φωτογραφία φόντου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Περιγραφη

H λογιστική είναι μία επιστήμη, η οποία ύστερα από πολλές θεωρητικές συζητήσεις στο τέλος του 19ου αιώνα εντάχθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο του Οικονομικού Λογισμού. Η Λογιστική παρέχει στις οικονομικές μονάδες την πληροφοριακή θωράκιση που τις βοηθά στην επίτευξη, κατά τον καλύτερο τρόπο, του στόχου τους.

Το μάθημα "Αρχές Λογιστικής" παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις αρχές της σύγχρονης Λογιστικής, με σκοπό οι μαθητές να αποκτήσουν λογιστική σκέψη, ώστε να προετοιμαστούν για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Το βιβλίο "Αρχές Λογιστικής" χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος δίνονται προοδευτικά οι βασικές έννοιες:

 • Περιουσία, διακρίσεις και υποδιακρίσεις της.
 • Προσδιορισμός της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης.
 • Μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων.
 • Διπλογραφική μέθοδος, καταγραφή των λογιστικών γεγονότων στο ημερολόγιο και καταχώριση των μεταβολών που επέρχονται απ' αυτά στους λογαριασμούς του Γενικού Καθολικού.
 • Παραπέρα ανάλυση του μοναδικού λογαριασμού "Κεφάλαιο" και προσδιορισμός του αποτελέσματος  με το λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσης".
 • Διάκριση των λογαριασμών κατά μέγεθος, λογιστικός χειρισμός τους και ισοζύγια λογαριασμών αναλυτικών καθολικών.
Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου περιέχονται οι ενότητες:
 • Η ανάλυση των λογαριασμών ως προς το περιεχόμενό τους.
 • Τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία.
 • Τα λογιστικά σφάλματα.
 • Οι λογιστικές εργασίες τέλους χρήσης.
 • Οι βασικοί σκοποί και η διάρθρωση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.

Αναλυτικο Προγραμμα

Για το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος, μεταβείτε στην αντίστοιχη ενότητα ακολουθώντας τον σύνδεσμο 'Προγράμματα Σπουδών'.

Στοχοι

Οι μαθητές θα αποκτήσουν γνώσεις με τις οποίες θα μπορούν:

 • Να προσδιορίζουν με ακρίβεια την περιουσιακή κατάσταση μιας επιχείρισης.
 • Να παρακολουθούν τις μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων της.
 • Να προσδιορίζουν τα οικονομικά αποτελέσματα από τη δράση της.
 • Να έχουν τη δυνατότητα άσκησης ελέγχου στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της.
 • Να συγκεντρώνουν πληροφορίες και στατιστικά δεδομένα που αφορούν τη μελέτη της εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών της.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή - Βασικές έννοιες

Στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι βασικές έννοιες της Λογιστικής, όπως, ανάγκες και αγαθά, οικονομικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις. Σκοπός του κεφαλαίου είναι να αποκτήσει ο μαθητής εικόνα για την περιουσία της επιχείρησης, να κατανοήσει  που ανήκουν τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η επιχείρηση και ποιες μπορεί να είναι οι απαιτήσεις της και ποιες οι υποχρεώσεις της προς τρίτους και προς το φορέα. Επίσης, δίνεται έμφαση στην έννοια του ενεργητικού και του  παθητικού μιας επιχείρησης. Το κεφάλαιο κλείνει με τον ορισμό της λογιστικής επιστήμης και το ρόλο του λογιστή.

Λέξεις-κλειδιά: Ανάγκες, αγαθά, οικονομικοί οργανισμοί, παραγωγικοί συντελεστές, κεφάλαιο, επιχείρηση, περιουσία της επιχείρησης, ενεργητικό, παθητικό, πάγια, κυκλοφορούν ενεργητικό, λογιστική, λογιστής.

Κεφάλαιο 2 - Εμφάνιση της περιουσίας ή οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης

Η περιουσιακή συγκρότηση της επιχείρησης εμφανίζεται σε μια χρονική στιγμή (στατικά) με την απογραφή. Για το λόγο αυτό η επιχείρηση πρέπει να διενεργεί απογραφή και αποτίμηση των περιουσιακών της στοιχείων, ώστε να γνωρίζει:

 • Την κάθε αξία που κατέχει
 • Τις απαιτήσεις της
 • Τις υποχρεώσεις της και την καθαρή της περιουσία
Η απογραφή που γίνεται σύμφωνα με το νόμο κάθε χρόνο και η οποία αφορά
όλη την περιουσιακή συγκρότηση της επιχείρησης καταχωρείται στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών. Στο κεφάλαιο αυτό εξηγούνται οι έννοιες της απογραφής και του ισολογισμού , τα είδη της απογραφής και οι μορφές του ισολογισμού.

 

Λέξεις-κλειδιά: Απογραφή, γενική απογραφή, μερική απογραφή, εξωλογιστική απογραφή, εσωλογιστική απογραφή, τακτική απογραφή, έκτακτη απογραφή, διαχειριστική περίοδος, ισολογισμός, θετικός ισολογισμός, ουδέτερος ισολογισμός, αρνητικός ισολογισμός.

Κεφάλαιο 3 - Οι μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και η παρακολούθηση τους

Οι μετασχηματισμοί των περιουσιακών στοιχείων αποτελούν βασική ενότητα του μαθήματος της λογιστικής. Μεταξύ των σκοπών της λογιστικής είναι ο προσδιορισμός της περιουσίας της επιχείρησης και η παρακολούθηση των μεταβολών της. Οι διαδοχικοί ισολογισμοί χρησιμεύουν για τη διαπίστωση των μεταβολών των περιουσιακών στοιχείων που επέρχονται ύστερα από κάθε λογιστικό γεγονός. Κλειδί για τη λειτουργία των λογαριασμών είναι οι κανόνες λειτουργίας τους οι οποίοι και περιγράφονται στο κεφάλαιο αυτό. Από τον ισολογισμό, στον οποίο εμφανίζονται περιληπτικά τα περιουσιακά στοιχεία σε μια δεδομένη στιγμή, προκύπτει η αναγκαιότητα να ανοιχθούν λογαριασμοί για την παρακολούθηση των μεταβολών των περιουσιακών στοιχείων. Με βάση αυτά, στο κεφάλαιο αυτό ο μαθητής, σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας των λογαριασμών, είναι σε θέση να ανοίγει τους λογαριασμούς του ενεργητικού με χρέωση και του παθητικού με πίστωση και να τους λειτουργεί στη συνέχεια.

Λέξεις-κλειδιά: Λογιστικά γεγονότα, μετασχηματισμοί, απλοί μετασχηματισμοί, σύνθετοι μετασχηματισμοί, διαδοχικοί ισολογισμοί, λογαριασμός, γραφική παράσταση του λογαριασμού, καταχώρηση, άνοιγμα, κίνηση του λογαριασμού, υπόλοιπο λογαριασμού, χρεωστικό, πιστωτικό, εξίσωση λογαριασμού, κλείσιμο λογαριασμού, χρέωση, πίστωση.

Κεφάλαιο 4 - Διπλογραφική ή διγραφική μέθοδος εγγραφών

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στη διπλογραφική μέθοδο και τις βασικές αρχές της. Εξηγείται η έννοια του ημερολογίου, του Γενικού Καθολικού, καθώς και ο τρόπος τήρησής τους και προτείνονται εφαρμογές τήρησης ημερολογίου και Γενικού Καθολικού. Τέλος αναφέρεται το ισοζύγιο λογαριασμών γενικού καθολικού και δίνονται σχετικά παραδείγματα. Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι με την ολοκλήρωσή του να μπορεί ο μαθητής  να απαντά στις ακόλουθες ερωτήσεις:

 • Τι είναι διπλογραφική ή διγραφική μέθοδος;
 • Τι καλείται ημερολογιακό άρθρο;
 • Ποια βασική ισότητα υπάρχει στο ημερολόγιο και γιατί;
 • Τι λέγεται μεταφορά από το Ημερολόγιο στο Γενικό Καθολικό;
 • Τι είναι Ισοζύγιο;
 • Ποια σχέση συνδέει το Ισοζύγιο με το Ημερολόγιο;
Λέξεις-κλειδιά: Διπλογραφική ή διγραφική μέθοδος, ημερολόγιο, τήρηση ημερολογίου, μεταφορά, Άθροισμα Χρεώσεων Ημερολογίου, Άθροισμα Πιστώσεων Ημερολογίου, Άθροισμα Χρεώσεων Γενικού Καθολικού, Άθροισμα Πιστώσεων Γενικού Καθολικού, ισοζύγιο λογαριασμών γενικού καθολικού, ισοζύγια περιόδου, ανακεφαλαιωτικά ισοζύγια.

Κεφάλαιο 5 - Κατάταξη λογαριασμών σε γενικές ομάδες - Μεγαλύτερη ανάλυση της καθαρής περιουσίας

Οι λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται από τη Λογιστική για την παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων ποικίλλουν από επιχείρηση σε επιχείρηση, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης (εμπορική, βιομηχανική, παροχής υπηρεσιών κτλ.), το μέγεθος της, τη νομική της μορφή (ατομική, εταιρική) κτλ.
Όλοι αυτοί οι λογαριασμοί διακρίνονται στις εξής γενικές ομάδες

 • Λογαριασμοί Ενεργητικού
 • Λογαριασμοί Πραγματικού Παθητικού
 • Λογαριασμοί Καθαρής Περιουσίας
Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι με την ολοκλήρωσή του  ο μαθητής να μπορεί να απαντά στις ακόλουθες ερωτήσεις:
 • Τι παρακολουθούμε με τους λογαριασμούς Καθαρής Περιουσίας;
 • Τι πρέπει να κάνουμε για να υπολογίσουμε το τελικό αποτέλεσμα μιας χρήσης;
 • Τι ρόλο παίζουν οι λογαριασμοί των εξόδων και των ζημιών;
 • Πότε ο ισολογισμός έναρξης καταχωρείται στο ημερολόγιο;
Λέξεις-κλειδιά: Λογαριασμοί ενεργητικού, λογαριασμοί πραγματικού παθητικού, λογαριασμοί καθαρής περιουσίας, λογαριασμοί εξόδων, λογαριασμοί εσόδων, λογαριασμοί έκτακτων κερδών και ζημιών.

Κεφάλαιο 6 - Οι λογαριασμοί από οργανωτική άποψη και η διάκριση τους κατά μέγεθος

Το κεφάλαιο αυτό πραγματεύεται την ανάγκη διάσπασης των λογαριασμών και αναλύει τα διαφορετικά είδη τους: γενικοί ή περιληπτικοί, ειδικοί ή αναλυτικοί, πρωτοβάθμιοι, δευτεροβάθμιοι, κλπ. Στη συνέχεια εξηγείται ο λογιστικός χειρισμός των γενικών και των ειδικών λογαριασμών και το ισοζύγιο λογαριασμών αναλυτικού καθολικού. Το κεφάλαιο κλείνει με εκτενή παραδείγματα και εφαρμογές με στόχο να μπορεί ο μαθητής να κάνει:

 • καταχώρηση του ισολογισμού στο ημερολόγιο,
 • ενημέρωση των λογαριασμών του γενικού καθολικού και των αναλυτικών,
 • σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού ισοζυγίου των λογαριασμών γενικού καθολικού,
 • σύνταξη καταστάσεων συμφωνίας (ισοζυγίων) των αναλυτικών καθολικών.
Λέξεις-κλειδιά: Γενικοί ή περιληπτικοί λογαριασμοί, ειδικοί ή αναλυτικοί λογαριασμοί, πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί, δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί, ισοζύγιο λογαριασμών αναλυτικού καθολικού.

Κεφάλαιο 7 - Διάκριση των λογαριασμών ανάλογα με τη φύση ή το περιεχόμενο τους

Οι λογαριασμοί διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με τη φύση τους ή το περιεχόμενο τους. Με άλλους λογαριασμούς παρακολουθούνται αξίες π.χ. κτίρια εμπορεύματα κτλ., με άλλους σχέσεις με πρόσωπα π.χ. πελάτες, προμηθευτές κτλ., με άλλους αποτελέσματα, με άλλους ξένα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην επιχείρηση κτλ.
Ως προς το περιεχόμενο τους οι λογαριασμοί διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Αξιών
 • Προσώπων
 • Εξόδων
 • Εσόδων
 • Εκμετάλλευσης ή Κυκλοφορίας και Αποτελεσμάτων Χρήσης.
 • Αμιγείς και Μεικτoί
 • Τεχνικής Λογιστικής Φύσης (Αντίθετοι ή Αρνητικοί, Διάμεσοι, Μεταβατικοί)
 • Τάξης
Ο τρόπος λειτουργίας κάθε λογαριασμού εξαρτάται από τη φύση του στοιχείου που παρακολουθείται από αυτόν και το ιδιαίτερο περιεχόμενο του. Για το λόγο αυτό, στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε το περιεχόμενο των λογαριασμών της κάθε κατηγορίας και θα περιγράψουμε τον τρόπο λειτουργία τους.

 

Λέξεις-κλειδιά: Λογαριασμοί αξιών, λογαριασμοί προσώπων, λογαριασμοί εξόδων, λογαριασμοί εσόδων, λογαριασμοί εκμετάλλευσης, λογαριασμοί αμιγείς, λογαριασμοί τεχνικής λογιστικής φύσης, λογαριασμοί τάξης, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, απόσβεση, σταθερή μέθοδος, φθίνουσα μέθοδος, αύξουσα μέθοδος.

Κεφάλαιο 8 - Λογιστικά βιβλία και στοιχεία - λογιστικά σφάλματα


Το κεφάλαιο αυτό εστιάζει στα δικαιολογητικά στοιχεία που αποδεικνύουν  τα λογιστικά γεγονότα και στα λογιστικά βιβλία  (βιβλίο απογραφών και ισολογισμών, βιβλίο αποθήκης, βιβλίο αγορών,  μητρώο γραμματίων εισπρακτέων κλπ).  Υπάρχει περίπτωση κατά την καταχώρηση των λογιστικών εγγραφών να γίνουν σφάλματα. Το κεφάλαιο αναφέρεται στις περιπτώσεις αυτές. Στο τέλος του κεφαλαίου ο μαθητής θα μπορεί να απαντά στις ακόλουθες ερωτήσεις:
 • Ποια στοιχεία λαμβάνονται υπόψη στην καταχώρηση κάθε λογιστικού γεγονότος;
 • Ποια βιβλία πρέπει να τηρούν όλες οι επιχειρήσεις;
 • Με ποιους λογιστικούς τρόπους διορθώνονται οι λανθασμένες καταχωρήσεις;
Λέξεις-κλειδιά: Δικαιολογητικά στοιχεία, εξωτερικά δικαιολογητικά, εσωτερικά δικαιολογητικά, βιβλίο απογραφών και ισολογισμών, ημερολόγιο, γενικό καθολικό, βιβλίο αποθήκης, μητρώο γραμματίων εισπρακτέων, μητρώο γραμματίων πληρωτέων, βιβλίο αγορών, βιβλίο εσόδων - εξόδων, λογιστικά σφάλματα.

Κεφάλαιο 9 - Ισολογισμός τέλους χρήσης

Στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης συντάσσεται ισολογισμός, που για το λόγο αυτό καλείται Ισολογισμός τέλους χρήσης.
Ακόμη, στο τέλος κάθε χρήσης προσδιορίζονται τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης και τα αποτελέσματα χρήσης που προέκυψαν στη διάρκεια της χρήσης.
Για να προσδιορισθούν τα αποτελέσματα μιας διαχειριστικής χρήσης, θα πρέπει να συσχετισθούν όλα τα έσοδα και έξοδα που αφορούν τη χρήση αυτή και μόνο αυτά, δηλαδή όλα τα δουλευμένα έσοδα και έξοδα της χρήσης.
Κατά συνέπεια, προκειμένου να προσδιορισθούν με ακρίβεια τα αποτελέσματα μίας χρήσης, θα πρέπει να γίνει χρονική τακτοποίηση των εσόδων και των εξόδων, δηλαδή να διαχωρισθούν τα έσοδα και έξοδα που αφορούν άλλη ή άλλες χρήσεις και να προσδιορισθούν με ακρίβεια τα έσοδα και έξοδα, που, παρά το ότι αφορούν τη συγκεκριμένη χρήση, δεν έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία. Έτσι το αποτέλεσμα μιας χρήσης δεν επηρεάζεται από τα έσοδα και τα έξοδα άλλων χρήσεων, δηλαδή κάθε χρήση έχει αυτοτέλεια ως προς τα έσοδα και τα έξοδα.

Λέξεις-κλειδιά: Ισολογισμός τέλους χρήσης, χρονική τακτοποίηση των εσόδων και των εξόδων, σύνταξη ανακεφαλαιωτικού ισοζυγίου, διενέργεια γενικής απογραφής, κλείσιμο των βιβλίων της χρήσης, σύνταξη οριστικού ισοζυγίου, εγγραφές προσαρμογής η έγγραφές τακτοποίησης, επισφαλής απαίτηση, σχηματισμός προβλέψεων, διαπίστωση ελλειμμάτων ή πλεονασμάτων.

Κεφάλαιο 10 - Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

Η λογιστική τυποποίηση και σχεδίαση, η οποία αποβλέπει στην ενιαία ονοματολογία, κωδικοποίηση και λειτουργία των λογαριασμών μέσα στα πλαίσια πάντοτε των αρχών των παραδεκτών από τη λογιστική θεωρία, θεσμοθετήθηκε στην Ελλάδα με το νόμο 1041/80 και το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 1123/80. Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) εφαρμόστηκε σταδιακά από το 1987.  Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στους σκοπούς και  στη διάρθρωση  του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.

Λέξεις-κλειδιά: Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, ενιαία λογιστική γλώσσα, ομοιόμορφοι κανόνες κοστολόγησης, αρχή της αυτονομίας, αρχή της «κατ' είδος» συγκέντρωσης των αποθεμάτων, αρχή της κατάρτισης του λογαριασμού της Γενικής Εκμετάλλευσης, κωδικοποίηση των λογαριασμών.