φωτογραφία φόντου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Περιγραφη

­­

Οι έννοιες που διδάσκονται σε αυτό το μάθημα είναι ταξινομημένες κατά περιεχόμενο σε τρεις περιόδους.

­1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Αριθμοί: Οι αριθμοί μέχρι το 20 - Τα σύμβολα της σύγκρισης - Τακτικοί αριθμοί.
Πράξεις: Προσθέσεις με αριθμούς μέχρι το 10.
Γεωμετρία: Προσανατολισμός στο χώρο - Γεωμετρικά σχήματα.
Μετρήσεις: Σύγκριση συνεχών μεγεθών - Τα νομίσματα μέχρι το 10.

2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Αριθμοί: Οι αριθμοί μέχρι το 50 - Σύστημα αρίθμησης, μονάδες και δεκάδες.
Πράξεις: Αφαιρέσεις με αριθμούς μέχρι το 10 - Αθροίσματα με πολλούς όρους - Προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας.
Γεωμετρία: Χάραξη γραμμών - Κίνηση σε τετραγωνισμένο χαρτί - Γεωμετρικά σχήματα.
Μετρήσεις: Μοτίβα - Ο χρόνος.

3η ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Αριθμοί: Οι αριθμοί μέχρι το 100.
Πράξεις: Προσθέσεις και αφαιρέσεις διψήφιων και μονοψήφιων αριθμών - Προσθέσεις και αφαιρέσεις με υπέρβαση της δεκάδας - Πολλαπλασιασμός.
Γεωμετρία: Χαράξεις, παζλ, πλακόστρωτο, μωσαϊκά - Γεωμετρικά σχήματα -Συμμετρία.
Μετρήσεις: Μέτρηση συνεχών μεγεθών - Βάρος - Νομίσματα.

Αναλυτικο Προγραμμα

Για το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος, μεταβείτε στην αντίστοιχη ενότητα ακολουθώντας τον σύνδεσμο 'Προγράμματα Σπουδών'.

Στοχοι

Οι μαθητές επιδιώκεται:

  • Να απαγγέλλουν, να διαβάζουν, να γράφουν και να διατάσσουν τους φυσικούς αριθμούς μέχρι το 100.
  • Να εκτελούν τις πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρε­σης με αριθμούς που δεν ξεπερνούν το 20.
  • Να εξοικειωθούν με καταστάσεις επανάληψης ίσων ποσοτήτων και διαμερισμού (μερισμού).
  • Να έχουν μια πρώτη επαφή με τις έννοιες: μήκος, χρόνος, χρήμα, μάζα.
  • Να αναγνωρίζουν, να περιγράφουν και να επεκτείνουν αριθμητικά και γεωμετρικά μοτίβα.
  • Να εξασκούνται στον προσανατολισμό στο χώρο, στη σχεδίαση, αναπαραγωγή, αναγνώριση, ονομασία και ταξινόμηση σχημάτων.
  • Να διακρίνουν τα στερεά: τον κύβο, το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, τον κύλινδρο και τη σφαίρα.
  • ­Να παρατηρούν εικόνες και σχήματα συμμετρικά ως προς άξονα.­
­

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1η Ενότητα: Οι αριθμοί μέχρι το 5 - Χώρος και σχήματα

Στην ενότητα αυτή κυρια­ρχεί η θεμελιώδης έννοια του «ατόμου (μονάδας) - συνόλου». Στην αφετηρία της διερεύνησης της έννοιας βρίσκεται η έννοια της «ομάδας». Πολλά μέλη ή στοιχεία με κοινά χαρακτηριστικά συγκροτούν μια ομάδα αντικειμένων, ζώων, ανθρώπων κ.λπ. Οι μαθητές καταμετρούν κ­αι υπολογίζουν τα μέλη ή τα στοιχεία μιας ομάδας, για να βρουν το πλήθος τους που εκφράζεται με αριθμούς. Γράφουν, συγκρίνουν, διατάσσουν και αναλύουν προσθετικά τους αριθμούς μέχρι το 5. Αριθμούν προφορικά, απαριθμούν και διαβάζουν τους αριθμούς μέχρι το 10. Επιπροσθέτως, οι μαθητές στην ενότητα αυτή ασκούνται στον προσανατολισμό στο χώρο και στη χρήση της ορολογίας «πάνω - κάτω», «αριστερά - δεξιά» κ.λπ. Ασκούνται επίσης στην αναγνώριση και την ονοματολογία επίπεδων σχημάτων και στερεών σωμάτων.

Θεμελιώδεις Έννοιες: Αλληλεπίδραση, άτομο (μονάδα) - σύνολο, επικοινωνία, διάσταση (χώρος).

2η Ενότητα: Πρόσθεση και Ανάλυση αριθμών μέχρι το 5

Στην ενότητα αυτή κυριαρχεί η θεμελιώδης έννοια της «μεταβολής». Τα μέλη των ομάδων μεταβάλλονται, χωρίζονται σε μικρότερες υπο-ομάδες ή συνενώνονται, για να αποτελέσουν μια μεγαλύτερη ομάδα. Οι μαθ­ητές μαθαίνουν τους αριθμούς μέχρι το 10, δίνοντας έμφαση στην προσθετική τους ανάλυση. Παράλληλα, διδάσκονται τα σύμβολα της σύγκρισης. Μαθαίνουν επίσης την πρόσθεση με αριθμούς μέχρι το 5 και τη γραφή της με τη χρήση συμβόλων. Τέλος, ασκούνται στη σύγκριση συνεχών μεγεθών και μαθαίνουν την εξής ορολογία: «ψηλό -χαμηλό», «μακρύ - κοντό» κ.λπ.

Θεμελιώδεις Έννοιες: Αλληλεπίδραση, άτομο (μονάδα) - σύνολο, επικοινωνία, μεταβολή, σύστημα

3η Ενότητα: Οι αριθμοί μέχρι το 20 - Αθροίσματα μέχρι το 10 - Νομίσματα

Πηγή έμπνευσης για τον τίτλο της συγκεκριμένης ενότητας αποτέλεσε η διδασκαλία των νομισμάτων, των συμβόλων της σύγκρισης και των τακτικών αριθμών που αποτελούν γνώσεις του πολιτισμού της κοινωνίας στην οποία ζούμε. Σε ό,τι αφορά τους αριθμούς, διδάσκονται οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20 και οι τακτικοί αριθμοί μέχρι το 10. Αναφορικά με τις πράξεις διδάσκονται η αντιμεταθετική ιδιότητα της πρόσθεσης, η προσθετική ανάλυση των αριθμών από το 6 μέχρι το 10, τα διπλά αθροίσματα μέχρι το 10 και η έννοια του μισού. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις μετρήσεις, διδάσκονται τα νομίσματα του ΕΥΡΩ και των λεπτών μέχρι το 10.

­Θεμελιώδεις Έννοιες: Πολιτισμός, αλληλεπίδραση, άτομο (μονάδα) - σύνολο, μεταβολή

4η Ενότητα: Αφαίρεση - Χάραξη γραμμών - Μοτίβα

Το μεγαλύτερο μέρος της ενότητας αυτής αφιερώνεται στην αφαίρεση. Οι μαθητές μέχρι αυτό το σημείο ασκήθηκαν στον τρόπο ανάλυσης των αριθμών σε δύο μέρη που συνενώνονται μεταξύ τους και σχηματίζουν ένα όλο. θεωρούν δηλαδή την αφαίρεση ως αντίστροφη πράξη της πρόσθεσης. Στην ενότητα αυτή λοιπόν εισάγουμε τους μαθητές στην αφαίρεση αρχικά με αφαιρετέο μικρό αριθμό και στη συνέχεια με αφαιρετέο μεγάλο αριθμό. Δείχνουμε τη διάκριση μεταξύ του συμβόλου της πρόσθεσης και της αφαίρεσης στις πράξεις και τέλος διδάσκουμε την έννοια του συμπληρώματος. Στη Γεωμετρία ασκούμε τους μαθητές στη χάραξη των γραμμών. Σε ό,τι αφορά τις μετρήσεις, εισάγουμε τους μαθητές στην έννοια των μοτίβων. Τέλος, στην ενότητα αυτή ασχολούμαστε με τους διψήφιους αριθμούς μέχρι το 50.

­Θεμελιώδεις Έννοιες: Επικοινωνία, ομοιότητα - διαφορά, μεταβολή και διάσταση (χώρος), σύστημα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ: 0ι αριθμοί μέχρι το 50, Μονάδες και δεκάδες -Τετραγωνισμένο χαρτί

Στην ενότητα αυτή οι μαθητές αρχίζουν να οργανώνουν και να συστηματοποιούν τη γνώση τους στους αριθμούς με τους κανόνες του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης. Στους αριθμούς μέχρι το 50 αναγνωρίζουν και διακρίνουν τις μονάδες και τις δεκάδες. Ονομάσαμε λοιπόν την ενότητα αυτή «Σύστημα» λόγω του ότι εισάγουμε τους μαθητές στους κανόνες του αριθμητικού συστήματος. Σε ό,τι αφορά τις πράξεις, διδάσκουμε τα αθροίσματα μέχρι τον αριθμό 10 με περισσότερους από δύο προσθετέους. Στη Γεωμετρία εισάγουμε τους μαθητές στο καρτεσιανό επίπεδο (τετραγωνισμένο χαρτί) και την κίνηση πάνω σε αυτό.

­Θεμελιώδεις Έννοιες: Σύστημα, άτομο (μονάδα) - σύνολο, επικοινωνία, ομοιότητα, διαφορά, διάσταση (χώρος)

6η Ενότητα: Μονάδες και δεκάδες - Γεωμετρικά σχήματα - Χρόνος

Ονομάσαμε την ενότητα αυτή «Διάσταση (χώρος - χρόνος) επειδή στη Γεωμετρία ασχολούμαστε με τα γεωμετρικά σχήματα και στις μετρήσεις εισάγουμε την έννοια του χρόνου. Συνεχίζουμε την εξάσκηση των μαθητών στο διαχωρισμό των μονάδων και των δεκάδων με παραδείγματα σχετικά με τα νομίσματα και τους άβακες. Στις πράξεις στην πρώτη εικοσάδα δείχνουμε τη στρατηγική της «υπέρβασης της δεκάδας».

Θεμελιώδεις Έννοιες: Διάσταση (χώρος - χρόνος), άτομο (μονάδα) - σύνολο, ομοιότητα, διαφορά, σύστημα­

7η Ενότητα: Χαράξεις, Παζλ - Πρόσθεση και αφαίρεση - Η υπέρβαση της δεκάδας

Η ενότητα αυτή αναφέρετα­ι στις πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. Οι εν λόγω πράξεις πραγματοποιούνται κυρίως μέσα στο πλαίσιο καθημερινών συναλλαγών με αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ των ατόμων. Εδώ ασκούμε τους μαθητές στην εκτέλεση προσθέσεων και αφαιρέσεων με μονοψήφιους και διψήφιους αριθμούς με τη χρήση διαφορετικών μεθόδων για τους υπολογισμούς. Τέτοιες μέθοδοι είναι η υπέρβαση της δεκάδας, η επιστροφή στην πεντάδα και η αφαίρεση με πρόσθεση προς τα επάνω. Οι μαθητές ασκούνται επίσης στις χαράξεις, τη συμπλήρωση των παζλ και των μωσαϊκών.

Θεμελιώδεις Έννοιες: Αλληλεπίδραση, επικοινωνία, άτομο (μονάδα) - σύνολο, ομοιότητα - διαφορά

8η Ενότητα: 0ι αριθμοί μέχρι το 70 - Πολλαπλασιασμός - Συμμετρία

Στην ενότητα αυτή γίνεται εισαγωγή στην έννοια του πολλαπλασιασμού. Αρχικά ο πολλαπλασιασμός αντιμετωπίζεται ως επαναλαμβανόμενη πρόσθεση. Θεωρούμε δηλαδή ως μονάδα μια ποσότητα που αποτελείται από περισσότερα από ένα αντικείμενα. Για το λόγο αυτό ονομάζουμε την ενότητα αυτή με το δια-θεματικό τίτλο «Μονάδα - Σύνολο». Άλλες θεμελιώδεις έννοιες που εμφανίζονται στην ενότητα αυτή είναι το «σύστημα» και η «μεταβολή» στο πλαίσιο του μαθήματος των αριθμών μέχρι το 70 και του μαθήματος της πρόσθεσης και της αφαίρεσης των διψήφιων αριθμών. Εισάγουμε επίσης τους μαθητές στην έννοια της συμμετρίας ως προς άξονα. Η συμμετρία αναφέρεται στις θεμελιώδεις έννοιες του πολιτισμού και της ομοιότητα­ς - διαφοράς. Διδάσκουμε επίσης τη μέτρηση συνεχών μεγεθών όπως είναι το μήκος, η επιφάνεια και ο όγκος με μη συμβατικές μονάδες μέτρησης.

Θεμελιώδεις Έννοιες: Άτομο (μονάδα) - σύνολο, σύστημα, μεταβολή, πολιτισμός, ομοιότητα - διαφορά

9η Ενότητα: Οι αριθμοί μέχρι το 100 - Πράξεις - Βάρος - Γεωμετρικά σχήματα

Επιλ­έξαμε ως τίτλο για την ενότητα αυτή το όνομα της διαθεματικής έννοιας «πολιτισμός» διότι αναφερόμαστε σε περιεχόμενα όπως είναι το χρήμα, το βάρος και οι ζυγαριές, καθώς και τα γεωμετρικά σχήματα στην τέχνη, τα οποία ανήκουν στο σύγχρονο πολιτισμό. Στην ενότητα αυτή θα επεκτείνουμε τις γνώσεις των μαθητών στο πεδίο των αριθμών μέχρι το 100. θα ασκήσουμε τους μαθητές περαιτέρω στις έννοιες του πολλαπλασιασμού ως επαναλαμβανόμενης πρόσθεσης και της μοιρασιάς. Ακόμη θα παρουσιάσουμε τα διάφορα είδη ζυγαριών και θα ασκήσουμε τη δεξιότητα των μαθητών στη μέτρηση του βάρους. Σε ό,τι αφορά τις γεωμετρικές έννοιες οι μαθητές θα συνθέσουν παζλ, θα χαράξουν σχήματα με το χάρακα και θα συμπληρώσουν πλακόστρωτα.

Θεμελιώδεις Έννοιες: Πολιτισμός, αλληλεπίδραση, επικοινωνία, σύστημα, ομοιότητα - διαφορά