πρωθυπουργό της Ελλάδας και το βενιζελικό πρόγραμμα ανασυγκρότη­σης και εκσυγχρονισμού της χώρας
 • τους βαλκανικούς πολέμους και τα αποτελέσματά τους.
Λέξεις-Κλειδιά:­ Βαλκανικοί πόλεμοι, κίνημα στο Γουδί, Βενιζέλος­, εκσυγγρονισμός

Κεφάλαιο Έβδομο - Ο Α΄ παγκόσμιος πόλεμος και η Ρωσική επανάσταση (1914-1918)

Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε:

 • τα αίτια του Α΄ Παγκόσμιου ­πολέμου, τις φάσεις και την έκβασή του
 • τη διαφωνία Βενιζέλου – Κωνσταντίνου για τη στάση της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο
 • την επανάσταση του 1917 στη Ρωσία
 • την πολιτική πραγματικότητα μετά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο και την ίδρυση της Κοινωνίας των Εθνών.
Λέξεις-Κλειδιά:­ Α παγκόσμιος πόλεμος, ρώσικη επανάσταση, εθνικός διχασμός, μεταπολεμικές ρυθμίσεις­, κοινωνία των εθνών

Κεφάλαιο Όγδοο - Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922)

Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε:

 • τις διεκδικήσεις των ισχυρών της Αντάντ και της Ελλάδας στην Οθωμανική αυτοκρατορία­
 • τη θέση του ελληνισμού της δυτικής Μ. Ασίας και του Πόντου
 • την ανάπτυξη του τουρκικού εθνικού κινήματος με επικεφαλής τον Μουσταφά Κεμάλ
 • τα κύρια γεγονότα του μικρασιατικού πολέμου και την έκβασή του
 • τις εξελίξεις σε Ελλάδα και Τουρκία αμέσως μετά τον μικρασιατικό πόλεμο.
Λέξεις-Κλειδιά:­ Μικρασιατικός πόλεμος, Αντάντ, Οθωμανική Αυτοκρατορία, Πόντος, Μικρά Ασία, Μουσταφά Κεμάλ, τουρκικό εθνικό κίνημα

Κεφάλαιο Ένατο - Η εποχή του μεσοπολέμου (1919-1939)

­Σε αυτό ­το κεφάλαιο θα εξετάσουμε:
 • την οικονομική κρίση που έπληξε σχεδόν ολόκληρο τον κόσμο κατά τον Μεσοπόλεμο
 • τα κοινωνικά και τα πολιτικά αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης
 • τη γέννηση του φασισμού και τη διάδοση του φασιστικού προτύπου
 • τις κυριότερες πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου
 • το προσφυγικό πρόβλημα στη μεσοπολεμική Ελλάδα.
Λέξεις-Κλειδιά: Μεσοπόλεμος, οικονομική κρίση, Μεγάλη Ύφεση, φασισμός, πολιτικές εξελίξεις, κοινωνικές εξελίξεις, δικτατορία, προσφυγικό πρόβλημα, μεσοπολεμική Ελλάδα

Κεφάλαιο Δέκατο - Ο Β΄ παγκόσμιος πόλεμος και η Ελλάδα

Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε:

 • τα προμηνύματα και τα αίτια του Β΄ Παγκόσμιου πολέμου
 • τα κύρια στρατιωτικά­ γεγονότα και την έκβαση του πολέμου
 • την εμπλοκή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο
 • την περίοδο της Κατοχής και την ανάπτυξη του ελληνικού κινήματος αντίστασης
 • τις υλικές και ηθικές επιπτώσεις του Β’ Παγκόσμιου πολέμου τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα
 • την ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τη λειτουργία και τους σκοπούς του.
Λέξεις-Κλειδιά: Β παγκόσμιος πόλεμος, αίτια, στρατιωτικά γεγόνοτα, έκβαση πολέμου, Κατοχή, Αντίσταση, Απελευθέρωση, ελληνικό κίνημα αντίστασης, υλικές επιπτώσεις, ηθικές επιπτώσεις, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών­

Κεφάλαιο Ενδέκατο - Διεθνείς εξελίξεις από το τέλος του πγκόσμιου πολέμου έως τα τέλη του 20ού αιώνα

­Σε αυτό το κεφά­λαιο θα εξετάσουμε:
 • τη διαμόρφωση των λαϊκών δημοκρατιών της Α. Ευρώπης υπό σοβιετική επιρροή
 • την ανοικοδόμηση της Δ. Ευρώπης υπό αμερικανική επιρροή
 • την ανάδειξη των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης σε υπερδυνάμεις και τον μεταξύ τους ανταγωνισμό
 • την ανεξαρτητοποίηση των αποικιών
 • τους λόγους κατάρρευσης των λαϊκών δημοκρατιών της Α. Ευρώπης
 • τις προσπάθειες οικονομικής και πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης (1951-2001)
 • την εικόνα της σημερινής Ευρώπης
Λέξεις-Κλειδιά:­ διεθνείς εξελίξης, μεσοπολεμική Ευρώπη, διαίρεση, Διπολισμός, Ψυχρός πόλεμος, αποκιοκρατία, Τρίτος Κόσμος, κατάρρευση, λαϊκές δημοκρατίες, μεταψυχροπολεμική Ευρώπη, ενοποίηση Ευρώπης

Κεφάλαιο Δωδέκατο - Η Ελλάδα από το τέλος του Β΄ παγκοσμίου πολέμου έως τα τέλη του 20ού αιώνα

­Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε:
 • τα αίτια και τις επιπτώσεις του ελληνικού εμφύλιου πολέμου (1946-1949)
 • τα κύρια προβλήματα της ελληνικής κο­ινωνίας την περίοδο 1949-1967
 • την επιβολή και την κατάρρευση της απριλιανής δικτατορίας (1967-1974)
 • τις εξελίξεις στην Ελλάδα από την πτώση­ της δικτατορίας έως το τέλος του αιώνα
 • τις συνέπειες που είχε στην Ελλάδα η κατάρρευση των λαϊκών δημοκρατιών της Α. Ευρώπης
Λέξεις-Κλειδιά: εμφύλιος πόλεμος, κυπριακός αγώνας, απριλιανή δικτατορία, ­Μεταπολίτευση, κατάρρευση λαϊκών δημοκρατιών, Ανατολική Ευρώπη,

Κεφάλαιο Δέκατο Τρίτο - Οι προσπάθειες ενοποίησης της Ευρώπης και η Ελλάδα

­Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε:
 • τις προσπάθειες πολιτικής και οικονομικής ενοποίησης της Ευρώπης κατά την περίοδο 1951-2001
 • τα κύρια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη λειτουργία τους
 • τη συμμετοχή της Ελλάδας στις προσπάθειες ενοποίησης της Ευρώπης και τη θέση της σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωσ­η.
Λέξεις-Κλειδιά: ενοποίηση Ευρώπης, κράτος-μέλος, Ευρωπαϊκή ένωση, Ελλάδα­

Κεφάλαιο Δέκατο Τέταρτο - Επιστήμες , πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία κατά τον 20ό αιώνα

Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε στο πλαίσιο του 20ού αιώνα:

 • τα κύρια επιτεύγματα των επιστημών και της τεχνολογίας
 • τις κύριες εξελίξεις στη ζωγραφ­ική, στην αρχιτεκτονική, στη μουσική και στον κινηματογράφο
 • τα κύρια λογοτεχνικά ρεύματα
 • τις ανάλογες επιστημονικές πνευματικές και καλλιτεχνικές εξελίξεις στην Ελλάδα.
Λέξεις-Κλειδιά: 20ος αιώνας, επιστήμη, τεχνολογία, τέχνη, ζωγραφική, αρχιτεκτονική, μουσική, κινηματογράφος, ποίηση, πεζογραφία, γράμματα­, λογοτεχνικά ρεύματα