Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού

Γ. Βουλητικές προτάσεις

eikonaE16_58
Θα μπορούσατε να μου
αλλάξετε το εισιτήριο για την
Πέμπτη; Δε θέλω να ταξιδέψω με
αυτόν τον καιρό. Πρέπει να
προσέχει κανείς.

 

Οι βουλητικές προτάσεις είναι εξαρτημένες προτάσεις που εκφράζουν επιθυμία,
σχεδιασμό ή ευχή. Είναι αντικείμενα ρημάτων όπως: θέλω, μπορώ, εύχομαι,
αναγκάζομαι, σκοπεύω κ.ά. Επίσης, είναι υποκείμενα απρόσωπων ρημάτων και
απρόσωπων εκφράσεων όπως: πρέπει, χρειάζεται, απαγορεύεται, είναι ανάγκη, είναι
αδύνατον κ.ά. Οι βουλητικές προτάσεις βρίσκονται πάντοτε σε υποτακτική (γι' αυτό και
ξεκινούν με το μόριο να της υποτακτικής).

eikonae16_59

Προσοχή!
Ξεχωρίζουμε τις βουλητικές από τις τελικές προτάσεις (βλ. ενότητα
16.4 Ι), γιατί στις βουλητικές δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε το
να με το για να.

Θέλω να πάω στον κινηματογράφο.
ΑΛΛΑ ΟΧΙ Θέλω για να πάω στον κινηματογράφο.