Έκφραση Έκθεση (Β΄ Λυκείου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα
Εικόνα

Απομνημονεύματα


Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων Θησαυρός Λογοτεχνικών Όρων [πηγή: Πολιτιστικός Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας]

Εικόνα

Τα απομνημονεύματα, όπως ξέρεις, έχουν προσωπικό χαρακτήρα. Επομένως, δεν είναι ιστορία. Είναι όμως πηγή ιστορίας. Συζητήστε αυτή τη θέση· επιμείνετε κυρίως:

  1. στους λόγους για τους οποίους τα απομνημονεύματα δεν είναι ιστορία
  2. στις διαφορές ανάμεσα στην ιστορία και στις πηγές της ιστορίας (βλ. και Έκφραση-Έκθεση τ. Α΄ Αφήγηση. Αποσπάσματα απομνημονευμάτων θα βρείτε στο βιβλίο Κ.Ν.Λ. της Γ΄ Γυμνασίου και στο Παράρτημα του παρόντος βιβλίου).

Υποτίθεται ότι ο γνωστός ιστοριοδίφης Β. ανακάλυψε στα υπόγεια της Εθνικής Βιβλιοθήκης ένα δυσανάγνωστο χειρόγραφο (0,10 x 0,12) άγνωστου συγγραφέα, (βλ. σ. 105). Καμιά όμως άλλη πληροφορία δε βρήκε σχετική με το περιεχόμενο του χειρογράφου αυτού. Χάθηκαν όλες οι πηγές. Συγκρατεί ωστόσο στη μνήμη του από τα παιδικά του χρόνια κάποια δημοτικά τραγούδια που δεν είναι ξένα προς το περιεχόμενο αυτού του κειμένου. Μελετά λοιπόν όλα τα γνωστά στοιχεία και κάνει προς τους ομότεχνους του, ιστοριοδίφες και άλλους, την ακόλουθη ανακοίνωση, στην οποία, όπως αμέσως θα διαπιστώσεις, διαπλέκει τις πληροφορίες, που αντλεί από το κείμενο, με δικά του σχόλια.

Η ανακοίνωση

Ι.   Το ιστορικό του κειμένου

Κυρίες και κύριοι,

Στα υπόγεια της Εθνικής Βιβλιοθήκης βρήκα το κείμενο που δακτυλογραφημένο έχετε στα χέρια σας. Το χειρόγραφο του (0,10 x 0,12) είναι δυσανάγνωστο. Ο συγγραφέας του παραμένει άγνωστος. Το βέβαιο, πάντως είναι ότι αφηγείται κάποιος Κολοκοτρώνης,* ο οποίος, όπως μαρτυρείται στο κείμενο (“Τι να κάνομεν τώρα Κολοκοτρώνη;” “Τι να. κάνομεν;” τους λέγω κτλ.), πρέπει να έπαιζε ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση των γεγονότων που αφηγείται. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι το χειρόγραφο αυτό αποτελεί τμήμα ευρύτερου έργου, όπου ο Κολοκοτρώνης εκθέτει τις προσωπικές του αναμνήσεις από κάποιον αγώνα για τον οποίο δυστυχώς δεν έχουμε άλλη πηγή.

II.    Το περιεχόμενο του κειμένου. Σχόλια

Το κείμενο, όπως κι εσείς διαπιστώνετε, είναι αφηγηματικό-ιστορικό, και αναφέρεται σε επανάσταση που δέχτηκε ισχυρό πλήγμα ένα από τα ισχυρότερα κέντρα της επανάστασης, το Μισολόγγι (δεν πρέπει να αμφιβάλλουμε ότι πρόκειται για το γνωστό μας Μεσολόγγι στη Δυτική Στερεά Ελλάδα), πέφτει στα χέρια των αντιπάλων της, πράγμα που την οδηγεί σε κρίση. Ας παρακολουθήσουμε, όμως, τα γεγονότα στις λεπτομέρειες τους.

Από το κείμενο αντλούμε δύο σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες περιέχονται σε δύο άνισα μεταξύ τους τμήματα: στο πρώτο τμήμα (“Την ημέραν των Βαΐων... θύμα.”) περιέχεται η είδηση (το γεγονός) της πτώσης του Μεσολογγιού· στο δεύτερο (“Μας ήρθε είδησις... την Επανάστασιν”) δίνεται η αντίδραση των ηγετών της επανάστασης απέναντι στην είδηση. Αναλυτικότερα, οι πληροφορίες κατά τμήματα, έχουν ως εξής:


* Γνωστός από τα δημοτικά τραγούδια της ορεινής Πελοποννήσου.

Κείμενο χειρογράφου                   

Πρώτο τμήμα

“Την ημέραν των Βαΐων έκαμαν γιουρούσι στο Μισολόγγι1 οι ήρωες του Μισολογγιού, σε τόσες χιλιάδες ασκέρι, σε τόσα κανόνια, χαντάκια, καβαλαριά εγλίτωσαν 2000, και το γυναικόπαιδο έγινε θύμα.

Δεύτερο τμήμα

Μας ήρθε είδησις, μεγάλη Τετράδη, εις το δειλινό, που είχε παύση η Συνέλευσις, και είμεθα εις κάτι ίσκιους. Μας ήρθε είδησις ότι το Μισολόγγι εχάθη. Έτσι εβάλαμεν τα μαύρα όλοι, μισή ώρα εστάθη σιωπή που δεν έκρινε κανένας, αλλ' εμέτραε καθένας με τον νουν του τον αφανισμόν μας. Βλέποντας εγώ την σιωπήν, εσηκώθηκα εις το πόδι, και τους ομίλησα λόγια για να εμψυχωθούν. Τους είπα ότι το Μισολόγγι εχάθη ενδόξως, και θα μείνει αιώνας αιώνων η ανδρεία. Εάν βάλομεν τα μαύρα και οκνεύσομεν, θα πάρομεν το ανάθεμα και θα πάρομεν το αμάρτημα των αδυνάτων όλων. Με απεκρίθηκαν: “Τι να κάνομεν τώρα Κολοκοτρώνη;” “Τι να κάνομεν;” του λέγω. “Την αυγήν να κάνομεν συνέλευσιν πέντε, έξι, οκτώ άτομα δια να μας κυβερνήσουν, και να διαλέξομεν και άτομα να αποφασίσουν να ανταποκρίνονται με τα εξωτερικά (που τότε ήτο περασμένος και ο μινίστρος2 Κάνιγγ3 εις την Κωνσταντινούπολιν), η επιτροπή της συνελεύσεως δια τα εξωτερικά, να δίδει λόγον εις την Κυβέρνησιν, και εις τον λαόν, και ημείς οι άλλοι να σκορπίσομεν εις τες επαρχίες και να πιάσομεν γενικώς τα άρματα, ως τα πρωτοπιάσαμεν εις την Επανάστασιν”.

Πληροφορίες που αντλεί ο ιστοριοδίφης

Πρώτο τμήμα

Οι πολιορκημένοι επαναστάτες του Μεσολογγιού (άνδρες, γυναίκες και παιδιά) έκαναν έξοδο, ζητώντας να σπάσουν τον πολιορκητικό κλοιό. Αυτό όμως ήταν πολύ δύσκολο, γιατί οι αντίπαλοί τους ήταν χιλιάδες και είχαν αποκλείσει το Μεσολόγγι με πεζικό, με ιππικό, με πυροβολικό και με τάφρους. Έτσι η έξοδος κατέληξε σε συμφορά.. Ο Κολοκοτρώνης αναφέρει ότι από τους υπερασπιστές/πολεμιστές του Μεσολογγιού σώθηκαν δύο χιλιάδες, ενώ τα γυναικόπαιδα εξοντώθηκαν. Για τις απώλειες των πολιορκητών ο αφηγητής δεν αναφέρει τίποτε. Όπως δεν αναφέρει τίποτε και για τον αριθμό τους ή για τον αριθμό των υπερασπιστών και των γυναικόπαιδων. Δεν μπορούμε επίσης να αντλήσουμε πληροφορίες από το κείμενο για τις ειδικότερες συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η έξοδος: πώς οργανώθηκε π.χ. ποιες ανάγκες την επέβαλαν, ποιες ήταν οι καιρικές συνθήκες κτλ. Αν και για τις τελευταίες υπάρχει κάποια είδηση: η έξοδος έγινε τηv ημέραν των Βαΐων. Επομένως έγινε άνοιξη και ημέρα Κυριακή. Το έτος της εξόδου δεν αναφέρεται βέβαια. Όπως δεν αναφέρονται και οι λαοί που πολεμούν. Ωστόσο δε θα σφάλω, αν αποδώσω το κείμενο σε απελευθερωτικό πόλεμο των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων. Εκεί με οδηγούν δύο δημοτικά τραγούδια που τραγουδιούνται ακόμη στις ορεινές περιοχές της χώρας μας και που εγκωμιάζουν τους αγώνες του Κολοκοτρώνη και των Μεσολογγιτών εναντίον των Τούρκων. Έπειτα, με καμιά άλλη περίοδο της ελληνικής ιστορίας δεν είναι δυνατόν να συσχετισθεί το κείμενο. Επομένως πρέπει να ανήκει στην περίοδο εκείνη της οποίας τα αρχεία έχουν χαθεί.

Δεύτερο τμήμα: Συνέχισε


  1. γιουρούσι στο Μισολόγγι: πρόκειται για την Έξοδο (10 Απριλίου 1826).
  2. μινίστρος: υπουργός.
  3. Κάνιγγ: Υπουργός Εξωτερικών της Αγγλίας και γνωστός φιλέλληνας.

Να μετασχηματίσεις το δεύτερο τμήμα του χειρογράφου με οδηγό την ανακοίνωση του ιστοριοδίφη. Θα σε βοηθήσουν και οι οδηγίες που ακολουθούν:

-     Πρόσεχε πάντα η αφήγησή σου να στηρίζεται στην πληροφόρηση του κειμένου.

-     Φρόντισε να διατηρήσεις τη δομή της ανακοίνωσης.

-     Πρόσεχε τη γλώσσα που χρησιμοποιεί: (λεξιλόγιο, σύνταξη, ρηματικοί χρόνοι, ρηματικό πρόσωπο, ύφος): π.χ.

... όπως μαρτυρείται στο κείμενο (σ. 104)

... δεν είναι δυνατόν να συσχετισθεί... (σ. 105)

“Το κείμενο όπως κι εσείς διαπιστώνετε...” Ενεστώτας (σ. 104)

“Οι πολιορκημένοι έκαναν έξοδο” αόριστος (σ. 105).

-     Τον τρόπο με τον οποίο σχολιάζει τις πληροφορίες: π.χ.

“Η έξοδος έγινε “την ημέραν των Βαΐων”. Επομένως έγινε άνοιξη και μέρα Κυριακή” (σ. 105).

-     Τους αποδεικτικούς του συλλογισμούς: π.χ.

Ωστόσο δε θα σφάλω, αν... τα αρχεία έχουν χαθεί” (σ. 105).

-     Το σεβασμό του προς την ιστορική αλήθεια: π.χ.

“Είναι σχεδόν βέβαιο ότι... άλλη πηγή” (σ. 104).

-     Την οπτική γωνία από την οποία βλέπει και αφηγείται τα γεγονότα.

Εικόνα

Υπόθεσε τώρα ότι χάθηκαν όλα τα αρχεία και τα κείμενα που αναφέρονταν στην ελληνική επανάσταση του 1821, καθώς και κάθε άλλη πηγή ή πληροφορία που είχε σχέση μ' αυτήν. Σώθηκε μόνο στη βιβλιοθήκη του ιστοριοδίφη Β. ένα δυσανάγνωστο χειρόγραφο (0,15x0,30) (βλ. Παράρτημα σ. 153). Υπόθεσε ακόμη ότι η οικογένεια του ιστοριοδίφη Β. σου εμπιστεύτηκε το χειρόγραφο, για να το γνωστοποιήσεις στο ελληνικό κοινό από την τηλεόραση. Όπως καταλαβαίνεις, πρόκειται να κάνεις μια υπεύθυνη γραπτή ανακοίνωση.

Φρόντισε λοιπόν να δώσεις στους τηλεθεατές σου όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να ενημερωθούν πλήρως για την κατάσταση του χειρογράφου, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε και για το περιεχόμενό του. Θα χρειαστεί, γι' αυτό, να μελετήσεις τα βοηθητικά στοιχεία που ακολουθούν. Διάβασέ τα όλα και διάλεξε εκείνα που θα σε βοηθήσουν να προσδιορίσεις τον άξονα και να στήσεις τον ιστό της ομιλίας σου.

-    Κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκε το κείμενο;

-    Ποια είναι τα εξωτερικά του γνωρίσματα: διαστάσεις, σχήμα, συστατική του ύλη, τρόπος γραφής κτλ;

-    Ποιος είναι ο χαρακτήρας του κειμένου: αφηγηματικός, περιγραφικός, μεικτός, κάτι άλλο;

-    Ποιο είναι το περιεχόμενο του κειμένου: νομικό, πολεμικό, ειρηνικό, ιστορικό, κάτι άλλο;

-     Αναδιηγήσου το περιεχόμενο του κειμένου σε τρίτο πρόσωπο. Εννοείται ότι, όπου μιλάς/σχολιάζεις εσύ, θα χρησιμοποιήσεις πρώτο πρόσωπο. Το δεύτερο πρόσωπο σε διευκολύνει, όταν απευθύνεσαι σε κείνους για τους οποίους προορίζεις την ομιλία σου.

-    Χρησιμοποίησε στην αφήγηση παρελθοντικούς χρόνους.

-     Διηγήσου με αντικειμενικότητα.

-     Δε θα πρέπει να ξεχνάς ότι σκοπός σου είναι να παρουσιάσεις σε συνεχή λόγο τις πληροφορίες που σου δίνει το κείμενο.

-     Στην αφήγησή σου μπορείς, εφόσον το κρίνεις σκόπιμο, να διαπλέκεις τις πληροφορίες, που αντλείς από το κείμενο, με δικά σου σχόλια.

-    Κοίταξε τα γεγονότα από τη δική σου οπτική γωνία και όχι από την οπτική γωνία του συγγραφέα και αφηγητή.

Εικόνα