φωτογραφία φόντου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Περιγραφη

­

Κάθε παιδί, από τη στιγμή της γέννησής του, βιώνει μέσα στο οικογενειακό και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του ποικίλες εμπειρίες σ­χετικά με τη μουσική. Τα σύγχρονα μέσα αναπαραγωγής της μουσικής, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, το παιχνίδι με τους ενηλίκους και τους συνομηλίκους και τα εκπαιδευτικά προγράμματα των βρεφονηπιακών σταθμών, μουσικών σχολών κτλ. εκθέτουν από πολύ μικρή ηλικία τα παιδιά σε ένα πλήθος μουσικών ερεθισμάτων.

Κατά την είσοδό τους στην εκπαίδευση τα παιδιά δέχονται την επίδραση της οργανωμένης πια Μουσικής Αγωγής, που συνίσταται στην προγραμματισμένη και συνειδητή προσπάθεια ανάπτυξης των μουσικών δεξιοτήτων και της μουσικής αντίληψής τους και διαμόρφωσης μιας θετικής στάσης απέναντι στη μουσική. Η ποιότητα των πρώτων εμπειριών του παιδιού όσον αφορά την οργανωμένη Μουσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του Δημοτι
κού είναι καίριας σημασίας όχι μόνο για τη μετέπειτα μουσική του ανάπτυξη, αλλά και για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.

Η μουσική μάθηση προκύπτει αβίαστα μέσα από τη συμμετοχή του παιδιού σε ποικίλες μουσικές δραστηριότητες. Η αλληλεπίδρασή του με ένα περιβάλλον πλούσιο σε μουσικά ερεθίσματα δίνει ευκαιρίες για τον ενεργό πειραματισμό του με τους ήχους. Το παιχνίδι αποτελεί βασικό εργαλείο για τη Μουσική Αγωγή των μικρών παιδιών. Η μοναδικότητα, η ιδιαιτερότητα κάθε παιδιού θα πρέπει να γίνεται σεβαστή, καθώς κάθε παιδί προέρχεται από ένα διαφορετικό περιβάλλον, έχει δεχτεί διαφορετικά μουσικά ερεθίσματα και βιώνει τις μουσικές εμπειρίες με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο.

Το βιβλίο αποβλέπει να αναπτύξει και να καλλιεργήσει την ικανότητα των παιδιών να απολαμβάνουν αισθητικά την μουσική, να μπορούν να εκτελέσουν ένα μουσικό κομμάτι και τέλος να μπορούν να δημιουργήσουν μουσική. Μέσω αυτού του σκοπού και παράλληλα προς αυτόν, η μουσική αγωγή αποβλέπει στη γενικότερη καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της προσωπικότητας των μαθητών, μέσα από την ενεργητική ακρόαση, τις δραστηριότητες μουσικής δημιουργίας και εκτέλεσης.

Το βιβλίο περιλαμβάβει 25 θεματικές ενότητες (κεφάλαια) και για λόγους παρουσίασης εδώ έχει χωριστεί σε πέντε ενότητες. Μέσα από αυτές θα πρέπει να ασκηθούν οι μαθητές, ώστε να τραγουδούν ορθά, να αναπτύξουν την ακουστική τους ικανότητα, να αναπτύξουν την ικανότητα να εκτιμούν και να ανταποκρίνονται σε αισθητικά στοιχεία της μουσικής, να κατανοήσουν βασικά στοιχεία και βασικές έννοιες της θεωρίας, της μορφολογίας και της ιστορίας της μουσικής, να έλθουν σε επαφή με τις παλαιότερες συνιστώσες της νεοελληνικής μουσικής παράδοσης και να εκτιμήσουν την αξία τους, να αναπτύξουν τις μουσικές ικανότητές τους, να συνειδητοποιήσουν τη σχέση της μουσικής με τις άλλες τέχνες, καθώς και με τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο σχολείο και να αναπτύξουν, μέσω της μουσικής, πνεύμα συνεργασίας, υπευθυνότητας, πειθαρχίας και επικοινωνίας, στοιχείων απαραίτητων για την κοινωνικοποίησή τους.­­

Αναλυτικο Προγραμμα

Για το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος, μεταβείτε στην αντίστοιχη ενότητα ακολουθώντας τον σύνδεσμο 'Προγράμματα Σπουδών'.

Στοχοι

Το μάθημα της μουσικής αγωγής στοχεύει να αναπ­τύξει και να καλλιεργήσει την ικανότητα των παιδιών να απολαμβάνουν ακούγοντας, να μπορούν να εκτελέσουν ένα μουσικό κομμάτι και τέλος να μπορούν να δημιουργήσουν μουσική. Μέσω αυτού του σκοπού και παράλληλα προς αυτόν, η μουσική αγωγή αποβλέπει στη γενικότερη καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της προσωπικότητας των μαθητών, μέσα από την ενεργητική ακρόαση, τις δραστηριότητες μουσικής δημιουργίας και εκτέλεσης.

Ειδικότερα οι μαθητές επιδιώκεται:

 • ­Nα αναπτύξουν θετική στάση και αγάπη προς τη μουσική.
 • Να εκτελούν απλά ρυθμικά και μελωδικά σχήματα. 
 • Να τραγουδούν ομαδικά διάφορα τραγούδια. 
 • Να παίζουν μια ποικιλία απλών οργάνων ελέγχοντας σε κάποιο βαθμό τους παραγόμενους ήχους. 
 • Να αναγνωρίζουν και ταυτίζουν με εικόνες ήχους της φύσης, του αστικού εργασιακού περιβάλλοντος και της φωνής των ζώων. 
 • Να συνδυάζουν ήχους για να παράγουν απλές συνθέσεις. 
 • Να καταγράφουν τη μουσική τους για να τη θυμούνται αργότερα, ­χρησιμοποιώντας κατάλληλα μέσα. 
 • Να ακούν προσεκτικά διάφορα είδη μουσικής και να αναγνωρίζουν τα βασικά τους στοιχεία. 
 • Να χρησιμοποιούν απλούς όρους για τη μουσική που έχουν ακούσει και εκτελέσει. 
 • Να ακούν με συγκέντρωση, να εσωτερικεύουν και να ανακαλούν ήχους. 
 • Να οργανώνουν και να χρησιμοποιούν εκφραστικά σε απλές δομές στοιχεία του τονικού ύψους, διάρκειας, δυναμικής, ρυθμικής αγωγής (τέμπο).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1η Ενότητα: Κεφάλαια 01 - 05

­

Η ενότητα περιλαμβάνει πέντε κεφάλαια.

Κεφάλαιο 1ο: Με τα φτερά του ήχου
Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές καλούνται να καλλιεργήσουν την ικανότητα ακρόασης μουσικής με προσοχή και συγκέντρωση, να διακρίνουν τα διαφορετικά ηχοχρώματα των ήχων που μπορούν να παραχθούν από το ίδιο ηχογόνο αντικείμενο με διαφορετικούς τρόπους, να συνοδεύσουν ένα τραγούδι με μια απλή ενορχήστρωση και να αναπτύξουν τη φαντασία τους δημιουργικά, ώστε να μπορούν να παραγάγουν πρωτότυ­πα ηχοχρώματα.

Κεφάλαιο 2ο: Έλα κι εσύ, με τη γλυκιά φωνή!
Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν τη φωνή τους ελέγχοντας τους παραγόμενους ήχους ως προς τη χροιά, την ένταση και το τονικό ύψος, να διακρίνουν τις φωνές διαφορετικών ανθρώπων με βάση τη χροιά τους και να συνειδητο­ποιήσουν ότι η χροιά της ανθρώπινης φωνής εξαρτάται από το φύλο και την ηλικία και να αυτοσχεδιάσουν με παραλλαγές λέξεων και να βρουν, βάσει κανόνων ομοιοκαταληξίας και ρυθμικής, νέες δημιουργικές λύσεις στο μουσικό αποτέλεσμα.

Κεφάλαιο 3ο: Το σαλιγκάρι
Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές καλούνται να αντιληφθούν τη μελωδική γραμμή μιας σύντομης και απλής μελωδίας, να εκτελέσουν με τονική ακρίβεια μια απλή και σύντομη μελωδία με τις νότες σολ και μι, να αναπαραστήσουν με τα χέρια και με όλο τους το σώμα την κίνηση της μελωδίας ανάμεσα στους φθόγγους σολ και μι, να εξοικειωθούν με τη μουσική σημειογραφία και να μάθουν να εκτελούν με τη φωνή ή και με μουσικά όργανα, με ρυθμική και τονική ακρίβεια, μια απλή μελωδική φράση «διαβάζοντας» τα καθιερωμένα μουσικά σύμβολα, να μάθουν να ανταποκρίνονται στην επιτάχυνση και την επιβράδυνση της ταχύτητας της μουσικής (accelerando - ritardanto) με ανάλογες κινήσεις του σώματος.

Κεφάλαιο 4ο: Μ' ένα τσαμπί σταφύλι... όλοι φίλοι
Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές καλούνται να εμπεδώσουν ρυθμικές αξίες που ήδη έχουν γνωρίσει: τέταρτα, μισά και παύση τετάρτου, ζευγαράκια ογδόων, να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με τα 5/8 και τα 7/8, να συνδυάσουν συλλαβές και λέξεις με ρυθμικά μοτίβα και να γνωρίσουν τη διαδικασία του τρύγου, όπως και τα σχετικά ήθη και έθιμα.

Κεφάλαιο 5ο: Βρέχει τραγούδια!
Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές καλούνται να καλλιεργήσουν τη φωνή τους, να προσανατολιστούν στον χώρο και να συσχετίσουν τον χώρο με τον χρόνο, να μάθουν να τονίζουν σωστά τον λόγο, να μάθουν να συγχρονίζονται και να γνωρίσουν ένα παιχνιδοτράγουδο από άλλη χώρα.­

Λέξεις κλειδιά: ήχος, μο­υσική, ηχοχρώματα, ηχογόνο αντικείμενο, τραγούδι, ενορχήστρωση, φωνή, χροιά, ένταση, τονικό ύψος, ομοιοκαταληξία, ρυθμική, μουσικό αποτέλεσμα, μελωδική γραμμή, μελωδία, τονική ακρίβεια, νότες, μουσική σημειογραφία, ρυθμική ακρίβεια, μουσικά σύμβολα, επιτάχυνση (accelerando), επιβράδυνση (ritardanto), ρυθμικές αξίες, τέταρτα, μισά, παύση τετάρτου, ζευγαράκια ογδόων, 5/8, 7/8, ρυθμικά μοτίβα, χώρος, χρόνος, λόγος, παιχνιδοτράγουδο.

2η Ενότητα: Κεφάλαια 06 - 10

Η ενότητα περιλαμβάνει πέντε κεφάλαια.

Κεφάλαιο 6ο: Μια τρομπέτα... θυμάται
Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν ακουστικά τον χαρακτηριστικό ρυθμό και το ύφος του εμβατηρίου, να εκτελέσουν ένα απλό ρυθμικό μοτίβο με ηχηρές κινήσεις του σώματος ή με μουσικά όργανα και να ανταποκριθούν στη σημειογραφική του αναπαράσταση, να εκτελέσουν απλά ρυθμικά μοτίβα με κρουστά μουσικά όργανα, για να συνοδεύσουν ένα απλό τραγούδι. να μάθουν να εκτελούν συγχρόνως με άλλους μουσικά μοτίβα, ανταποκρινόμενοι στις οδηγίες, να αναγνωρίσουν οπτικά και ακουστικά τα βασικά μουσικά όργανα της μπάντας, να μάθουν να κινούνται συντονίζοντας τις κινήσεις τους με τον ρυθμό της μουσικής και να καλλιεργήσουν τη δεξιότητα εκτέλεσης ρυθμικών σχημάτων που περιέχουν τέταρτα, όγδοα και παύσεις τετάρτου.

Κεφάλαιο 7ο: Σε ρωτάω κι απαντάς
Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές καλούνται να εκτελέσουν με ακρίβεια απλά ρυθμικά μοτίβα που θα ανταποκρίνονται στα σύμβολα των ρυθμικών αξιών, να γνωρίσουν το ρυθμικό μοτίβο τι-Τα ( j> J ) και να το παίξουν με κρουστά όργανα, να επινοήσουν ένα ρυθμικό μοτίβο με τις ρυθμικές αξίες που γνωρίζουν και να το καταγρά­ψουν με τα σύμβολα των ρυθΚεφάλαιο 7ο Σε ρωτάω κι απαντάς

Κεφάλαιο 8ο: Βάζω τις νότες, παίζεις τη μουσική;
Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές καλούνται να εκτελέσουν με ακρίβεια απλά ρυθμικά μοτίβα «διαβάζοντας» τα σύμβολα των ρυθμικών αξιών που γνωρίζουν, να επινοήσουν ένα ρυθμικό μοτίβο με τις ρυθμικές αξίες που γνωρίζουν και να το καταγρά­ψουν με τα σύμβολα των ρυθμικών αξιών και τέλος να αναπαραγάγουν με ακρίβεια ένα απλό ρυθμικό μοτίβο που άκουσαν.

Κεφάλαιο 9ο: Του κόσμου τα κελαηδίσματα
Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές καλούνται να διακρίνουν τα ηχοχρώματα διαφορετικών μουσικών οργάνων, να γράψουν ένα απλό μελωδικό μοτίβο (νότες σολ και μι), να αποκτήσουν ένα ρεπερτόριο τραγουδιών από διάφορες χώρες και να συνειδητοποιήσουν τις ομοιότητες των παιδικών παιχνιδοτράγουδων από διαφορετικές χώρες.

Κεφάλαιο 10ο: Έλα να χορέψουμε βαλς
Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές καλούνται να εξοικειωθούν με το μέτρο των 3/4 μέσα από το τραγούδι, τη δημιουργική κίνηση και ακρό­αση και τη ρυθμική συνοδεία, να διακρίνουν το ισχυρό μέρος του μέτρου των 3/4, να συνδυάσουν φράσεις με ρυθμικά μοτίβα σε μέτρο 3/4, να δημιουργήσουν δικές τους φράσεις και ρυθμικά μοτίβα σε μέτρο 3/4 και να γνωρίσουν χριστουγεννιάτικα τραγούδια και μελωδίες από άλλες χώρες.­­

­Λέξεις κλειδιά: τρομπέτα, χαρακτηριστικός ρυθμός, ύφος, εμβατήριο, ρυθμικό μοτίβο, μουσικά όργανα, σημειογραφική αναπαράσταση, τραγούδι, μουσικά μοτίβα, όργανα της μπάντας, τέταρτα, όγδοα, παύσεις τετάρτου, σύμβολα ρυθμικών αξιών, ρυθμικό μοτίβο τι-Τα ( j> J ), κρουστά όργανα, ρυθμικές αξίες, σύμβολα, νότες, μουσική, ηχοχρώματα, μελωδικό μοτίβο, ρεπερτόριο, παιχνιδοτράγουδα, βαλς, μέτρο 3/4, κίνηση, ακρόαση, ρυθμική συνοδεία, ισχυρό μέρος μέτρου, χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

3η Ενότητα: Κεφάλαια 11 - 15

Η ενότητα περιλαμβάνει πέντε κεφάλαια.

Κεφάλαιο 11ο: Πινιάτες
Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές καλούνται να συντονίσουν τις κινήσεις τους με τον ρυθμό της μουσικής που τραγουδούν ή ακούν, να εμπεδώσουν τα σύμβολα των ρυθμικών αξιών και των παύσεων που έχουν ήδη μάθει, να μάθουν να αναγνωρίζουν τα ηχοχρώματα διαφορετικών μουσικών οργάνων και να γνωρίσουν χριστουγεννιάτικα έθιμα από άλλες χώρες.

Κεφάλαιο 12ο: Τα ελάφια του Αϊ-Βασίλη
Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές καλούνται να αντιληφθούν τη μελωδική γραμμή μιας σύντομης και απλής μελωδίας, να εκτελέσουν με τονική ακρίβεια μια απλή και σύντομη μελωδία με τις νότες σολ, μι και λα, να αναπαραστήσουν με κινήσεις των χεριών και όλου του σώματος τη γραμμή της μελωδίας ανάμεσα στους φθόγγους σολ, μι και λα, να εξοικειωθούν με τη μουσική σημειογραφία και να μάθουν να εκτελούν με τη φωνή και με μουσικά όργανα, με ρυθμική και τονική ακρίβεια, μια απλή μελωδική φράση «διαβάζοντας» τα καθιερωμένα μουσικά σύμβολα.

Κεφάλαιο 13ο: Ένα σακούλι δώρα!
Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές καλούνται να εκτελέσουν με τονική ακρίβεια μια απλή και σύντομη μελωδία με τις νότες σολ, μι και λα, να εξοικειωθούν με τη μουσική σημειογραφία, να μάθουν να εκτελούν με τη φωνή και με μουσικά όργανα, με ρυθμική και τονική ακρίβεια, μια απλή μελωδική φράση «διαβάζοντας» τα καθιερωμένα μουσικά σύμβολα, να γνωρίσουν και άλλα χριστουγεννιάτικα - πρωτοχρονιάτικα έθιμα από όλο τον κόσμο και να συνθέσουν και να αυτοσχεδιάσουν.

Κεφάλαιο 14ο: Χιόνι... χιόνισε!
Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές καλούνται να γνωρίσουν το μέτρο των 5/8 μέσα από την ενεργητική ακρόαση, το τραγούδι, την κίνηση και το παίξιμο οργάνων, να μάθουν να τραγουδούν με ρυθμική και τονική ακρίβεια και να γνωρίσουν έργα από την έντεχνη ελληνική μουσική σε μέτρο 5/8.

Κεφάλαιο 15ο: Απ' τα ψηλά στα χαμηλά!
Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές καλούνται να αντιληφθούν την ανοδική και την καθοδική μελωδική κίνηση και τις επαναλήψεις των όμοι­ων φθόγγων, να χρησιμοποιήσουν αυθαίρετα σύμβολα, για να αναπαραστήσουν τη μελωδική κίνηση των φθόγγων μιας απλής μελωδίας, να αντιστοιχίσουν μια απλή μελωδία με τη γραφική της παρτιτούρα, που απεικονίζει την κίνη­ση της μελωδίας και να αυτοσχεδιάσουν με τη φωνή και με ηχηρές κινήσεις του σώματος.­

Λέξεις κλειδιά: Πινιάτες, ρυθμός μουσικής, ρυθμικές αξίες, παύσεις, ηχοχρώματα, μουσικά όργανα, χριστουγεννιάτικα έθιμα, μελωδική γραμμή, μελωδία, τονική ακρίβεια, νότες, σολ, μι, λα, φθόγγοι, μουσική σημειογρα­φία, φωνή, ρυθμική ακρίβεια, τονική ακρίβεια, μελωδική φράση, μουσικά σύμβολα, πρωτοχρονιάτικα έθιμα, σύνθεση, αυτοσχεδιασμός, μέτρο 5/8, ενεργητική ακρόαση, τραγούδι, παίξιμο οργάνων, έργα, έντεχνη ελληνική μουσική, ανοδική μελωδική κίνηση, καθοδική μελωδική κίνηση, όμοιοι φθόγγοι, αυθαίρετα σύμβολα, παρτιτούρα.

4η Ενότητα: Κεφάλαια 16 - 20

Η ενότητα περιλαμβάνει πέντε κεφάλαια.

Κεφάλαιο 16ο: Μαγικός καθρέφτης
Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές καλούνται να τραγουδήσουν μια απλή μελωδία σε μορφή κανόνας, να εκτελέσουν επαναλαμβανόμενα ρυθμικά μοτίβα σε μορφή κανόνα και να μάθουν να αναγνωρίζουν τη νότα ρε.

Κεφάλαιο 17ο: Πιερότοι και κολομπίνες
Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές καλούνται να εμπεδώσουν μέσα από ρυθμικές και μελωδικές δραστηριότητες το μέτρο των 5/8, να μάθουν τραγούδια, ήθη και έθιμα της Αποκριάς και να έρθουν σε επαφή με μουσική από διάφορες εποχές, χώρες, πολιτισμούς και περιοχές της Ελλάδας.

Κεφάλαιο 18ο: Χορεύω στον ρυθμό σου
Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές καλούνται να καλλιεργήσουν - μέσα από την ενεργητική ακρόαση, το τραγούδι, την κίνηση και το παίξιμο οργάνων - την αισθητική αντίληψη του μέτρου των 7/8, να τραγουδήσουν με ρυθμική και τονική ακρίβεια, να εξοικειωθούν με τη χρήση της μουσικής σημειογραφίας και να γνωρίσουν έργα από την παραδοσιακή και την έντεχνη ελληνική μουσική σε μέτρο 7/8.

Κεφάλαιο 19ο: Χρώματα και σχήματα
Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές καλούνται να εξοικειωθούν με παιγνιώδη τρόπο με τα γεωμετρικά σχήματα (κύκλος, τρίγωνο, κύλιν­δρος), να εξοικειωθούν με τους ρυθμούς των 3/4 και των 4/4 και να φτιάξουν τη δική τους παρτιτούρα με χρώματα και σχήματα.

Κεφάλαιο 20ο: Μου το 'πε η άνοιξη
Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές καλούνται να αντιστοιχίσουν απλά ρυθμικά μοτίβα με φράσεις, να διακρίνουν τα ηχοχρώματα των φωνών των συμμαθητών τους, να γνωρίσουν μουσικά όργανα από διάφορες χώρες του κόσμου και να γνωρίσουν τραγούδια, ήθη και έθιμα σχετικά με τον ερχομό της άνοιξης από την Ελλάδα και από άλλες χώρες.­

­Λέξεις κλειδιά: ρυθμικές δραστηριότητες, μελωδικές δραστηριότητες, μέτρο 5/8, τραγούδια, ήθη και έθιμα της Αποκριάς, εποχές, χώρες, πολιτισμοί, περιοχές της Ελλάδας, χορεύω, ρυθμός, ενεργητική ακρόαση, παίξιμο οργάνων, μέτρο 7/8, ρυθμική ακρίβεια, τονική ακρίβεια, μουσική σημειογραφία, παραδοσιακή ελληνική μουσική, έντεχνη ελληνική μουσική, χρώματα, σχήματα, κύκλος, τρίγωνο, κύλινδρος, ρυθμός 3/4, ρυθμός 4/4, παρτιτούρα, ρυθμικά μοτίβα, φράσεις, ηχοχρώματα φωνών, μουσικά όργανα, ήθη και έθιμα της άνοιξης.

5η Ενότητα: Κεφάλαια 21 - 25

­­

Η ενότητα περιλαμβάνει πέντε κεφάλαια.

Κεφάλαιο 21ο: Χελιδονάκι, πέταξε!
Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές καλούνται να αναπτύξουν τις ακουστικές τους δεξιότητες, να εξασκήσουν μέσα από το παιχνίδι τις δυναμικές και το τέμπο, να εργαστούν ομαδοσυνεργατικά, να δημιουργήσουν συνθέσεις στα μελωδικά όργανα χρησιμοποιώντας ήχους ψηλού και χαμη­λού τονικού ύψους και να αξιοποιήσουν σε δραστηριότητες μουσικής δημιουργίας και εκτέλεσης τα αυτοσχέδια όργα­να που έχουν κατασκευάσει.

Κεφάλαιο 22ο: Ταξίδι στην ...Πασχαλινοχώρα!
Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές καλούνται να συνδυάσουν τον λόγο με τον ρυθμό, να μάθουν να συντονίζουν τις κινήσεις τους με τον ρυθμό της μουσικής, να ανταποκριθούν επιτυχώς σε απλές ενορχηστρωτικές οδηγίες, να αυτοσχεδιάσουν με τα συμβατικά και τα αυτοσχέδια μουσικά όργανα με αφορμή μια πασχα­λινή ιστορία και να γνωρίσουν έθιμα και παραδόσεις από άλλες χώρες που σχετίζονται με το Πάσχα.

Κεφάλαιο 23ο: Τραγούδια από... κούνια!
Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές καλούνται να έρθουν σε επαφή με το ποιητικό περιεχόμενο των νανουρισμάτων, να διαπιστώσουν την τρυφερότητα των νανουρισμάτων από όλο τον κόσμο και να αναπτύξουν τη δημιουργική μουσική, χορευτική, θεατρική και εικαστική τους έκφραση.

Κεφάλαιο 24ο: Στο μαγαζί του ρολογά
Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές καλούνται να εμπεδώσουν τις ρυθμικές αξίες που γνωρίζουν (τέταρτα, ζευγάρια ογδόων, μισά), να εμπεδώσουν τη φόρμα ροντό ανταποκρινόμενα σ' αυτή με κινήσεις του σώματος, να συνδυάσουν λέξεις και φράσεις με ρυθμικά μοτίβα, να αναπτύξουν δεξιότητες εκτέλεσης με ρυθμική και τονική ακρίβεια στα μελωδικά κρουστά όργανα και να συσχετίσουν το μέγεθος των ηχογόνων αντικειμένων με το τονικό ύψος των ήχων που παράγουν.

Κεφάλαιο 25ο: Ο γύρος του κόσμου
Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές καλούνται να τραγουδήσουν επαναλαμβανόμενα ρυθμικά και μελωδικά μοτίβα, να μάθουν να συνδυάζουν τον ρυθμό, τον λόγο και την κίνηση, να αναγνωρίσουν και να διακρίνουν ακουστικά απλά ρυθμικά και μελωδικά μοτίβα.

Λέξεις κλειδιά: ακουστικές δεξιότητες, δυναμικές, τέμπο, συνθέσεις, ψηλό τονικό ύψος, χαμηλό τονικό ύψος, αυτοσχέδια όργα, λόγος, ρυθμός, ενορχηστρωτικές οδηγίες, αυτοσχεδιάζω, έθιμα και παρα­δόσεις του Πάσχα, ποιητικό περιεχόμενο, νανουρίσματα, μουσική έκφραση, χορευτική έκφραση, θεατρική έκφραση, εικαστική έκφραση, ρυθμικές αξίες, τέταρτα, ζευγάρια ογδόων, μισά, φόρμα ροντό, ρυθμική ακρίβεια, τονική ακρίβεια, κρουστά όργανα, ηχογόνα αντικείμενα, τονικό ύψος.

Παράρτημα

Στο Παράρτημα επαναλαμβάνονται μουσικές έννοιες που συναντήθηκαν στις προηγούμενες ενότητες με τη μορ­φή ορισμών (μουσικό γλωσσάρι).

Ηχοϊστορίες

Στο παράτημα αυτό υπάρχουν ιστορίες που πλαισιόνονται από μουσική και ήχους και αντιστοιχούν σε κάποια από τα προηγούμενα 25 κεφάλαια ως­ συμπληρωματικό υλικό για την διδακτική διαδικασία.

Ακούγοντας Μουσική στο Μάθημα

Στο παράρτημα αυτό προτείνονται (ανά κεφάλαιο) ήχοι και μουσικά αποσπάσματα για ακρόαση κατά την διδασκαλία ως συμπληρωματικό υλικό για την καλύτερη κατανόηση και αφομοίωση των εννοιών που πραγματεύεται το κ­άθε κεφάλαιο.