Γαλλικά (Α΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
back next
Unité 3
Unité 3
Mes loisirs préférés !
J' apprends... -  Μαθαίνω...
à dire l’heure
- να λέω τι ώρα είναι
à parler de mes loisirs
- να μιλώ για τον ελεύθερο χρόνο μου
à interroger quelqu’un sur ses loisirs
- να ρωτώ κάποιον για τον ελεύθερο χρόνο του
à accepter ou à refuser une proposition
- να αποδέχομαι ή να αρνούμαι μια πρόταση
Ήχος
Scène 3 : « Mes loisirs préférés ! »
Vendredi après-midi : Ο Νίκος βρίσκεται στο σπίτι της Linda και συζητούν για το πως θα περάσουν το βράδυ τους και το σαββατοκύριακό τους:
Dico
*j’en ai marre - βαριέμαι (εδώ)
Ήχος Ήχος
Unité 3
Flash-Back
1. Quelles sont les expressions utilisées dans le texte ci-dessus pour... – Ποιες εκφράσεις χρησιμοποιούμε στο παραπάνω κείμενο για...
a. accepter une proposition ? - να αποδεχθούμε μια πρόταση;
b. refuser une proposition ? – να αρνηθούμε μια πρόταση;
2. Aide Nikos à répondre aux questions posées par Perro. – Βοήθησε τον Νίκο να απαντήσει στις ερωτήσεις που του κάνει ο Perro:
  • - Est-ce que Linda et Nikos jouent aux jeux vidéo ?
  • - Est-ce que Linda écoute de la musique hip-hop ?
  • - À quelle heure il y a le film « Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre » ?
  • - Quel acteur préfère Linda ?
  • - Est-ce que Linda est libre demain à cinq heures ?
Bande-son
L’intonation de l’ interrogation

A. Écoute et répète:
B. Interrogation ou affirmation? Écoute et coche la bonne case.
- Ερώτηση ή κατάφαση; Βάλε V στη σωστή απάντηση:
Interrogation Affirmation
Εκπαιδευτικό παιχνίδι Εκπαιδευτικό παιχνίδι
Ζοοm sur le lexique
J’observe, je découvre... – Παρατηρώ, ανακαλύπτω...
Quels sont tes sports préférés? - Ποια είναι τα αγαπημένα σου αθλήματα;
Mon balluchon
Les sports
Quels instruments tu préfères ? - Ποια μουσικά όργανα προτιμάς;
Mon balluchon
Les instruments
de musique
Unité 3
...et j’utilise ! – ...και χρησιμοποιώ!
1. Quels sont les sports et les instruments de musique que tu préfères ?
- Ποια είναι τα αθλήματα και τα μουσικά όργανα που προτιμάς;
2. Εcris sous les images le nom de l’activité correspondante :
- Γράψε κάτω από κάθε εικόνα το όνομα της αντίστοιχης δραστηριότητας:
Άσκηση αυτοαξιολόγησης Κείμενο Σύνδεσμος σε βίντεο στο YouTube
L’heure – H ώρα Mon balluchon
J’observe, je découvre... – Παρατηρώ, ανακαλύπτω...
L’heure courante L’heure officielle
...et j’utilise ! – ...και χρησιμοποιώ!
3. Quelle heure il est ? - Τι ώρα είναι;
A.Il est treize heures cinquante. B. Il est midi/minuit et demi(e).
C. Il est midi/minuit et quart. D. Il est onze heures cinq.
E. Il est onze heures moins le quart. F. Il est dix heures dix.
Άσκηση αυτοαξιολόγησης
Unité 3
Les moments de la journée - Οι χρονικές περίοδοι της ημέρας
J’observe, je découvre... – Παρατηρώ, ανακαλύπτω...
...et j’utilise ! – ...και χρησιμοποιώ! Agenda
4. À quel moment de la journée Lucas fait-il les activités suivantes ? (en toutes lettres)
- Ποια περίοδο της ημέρας ο Lucas κάνει τις παρακάτω δραστηριότητες (ολογράφως).
Dico
*le cours particulier = το ιδιαίτερο μάθημα *tchatter = συνομιλώ με φίλους στο διαδίκτυο, μέσω μηνυμάτων
Άσκηση αυτοαξιολόγησης
Ζοοm sur la grammaire
J’observe, je découvre... – Παρατηρώ, ανακαλύπτω...
Quels sont tes loisirs ? – Ποια είναι τα χόμπι σου;
Jouer à + Sport
Le basket
La corde
Les billes
Jouer de + Instrument
Le piano
La guitare
L’harmonica
Faire de + Sport ou Instrument
Le tennis
La guitare
L’harmonica
Les claquettes
Τι παρατηρείς; Από τι εξαρτάται η επιλογή του κατάλληλου άρθρου για τα ρήματα jouer και faire ;
Unité 3
...et j’utilise ! – ...και χρησιμοποιώ!
1. Qu’est-ce que Linda et Nikos font pendant la semaine ? Complète avec des, de la, aux, du, à la, à l’, de l’, au. Τι κάνουν η Linda και ο Nikos μέσα στην εβδομάδα; Συμπλήρωσε με des, de la, aux, du, à la, à l’, de l’, au.
Dico
*la corde = το σκοινάκι
Άσκηση αυτοαξιολόγησης
J’observe, je découvre... – Παρατηρώ, ανακαλύπτω...
Le verbe préférer
Τι καθορίζει τους τόνους του ρήματος préférer ;
...et j’utilise ! – ...και χρησιμοποιώ!
2. Le v. répéter se conjugue comme le v. préférer. Aide Linda à mettre les accents!
- Το ρήμα répéter κλίνεται κατά τον ίδιο τρόπο. Βοήθησε τη Linda να βάλει τους τόνους.
Unité 3
J’observe, je découvre... – Παρατηρώ, ανακαλύπτω...
L’adjectif interrogatif quel
Question Réponse
• Τι καθορίζει την επιλογή αρσενικού ή θηλυκού γένους (quel ή quelle) καθώς και ενικού ή πληθυντικού αριθμού (quel / quelle ή quels / quelles);
...et j’utilise ! – ...και χρησιμοποιώ!
3. Quel, quelle, quels ou / ή quelles?
Αction
J’observe, je découvre... – Παρατηρώ, ανακαλύπτω...
...et j’utilise ! – ...και χρησιμοποιώ!
Tu acceptes ou tu refuses les propositions suivantes.
- Αποδέχεσαι ή απορρίπτεις τις ακόλουθες προτάσεις:
Unité 3
Jeu de rôles
C’est samedi après-midi. Tu proposes à ton camarade des activités différentes. Lui, il n’accepte pas et il t’en propose d’autres. Jouez la scène.
- Είναι Σάββατο απόγευμα. Προτείνεις στο συμμαθητή σου διάφορες δραστηριότητες. Αυτός δε δέχεται και σου προτείνει άλλες. Παίξτε τη σκηνή.
C’est toi le scénαriste
Et toi? Qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre?
- Κι εσύ; Πώς περνάς τον ελεύθερό σου χρόνο;
Extras Le tournoi de Roland Garros
J’observe, je découvre... – Παρατηρώ, ανακαλύπτω...
L e Tournoi de Roland Garros est un tournoi de tennis. Des joueurs de différents pays du globe participent à ce tournoi au stade Roland Garros, à Paris.
Les vainqueurs du tournoi 2008 sont l’Espagnol Rafael Nadal et la Serbe Ana Ivanovic.
Wimbledon est le plus grand tournoi du monde, mais Roland Garros est le tournoi de tennis le plus difficile, parce que* c’est un tournoi sur terre battue*. Cela veut dire que la balle va moins vite et très haut. Voilà pourquoi de grands joueurs de tennis comme Pete Sampras et Roger Fédérer sont vainqueurs à Wimbledon, mais pas à ce tournoi !
Si Roland Garros est très difficile pour nous, on peut commencer à jouer au tennis sur le terrain de notre quartier ! Et, n’oublions pas, attention à notre revers* !
Dico
*parce que = διότι
(un tournoi) *sur terre battue = (τουρνουά που πραγματοποιείται σε γήπεδο) από πατημένο χώμα
*le revers = χτύπημα της μπάλας που πραγματοποιεί ο αθλητής απο τα αριστερά με το δεξί χέρι και απο τα δεξιά με το αριστερό χέρι
...et j’utilise ! – ...και χρησιμοποιώ!
Quelle est la bonne réponse ? - Ποια είναι η σωστή απάντηση;
a. Roland Garros n’est pas seulement le stade mais aussi le tournoi de tennis. VRAI / FAUX
b. Les vainqueurs de 2008 sont un Espagnol et une Russe. VRAI / FAUX
c. Roland Garros est très difficile parce que c’est un tournoisur terre battue. VRAI / FAUX
d. Pete Sampras et Roger Fédérer sont vainqueurs àRoland Garros et à Wimbledon. VRAI / FAUX
Unité 3
Projet
Πάμε σινεμά!
Η ιστοσελίδα http://www.allocine.fr/film δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών σχετικά με κινηματογραφικές ταινίες. Η αναζήτηση γίνεται πληκτρολογώντας το όνομα της ταινίας στο πεδίο "Rechercher" , όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα.
Χωριστείτε σε 3 ομάδες και χρησιμοποιήστε την παραπάνω ιστοσελίδα για να αναζητήσετε εικόνες, στιγμιότυπα, πρωταγωνιστές, πληροφορίες κτλ. για μια γαλλική ταινία της επιλογής σας. Εκτυπώστε τις και δημιουργήσετε μια αφίσα παρουσίασης της ταινίας. Μην ξεχάσετε να αναγράψετε τον τίτλο της ταινίας και τα ονόματα των πρωταγωνιστών της.
Guest star
Quelle est la bonne réponse ? - Ποια είναι η σωστή απάντηση;
Dico : *profiter de = αξιοποιώ *faire du mal à la santé = βλάπτει την υγεία
Unité 3
Vers le niveau A1
A. Compréhension orale.
Quels sports fait François ? Ecoute et complète.
- Ποια σπορ κάνει ο François; Άκου και συμπλήρωσε:
B. Compréhension écrite.
Lis le texte et réponds aux questions qui suivent :
Διάβασε το κείμενο και απάντησε στις ερωτήσεις που ακολουθούν:
Dico : *découvrir = ανακαλύπτω *acheter = αγοράζω
C. Production orale.
Observe les images ci-dessous et décris les activités que font les personnes.
- Παρατήρησε τις παρακάτω εικόνες και περίγραψε ποια δραστηριότητα κάνει ο καθένας.
D. Production écrite.
Linda envoie un SMS à son amie Julie pour lui proposer une activité. Julie accepte ou non sa proposition ? Imagine et écris les SMS.
H Linda στέλνει ένα sms στη φίλης της Julie για να της προτείνει μια δραστηριότητα. Η Julie αποδέχεται ή όχι την πρόταση της φίλης της; Φαντάσου και γράψε τα μηνύματα.
Unité 3
Mon portfolio
Να λέω τι ώρα είναι
Να μιλώ για τον ελεύθερο χρόνο μου
Να ρωτώ κάποιον για τον ελεύθερο χρόνο του
Να αποδέχομαι ή να αρνούμαι μια πρόταση
Οι σημειώσεις μου...