φωτογραφία φόντου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Περιγραφη

­ 

Το βιβλίο αποσκοπεί στην πλατιά ενημέρωση του νέου ανθρώπου για το φυσικό, οικονομικό και παραγωγικό περιβάλλον, την κατανόηση των παραμέτρων της ανάπτυξης με δεδομένη τη λειτουργία της σε παγκόσμιο πλαίσιο, καθώς και της ιδιαίτερης συμβολής της τεχνολογίας στη διαδικασία της ανάπτυξης. Έτσι το άτομο στηριγμένο σε μια ευρύτερη μόρφωση θα αντιμετωπίζει ορθολογιστικά τα προβλήματα της ζωής σ'ένα κόσμο που μεταβάλλεται συνεχώς με απίθανους ρυθμούς. Το βιβλίο στις επιμέρους θεματικές του ενότητες καλύπτει την έννοια της ανάπτυξης, τους συντελεστές παραγωγής και ανάπτυξης, την έννοια της τεχνολογίας, τους τομείς ανάπτυξης και των τεχνολογικών εφαρμογών, τη γεωργική τεχνολογία και  την τεχνολογία των κατασκευών και της βιομηχανίας.

Αναλυτικο Προγραμμα

Για το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος, μεταβείτε στην αντίστοιχη ενότητα ακολουθώντας τον σύνδεσμο 'Προγράμματα Σπουδών'.

Στοχοι

Σκοπός του μαθήματος είναι ο μαθητής να έρθει σε επαφή με τις βασικές παραμέτρους της ανάπτυξης και να κατανοήσει την ιδιαίτερη συμβολή της τεχνολογίας στη  διαδικασία της ανάπτυξης, η οποία  επεισέρχεται σε όλους τους τομείς παραγωγής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κεφάλαιο 1 - Ανάπτυξη

­ 

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του κεφαλαίου ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να ερμηνεύει την έννοια της ανάπτυξης και να παραθέτει τις διάφορες προσεγγίσεις του όρου.
 • Να αναφέρει τους σημαντικότερους παράγοντες ανάπτυξης των χωρών.
 • Να διακρίνει τη συσχέτιση της ανάπτυξης με την οικονομική πρόοδο (οικονομική μεγέθυνση).
 • Να εξηγεί τις διαφορές μεταξύ ανάπτυξης και οικονομικής μεγέθυνσης.
 • Να ταξινομεί τις χώρες με κριτήριο την ανάπτυξή τους.
 • ­Να αναφέρει τα κύρια εμπόδια ανάπτυξης των χωρών.

­
Λέξεις Κλειδιά: Ανάπτυξη, Οικονομική Μεγέθυνση, Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα­

Κεφάλαιο 2 - Συντελεστές Παραγωγής και Ανάπτυξης

­ ­

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του κεφαλαίου ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να εξηγεί την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων.
 • Να απαριθμεί τους φυσικούς πόρους και να εξηγεί το ρόλο τους στην ανάπτυξη.
 • Να αναφέρει κατηγοριοποίηση των φυσικών πόρων.
 • Να εξηγεί τον όρο «αειφόρο ανάπτυξη».
 • Να αναφέρει περιπτώσεις συσσώρευσης κεφαλαίου.
 • Να εξηγεί πώς η συσσώρευση κεφαλαίου μπορεί να είναι παράγοντας οικονομικής μεγέθυνσης.
 • Να εξηγεί πώς το εργατικό δυναμικό μπορεί να είναι παράγοντας οικονομικής μεγέθυνσης.
 • Να εξηγεί τη σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου στην ανάπτυξη.
 • Να αιτιολογεί τη συμβολή της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη των χωρών.
 • Να εξηγεί πώς σχετίζεται η εκπαίδευση με την οικονομική μεγέθυνση.
 • Να αναφέρει τις σημαντικές για τους εργαζόμενους αξίες.
 • Να αναφέρει το πληθυσμιακό πρόβλημα.
 • Να αιτιολογεί τις συνέπειες της αύξησης του πληθυσμού στη διαδικασία ανάπτυξης.
 • Να αναφέρει σενάρια μεταβολής του πληθυσμού.
 • Να αναφέρει τις επιπτώσεις της αύξησης του πληθυσμού στο περιβάλλον.
­
Λέξεις‐κλειδιά: Παραγωγή, Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων, Συνάρτηση Παραγωγής, Αειφόρος Ανάπτυξη, Φυσικοί Πόροι, Εργατικό Δυναμικό, Συσσώρευση Κεφαλαίου ­

Κεφάλαιο 3 - Τεχνολογία

­ ­

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του κεφαλαίου ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να διατυπώνει ορισμούς της τεχνολογίας και να αναλύει τις διαστάσεις της τεχνολογίας.
 • Να αναφέρει τα κριτήρια επιλογής τεχνολογίας μιας χώρας και τα βήματα ανάπτυξης τεχνολογικών ικανοτήτων της.
 • Να κατανοεί τους βασικούς άξονες της τεχνολογίας που επηρεάζουν την ανάπτυξη μιας χώρας.
 • Να διακρίνει και να ορίζει τις κατηγορίες τεχνολογικής προόδου.
­
Λέξεις‐κλειδιά: Τεχνολογία, Παραγωγικότητα, Τεχνολογική Επάρκεια, Έρευνα και Ανάπτυξη, Μεταφορά Τεχνολογίας ­

Κεφάλαιο 4 - Τομείς Ανάπτυξης και Τεχνολογικών Εφαρμογών

­ ­­

­Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του κεφαλαίου ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να κατανόησει την διαρθρωτική αλλαγή που συνοδεύει την οικονομική μεγέθυνση.
 • Να γνωρίζει τις αλλαγές στο εργατικό δυναμικό που παρατηρούνται κατά τη διαρθρωτική αλλαγή που συνοδεύει την οικονομική μεγέθυνση.
 • Να γνωρίζει την συμβολή και τη σημασία του αγροτικού τομέα κατά τη διαδικασία της ανάπτυξης.
 • Να γνωρίζει την σχέση μεταξύ επιπέδου ανάπτυξης και συμμετοχής της γεωργίας και της βιομηχανίας στο ΑΕΠ.
 • Να γνωρίζει την έννοια της μεταφοράς πόρων από τη γεωργία σε άλλους τομείς.
 • Να αναφέρει τους στόχους μιας στρατηγικής που αφορά τη γεωργική ανάπτυξη.
 • Να αναφέρει ποιες αλλαγές συνεπάγεται η διαδικασία της εκβιομηχάνισης σε μια χώρα.
 • Να αναφέρει τους βασικούς λόγους για την προώθηση της βιομηχανικής ανάπτυξης.
 • Να γνωρίζει την θεωρία του "συγκριτικού αποτελέσματος".
 • Να γνωρίζει τι είναι η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και τι το ηλεκτρονικό εμπόριο.

­
Λέξεις‐κλειδιά: Διαρθρωτική Αλλαγή, Γεωργική Ανάπτυξη, Βιομηχανική Ανάπτυξη, Εμπόριο, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Εκβιομηχάνιση ­

Κεφάλαιο 5 - Γεωργική Τεχνολογία και Ανάπτυξη

­ 

­Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του κεφαλαίου ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να κατανοήσει τις αιτίες που οδήγησαν στην ανάγκη της γεωργικής προόδου.
 • Να αιτιολογεί τη σπουδαιότητα της γεωργικής τεχνολογίας στην ανάπτυξη των χωρών.
 • Να εξηγεί σε τι συνίσταται ο διαρθρωτικός εκσυγχρονισμός του γεωργικού τομέα που προωθείται στον Ευρωπαϊκό χώρο.
 • Να απαριθμεί τα στοιχεία που υποδηλώνουν τον ρόλο του γεωργικού τομέα για τη χώρα μας.
 • Να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους η γεωργική τεχνολογία παρουσιάζει ιδιαιτερότητες έναντι της τεχνολογίας που εφαρμόζεται στους άλλους τομείς παραγωγής.
 • Να αναφέρει τις κατηγορίες στις οποίες αναλύουμε τη γεωργική τεχνολογία.
 • Να προσδιορίζει τις σύγχρονες εφαρμογές της γεωργικής τεχνολογίας και τη σημασία τους στην ανάπτυξη.
 • Να εξηγεί με τι ασχολείται η γεωργική βιοτεχνολογία και να αναφέρει σύγχρονες εφαρμογές της.
 • Να αναφέρει σύγχρονες εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στα φυτά και στα ζώα.
 • Να αιτιολογεί την ιδιαίτερη σημασία της εκμηχάνισης της γεωργίας.
 • Να αναφέρει σύγχρονες εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στα τρόφιμα.
 • Να αναφέρει τις σημαντικότερες ήπιες μορφές ενέργειας, να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους αυξήθηκε το ενδιαφέρον για αυτές και να τις συνδέει με την άσκηση της γεωργίας.
 • Να εξηγεί πώς η γενετική μηχανική επεισέρχεται στη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος που προκαλείται από την άσκηση της γεωργίας.
 • Να αναφέρει δυο τουλάχιστον προοπτικές της γεωργικής τεχνολογίας.
 • Να εξηγεί τον όρο «αειφόρο γεωργία».
 • Να απαριθμεί τους στόχους και τη σημασία της αειφόρου γεωργίας.
 • Να απαριθμεί τις δυνατότητες της αειφόρου τεχνολογίας.
­
­
Λέξεις‐κλειδιά: Γεωργική Τεχνολογία, Γεωργική Ανάπτυξη, Γεωργική Βιοτεχνολογία, Τεχνολογίες Τροφίμων, Ενεργειακή Γεωργία, Αειφόρος Γεωργία ­

Κεφάλαιο 6 - Τεχνολογία των Κατασκευών και της Βιομηχανίας και Ανάπτυξη

­­

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του κεφαλαίου ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να κάνει μια σύντομη αναφορά στην εξέλιξη της τεχνολογίας από τον πρωτόγονο άνθρωπο μέχρι σήμερα και να αναφέρει τα αποτελέσματά της στους εργαζόμενους.
 • Να αναφέρει τα βασικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά των σύγχρονων κατασκευαστικών και βιομηχανικών μονάδων.
 • Να αναφέρει και να επεξηγεί χαρακτηριστικά των απαιτήσεων για θέσεις εργασίας στις σύγχρονες κατασκευαστικές και βιομηχανικές μονάδες.
 • Να εξηγεί τη σημασία της ενέργειας στον σύγχρονο κόσμο.
 • Να απαριθμεί τους βασικούς τομείς κατανάλωσης ενέργειας.
 • Να εξηγεί πώς η ανάπτυξη δημιουργεί προϋποθέσεις λύσεων των προβλημάτων της ενέργειας.
 • Να απαριθμεί τους βασικούς στόχους της επικοινωνίας και να εξηγεί καθέναν από αυτούς.
­­
Λέξεις‐κλειδιά: Κατασκευές, Βιομηχανία, Ενέργεια, Επικοινωνία, Πληροφόρηση ­