Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού

Β. Α' συζυγία

Τα ρήματα της συζυγίας αυτής ανήκουν σε τέσσερις τάξεις, δηλαδή τέσσερις διαφορετικούς
τρόπους κλίσης:

Τάξη 1: χάνω

Ενεργητική Φωνή

 

Οριστική
Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος Συνοπτικός Μέλλοντας
χάνω
χάνεις
χάνει
χάνουμε
χάνετε
χάνουν(ε)
έχανα
έχανες
έχανε
χάναμε
χάνατε
έχαναν / χάνανε
έχασα
έχασες
έχασε
χάσαμε
χάσατε
έχασαν / χάσανε
θα χάσω
θα χάσεις
θα χάσει
θα χάσουμε
θα χάσετε
θα χάσουν(ε)
       
Εξακολουθητικός
Μέλλοντας
Παρακείμενος Υπερσυντέλικος Συντελεσμένος
Μέλλοντας
θα χάνω
θα χάνεις
θα χάνει
θα χάνουμε
θα χάνετε
θα χάνουν(ε)
έχω χάσει
έχεις χάσει
έχει χάσει
έχουμε χάσει
έχετε χάσει
έχουν(ε) χάσει
είχα χάσει
είχες χάσει
είχε χάσει
είχαμε χάσει
είχατε χάσει
είχαν(ε) χάσει
θα έχω χάσει
θα έχεις χάσει
θα έχει χάσει
θα έχουμε χάσει
θα έχετε χάσει
θα έχουν(ε) χάσει

 

Υποτακτική1
Εξακολουθητική Συνοπτική Συντελεσμένη
να χάνω
να χάνεις
να χάνει
να χάνουμε
να χάνετε
να χάνουν(ε)
να χάσω
να χάσεις
να χάσει
να χάσουμε
να χάσετε
να χάσουν(ε)
να έχω χάσει
να έχεις χάσει
να έχει χάσει
να έχουμε χάσει
να έχετε χάσει
να έχουν(ε) χάσει
     
Άλλοι τύποι
να έχανα…
να έχασα…
να είχα χάσει...

 

Προστακτική
Εξακολουθητική Συνοπτική
χάνε
χάνετε
χάσε
χάστε


 

Παθητική Φωνή

 

Οριστική
Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος Συνοπτικός Μέλλοντας
χάνομαι
χάνεσαι
χάνεται
χανόμαστε
χάνεστε/χανόσαστε
χάνονται
χανόμουν(α)
χανόσουν(α)
χανόταν(ε)
χανόμασταν
χανόσασταν
χάνονταν/χανόντουσαν
χάθηκα
χάθηκες
χάθηκε
χαθήκαμε
χαθήκατε
χάθηκαν/χαθήκανε
θα χαθώ
θα χαθείς
θα χαθεί
θα χαθούμε
θα χαθείτε
θα χαθούν(ε)
       
Εξακολουθητικός
Μέλλοντας
Παρακείμενος Υπερσυντέλικος Συντελεσμένος
Μέλλοντας
θα χάνομαι
θα χάνεσαι
θα χάνεται
θα χανόμαστε
θα χάνεστε/χανόσαστε
θα χάνονται
έχω χαθεί
έχεις χαθεί
έχει χαθεί
έχουμε χαθεί
έχετε χαθεί
έχουν(ε) χαθεί
είχα χαθεί
είχες χαθεί
είχε χαθεί
είχαμε χαθεί
είχατε χαθεί
είχαν(ε) χαθεί
θα έχω χαθεί
θα έχεις χαθεί
θα έχει χαθεί
θα έχουμε χαθεί
θα έχετε χαθεί
θα έχουν(ε) χαθεί

 

Υποτακτική
Εξακολουθητική Συνοπτική Συντελεσμένη
να χάνομαι
να χάνεσαι
να χάνεται
να χανόμαστε
να χάνεστε/χανόσαστε
να χάνονται
να χαθώ
να χαθείς
να χαθεί
να χαθούμε
να χαθείτε
να χαθούν(ε)
να έχω χαθεί
να έχεις χαθεί
να έχει χαθεί
να έχουμε χαθεί
να έχετε χαθεί
να έχουν(ε) χαθεί
     
Άλλοι τύποι
να χανόμουν(α)…
να χάθηκα… 
να είχα χαθεί…

 

Προστακτική
Εξακολουθητική Συνοπτική
-
-
χάσου
χαθείτε

Έτσι κλίνονται:
λύνω, ντύνω, πληρώνω, ιδρύω κ.ά.


 

Τάξη 21: κρύβω

Ενεργητική Φωνή
Οριστική
Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος Συνοπτικός Μέλλοντας
κρύβω έκρυβα έκρυψα θα κρύψω
Εξακολουθητικός
Μέλλοντας
Παρακείμενος Υπερσυντέλικος Συντελεσμένος
Μέλλοντας
θα κρύβω έχω κρύψει είχα κρύψει θα έχω κρύψει
Υποτακτική
Εξακολουθητική Συνοπτική Συντελεσμένη
να κρύβω να κρύψω να έχω κρύψει
Άλλοι τύποι
να έκρυβα…, να έκρυψα…, να είχα κρύψει…
Προστακτική
Εξακολουθητική Συνοπτική
κρύβε
κρύβετε
κρύψε
κρύψτε

 

Παθητική Φωνή
Οριστική
Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος Συνοπτικός Μέλλοντας
κρύβομαι κρυβόμουν(α) κρύφτηκα θα κρυφτώ
Εξακολουθητικός
Μέλλοντας
Παρακείμενος Υπερσυντέλικος Συντελεσμένος
Μέλλοντας
θα κρύβομαι έχω κρυφτεί είχα κρυφτεί θα έχω κρυφτεί
Υποτακτική
Εξακολουθητική Συνοπτική Συντελεσμένη
να κρύβομαι να κρυφτώ να έχω κρυφτεί
Άλλοι τύποι
να κρυβόμουν(α)…, να κρύφτηκα…, να είχα κρυφτεί…
Προστακτική
Εξακολουθητική Συνοπτική

κρύψου
κρυφτείτε

Έτσι κλίνονται: αλείφω, ανάβω, βάφω, ράβω, σκάβω, γράφω, γειτονεύω, δουλεύω, ονειρεύο-
μαι, σκέφτομαι, παραξενεύομαι κ.ά. 

Τάξη 3: πλέκω

Ενεργητική Φωνή
Οριστική
Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος Συνοπτικός Μέλλοντας
πλέκω έπλεκα έπλεξα θα πλέξω
Εξακολουθητικός
Μέλλοντας
Παρακείμενος Υπερσυντέλικος Συντελεσμένος
Μέλλοντας
θα πλέκω έχω πλέξει είχα πλέξει θα έχω πλέξει
Υποτακτική
Εξακολουθητική Συνοπτική Συντελεσμένη
να πλέκω να πλέξω να έχω πλέξει
Άλλοι τύποι
να έπλεκα…, να έπλεξα…, να είχα πλέξει…
Προστακτική
Εξακολουθητική Συνοπτική
πλέκε
πλέκετε
πλέξε
πλέξτε

 

Παθητική Φωνή
Οριστική
Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος Συνοπτικός Μέλλοντας
πλέκομαι πλεκόμουν(α) πλέχτηκα θα πλεχτώ
Εξακολουθητικός
Μέλλοντας
Παρακείμενος Υπερσυντέλικος Συντελεσμένος
Μέλλοντας
θα πλέκομαι έχω πλεχτεί είχα πλεχτεί θα έχω πλεχτεί
Υποτακτική
Εξακολουθητική Συνοπτική Συντελεσμένη
να πλέκομαι να πλεχτώ να έχω πλεχτεί
Άλλοι τύποι
να πλεκόμουν(α)…, να πλέχτηκα…, να είχα πλεχτεί…
Προστακτική
Εξακολουθητική Συνοπτική

πλέξου
πλεχτείτε

Έτσι κλίνονται: ανοίγω, διαλέγω, δείχνω, διδάσκω, δέχομαι, τρέχω, ρίχνω, σπρώχνω, ανα-
πτύσσω, παίζω, αλλάζω, κοιτάζω, προσέχω, φτιάχνω, τυλίγω, ψάχνω κ.ά.


 

Τάξη 4: δροσίζω

Ενεργητική Φωνή
Οριστική
Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος Συνοπτικός Μέλλοντας
δροσίζω δρόσιζα δρόσισα θα δροσίσω
Εξακολουθητικός
Μέλλοντας
Παρακείμενος Υπερσυντέλικος Συντελεσμένος
Μέλλοντας
θα δροσίζω έχω δροσίσει είχα δροσίσει θα έχω δροσίσει
Υποτακτική
Εξακολουθητική Συνοπτική Συντελεσμένη
να δροσίζω να δροσίσω να έχω δροσίσει
Άλλοι τύποι
να δρόσιζα…, να δρόσισα…, να είχα δροσίσει…
Προστακτική
Εξακολουθητική Συνοπτική
δρόσιζε
δροσίζετε
δρόσισε
δροσίστε

 

Παθητική Φωνή
Οριστική
Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος Συνοπτικός Μέλλοντας
δροσίζομαι δροσιζόμουν(α) δροσίστηκα θα δροσιστώ
Εξακολουθητικός
Μέλλοντας
Παρακείμενος Υπερσυντέλικος Συντελεσμένος
Μέλλοντας
θα δροσίζομαι έχω δροσιστεί είχα δροσιστεί θα έχω δροσιστεί
Υποτακτική
Εξακολουθητική Συνοπτική Συντελεσμένη
να δροσίζομαι να δροσιστώ να έχω δροσιστεί
Άλλοι τύποι
να δροσιζόμουν(α)…, να δροσίστηκα…, να είχα δροσιστεί…
Προστακτική
Εξακολουθητική Συνοπτική

δροσίσου
δροσιστείτε

Έτσι κλίνονται: αναγνωρίζω, ανεβάζω, διαβάζω, ελπίζω, εξετάζω, δακρύζω, δανείζω, λούζω,
αγκαλιάζω, λογαριάζω, πείθω, σβήνω, ζώνω, κλείνω, πιάνω, φτάνω, ακούω κ.ά.