φωτογραφία φόντου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Περιγραφη

Το μεγαλύτερο μέρος του βιβλ­ίου καλύπτεται από εικόνες και έχει ως κεντρικούς ήρωες παιδιά. Βασικός στόχος του βιβλίου είναι να αποκτήσουν οι μαθητές της Α' και Β' τάξης βασικές γνώσεις για τη Φυσική Αγωγή και τον αθλητισμό, να κατανοήσουν βασικές έννοιες σχετικές με την ψυχοκινητική και την μουσικοκινητική αγωγή και να αναπτύξουν το αισθητικό τους κριτήριο και τη δημιουργικότητά τους. Γίνεται επίσης προσπάθεια μέσα από τις σελίδες του πολιτισμού και της παράδοσης να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το παραδοσιακό παιχνίδι, τον παραδοσιακό χορό, τα παραδοσιακά μουσικά όργανα και ενδυμασίες, τα ήθη και έθιμα του τόπου μας έτσι ώστε να μπορέσουν να προσεγγίσουν πολύπλευρα και ουσιαστικά την ελληνική χορευτική παράδοση.

Αναλυτικο Προγραμμα

Για το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος, μεταβείτε στην αντίστοιχη ενότητα ακολουθώντας τον σύνδεσμο 'Προγράμματα Σπουδών'.

Στοχοι

Οι μαθητές επιδιώκεται:­
 • Να αναπτύξουν τις αντιληπτικές τους ικανότητες: την κιναισθητική αντίληψη, την οπτική αντίληψη, την ακουστική αντίληψη, την αντίληψη μέσω της αφής, τις ικανότητες συντονισμού.
 • Να αναπτύξουν απλές κινητικές προσαρμοστικές δεξιότητες.
 • Να γνωρίσουν το σώμα τους μέσα από την κίνηση.
 • Να ικανοποιήσουν την ανάγκη τους για κίνηση.
 • Να γνωρίσουν και να καλλιεργήσουν στοιχεία ρυθμού και κίνησης.
 • Να αναπτύξουν τη μη λεκτική επικοινωνία: εκφραστική κίνηση, δημιουργική κίνηση.
 • Να αναπτύξουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.
 • Να εκφραστούν κινητικά, χρησιμοποιώντας το σώμα τους
 • Να γνωρίσουν την έννοια του ατόμου και της ομάδας.
 • Να μάθουν να τηρούν τους κανόνες.
 • Να αναπτύξουν την ομαδικότητα, τη συνεργασία, την αυτοπειθαρχία το σεβασμό και την επικοινωνία.
 • Να γνωρίσουν παραδοσιακά παιγνίδια.
 • Να αναπτύξουν απλές κινητικές δεξιότητες.
 • Να αναπτύξουν θετική στάση για αρετές όπως: τιμιότητα, δικαιοσύνη, σεβασμός αντιπάλων.
 • Να καλλιεργήσουν στοιχεία της ελληνικής λαϊκής παράδοσης.
 • Να αποκτήσουν γνώσεις που σχετίζονται με τον παραδοσιακό χορό, τη μουσική και το τραγούδι σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
 • Να αναπτύξουν αντιληπτικές ικανότητες: κιναισθητική, οπτική, ακουστική αντίληψη, ικανότητες συντονισμού.
 • Να εκτιμήσουν τα αισθητικά στοιχεία της κίνησης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κεφάλαιο 1: Ιστορία του Αθλητισμού

­ Σκοπός αυτής της ενότητας είναι:
  ­
 • Να παρουσιάσει σύντομα την ιστορική πορεία του αθλητισμού από την προϊστορική εποχή μέχρι σήμερα.
 • Να αναφερθεί σε στοιχεία των Ολυμπιακών Αγώνων.
 • Να γνωρίσει στον εκπαιδευτικό της Φυσικής Αγωγής τις διαδοχικές αντιλήψεις και πρακτικές της Φυσικής Αγωγής μέσα από μια σύντομη επισκόπηση της ιστορίας της στην εκπαίδευση.
Λέξεις κλει­διά: Αθλητισμός, Ολυμπιακοί Αγώνες, Φυσική Αγωγή, συστήματα Φυσικής Αγωγής

Κεφάλαιο 2: Κατασκευές

Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές θα ασκοληθούν με:

  ­ ­
 • ­την κατασκευή στεφανιού (κότινος)
 • την κατασκευή κολάζ με θέμα τη ζωή ενός αθλητή
 • την κατασκευή παζλ με την Ολυμπιακή σημαία
 • την κατασκευή μεταλλίων
 • ­θα γράψουν το όνομα της καθεμιάς μασκότ και θα τη ζωγραφίσουν
­Λέξεις κλειδιά: κατασκευές, στεφάνι, κολάζ, αθλητής, ολυμπιακή σημαία, μετάλλιο, μασκότ

Κεφάλαιο 3: Ψυχοκινητική Αγωγή

­­

Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι:

 • Να αναλύσει τον όρο Ψυχοκινητική αγωγή και να εξηγήσει τη σχέση της με τη Φυσική Αγωγή.
 • Να εκθέσει τη σημαντικότητα της Ψυχοκινητικής ανάπτυξης του παιδιού.
 • Να περιγράψει τα βήματα στη δόμηση του προγράμματος της Ψυχοκινητικής Αγωγής για παιδιά 6-8 χρόνων.
Λέξεις κλειδιά: Ψυχοκινητικός τομέας, ψυχοκινητική ανάπτυξη, σωματικό σχήμα, χώρος, χρόνος

Κεφάλαιο 4: Παιχνίδια

­

Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι:

 • Να ορίσει τι είναι το παιχνίδι
 • Να παρουσιάσει τις παραδοσιακές και σύγχρονες θεωρίες για το παιχνίδι
 • Να καθορίσει τη σχέση της αγωγής με το παιχνίδι
 • Να αναλύσει τη σχέση του παιδιού με το παιχνίδι
Λέξεις κλειδιά: παιχνίδια, σχοινάκι, γύρω-γύρω όλοι, βαρελάκια ­

Κεφάλαιο 5: Μουσικοκινητική Αγωγή

­­

Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι:

 • Να αναλύοει τον όρο Μουσικοκινητική Αγωγή και να εξηγήοει τη σχέση της με τη Φυσική Αγωγή.
 • Να εξηγήοει τη σχέση του λόγου, της μουοικής και της κίνησης μέσα από το ρυθμό.
 • Να περιγράψει το περιεχόμενο και τις τεχνικές διδασκαλιας του προγράμματος της Μουσικοκινητικής Αγωγής στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυοικής Αγωγής στις Α' και Β' τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.
Λέξεις κλειδιά: Ρυθμός, λόγος, κίνηοη, ήχος, ηχηρές κινήσεις, ηχηρά αντικείμενα, αυτοσχεδιασμός, δημιουργικότητα.­
­

Κεφάλαιο 6: Παραδοσιακός Χορός

­

Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι:

 • Να εισαγάγει τους μαθητές οτην ελ­ληνική χορευτική παράδοση, στην κατανόηση της σημασίας του χορού για την ανθρώπινη ζωή και τη σχέοη του με τη φύοη, την κινωνία και τον πολιτισμό.
 • Να δώοει τη δυνατότητα στους μαθητές να ουνειδητοποιήσουν ότι ο χορός δεν είναι μόνο μια μουσικοκινητική δραστηριότητα ή μια μορφή έκφρασης που αφορά αποκλειστικά το ταλέντο του ατόμου-χορευτή, αλλά και μια συλλογική δημιουργία, ένας συμβολικός τρόπος έκφρασης και επικοινωνίας.
 • Να μυήοει τους μαθητές έμπρακτα στα ειδικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του παραδοσιακού χορού, όπως ορίζει η τρισυπόστατη ενότητά του (κίνηση μελωδία λόγος), η συλλογικότητα και η τεχνική του απλότητα.
 • Να αναπτύξει το νευρομυϊκό συντονισμό και την οπτικοακουστική αντίληψη των μαθητών.
 • Να διεγείρει τις συναισθηματικές αποχρώσεις που λανθάνουν στη διαδικασία μύησης της ομαδικής δημιουργίας.
Λέξεις κλειδιά: Χορός, παραδοσιακός χορός, ρυθμός, χρόνος, χώρος, σύμβολο, έθιμα, συναίσθη-μα, επικοινωνία, δομή, συλλιογικότητα, λειτουργία, σύστημα.