φωτογραφία φόντου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Περιγραφη

 1. Φύση και Σκοπός των Βιωματικών Δράσεων

Οι  Βιωματικές Δράσεις αποτελούν διακριτή μονάδα του Προγράμματος Σπουδών και του Ωρολογίου Προγράμματος και κινούνται στην ίδια παιδαγωγική φιλοσοφία με τις Ερευνητικές Εργασίες του Λυκείου, που προωθεί τη βιωματική, συνεργατική και διερευνητική μάθηση. Σκοπός των Βιωματικών Δράσεων είναι, μέσα από τη μαθησιακή ενεργοποίηση των μαθητών, να τους βοηθήσουν:

(α) να αναπτύξουν τις αναγκαίες στάσεις και  κοινωνικές, αυτογνωσιακές,  (μετα-)γνωστικές και μεθοδολογικές ικανότητες που απαιτεί η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση ("μαθαίνω πώς να μαθαίνω")

(β) να αξιοποιούν  παλιές και νέες, προσωπικές και διαμεσολαβημένες εμπειρίες, για να κατανοούν σε βάθος τα θέματα που μελετούν και

(γ)  να αξιοποιούν τις νέες στάσεις, γνώσεις και ικανότητες, για να  κάνουν στοχευμένες βελτιωτικές παρεμβάσεις στο προσωπικό τους πεδίο(στην  αυτο-εκτίμηση και στη συμπεριφορά τους ως ατόμων,  ως μελών τοπικών κοινοτήτων και ως υπεύθυνων πολιτών) και στα πεδία του, άμεσου και ευρύτερου, κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος.

 

2. Επιστημονικά Πεδία των  Βιωματικών Δράσεων

Στην ενότητα των Βιωματικών Δράσεων το ισχύον Ωρολόγιο Πρόγραμμα  για τα Ημερήσια (ΥΑ 115475/Γ2/06-09-2013) και  τα Εσπερινά (ΥΑ 115472/Γ2/21-08-2013) Γυμνάσια περιλαμβάνει τα παρακάτω έξι(6)  επιστημονικά πεδία:

1.Τοπική Ιστορία

2. Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Π.Ε.Α.Α)

3. Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Σ.Ε.Π.)

4. Φύση και Άσκηση

5. Πολιτισμό και Δραστηριότητες Τέχνης

6. Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ.)

Για τη συμμετοχή των ειδικοτήτων στην εποπτεία και καθοδήγηση των Βιωματικών Δράσεων ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΥΑ 126567/Γ2/10-09-2013).