Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού

Γ. Υπερθετικός βαθμός

Σχετικός υπερθετικός βαθμός

γρήγορος
ψηλή
ακριβό
eikonaE07_32
eikonaE07_33
eikonaE07_34
Ο λαγός είναι ο γρηγορό-
τερος από όλους.

Ο λαγός είναι ο πιο γρή-
γορος από όλους.
Η Ελένη είναι η ψηλότε-
ρη από όλα τα κορίτσια.

Η Ελένη είναι η πιο ψηλή
από όλα τα κορίτσια.
Το σπορ αυτοκίνητο είναι το
ακριβότερο από όλα τα αυτοκί-
νητα.

Το σπορ αυτοκίνητο είναι το πιο
ακριβό από όλα τα αυτοκίνητα.

 

eikonaE07_37
Κοίτα, τώρα, πώς σχηματίζουμε τον σχετικό υπερθετικό:
Συγκριτικός
ομορφότερος
πιο όμορφος


Σχετικός υπερθετικός
ο ομορφότερος
ο πιο όμορφος
μακρύτερος
πιο μακρύς

ο μακρύτερος
ο πιο μακρύς
ευγενέστερος
πιο ευγενής

ο ευγενέστερος
ο πιο ευγενής
Ο σχετικός υπερθετικός βαθμός ενός επιθέτου δηλώνει ότι το ουσιαστικό που συνοδεύει
έχει ένα γνώρισμα σε μεγαλύτερο βαθμό από όλα τα άλλα όμοιά του.

Ο σχετικός υπερθετικός σχηματίζεται ως εξής:

άρθρο + συγκριτικός βαθμός (ο ομορφότερος, ο μακρύτερος, ο ευγενέστερος)
(ο πιο όμορφος, ο πιο μακρύς, ο πιο ευγενής)

Απόλυτος υπερθετικός βαθμός

eikonaE07_36
eikonaE07_37
eikonaE07_38
eikonaE07_39
Ο ταχυδακτυλουργός
είναι ταχύτατος στις
κινήσεις του.
Πήρα μια κομψότατη
γραβάτα.
Αγόρασε ένα ωραι-
ότατο γατάκι.
Να όμως και μια
άλλη περίπτωση.
Γνώμη... χωρίς
σύγκριση!
Ο απόλυτος υπερθετικός βαθμός δηλώνει ότι το ουσιαστικό έχει ένα γνώρισμα σε πολύ
μεγάλο βαθμό, χωρίς να γίνεται σύγκριση με άλλα.
Ο απόλυτος υπερθετικός σχηματίζεται με δύο τρόπους:

 

θετικός βαθμός ουδετέρου + -τατος
πολύ + θετικός βαθμός

(ομορφότατος, μακρύτατος, ευγενέστατος)
(πολύ όμορφος, πολύ μακρύς, πολύ ευγενής)