Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (Γυμνασίου - Λυκείου)

18ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

205. Αριθμητικά λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν αριθμούς ή παράγονται από ονόματα αριθμών.

Τα αριθμητικά είναι επίθετα, ουσιαστικά και επιρρήματα.

 

Α΄. Αριθμητικά επίθετα

1) Είδη αριθμητικών επιθέτων

206. Τα αριθμητικά επίθετα είναι απόλυτα, τακτικά, χρονικά, πολλαπλασιαστικά και αναλογικά.

α) Τα απόλυτα αριθμητικά (όπως και στη νέα ελληνική) φανερώνουν απλώς ένα ορισμένο πλήθος από όντα: εἷς (ὁπλίτης), μία (ναῦς), ἕν (ὅπλον), δέκα (τάλαντα).

β) Τα τακτικά αριθμητικά (όπως και στη νέα ελληνική) φανερώνουν την τάξη, δηλ. τη θέση που κατέχει ένα ορισμένο ον σε μια σειρά από όμοιά του: πρῶτος (μήν), δευτέρα (ἡμέρα), τρίτον (ἔτος)· αυτά λήγουν ως το 19 σε -τος (εκτός από το δεύτερος, ἕβδομος, ὄγδοος) και από τα 20 και πέρα σε -στός: (τρία) τρίτος, (ἓξ) ἕκτος - (εἴκοσι) εἰκοστὸς - ἑκατόν (ἑκατοστός).

γ) Τα χρονικά αριθμητικά (που δεν τα έχει η νέα ελληνική) φανερώνουν χρόνο, δηλ. ποια ημέρα, από τότε που άρχισε, τελειώνει κάποια ενέργεια· αυτά σχηματίζονται από το θέμα των τακτικών και λήγουν σε -αῖος: (δεύτερος) δευτεραῖος, (τρίτος) τριταῖος, (τέταρτος) τεταρταῖος κτλ. (αυτός που γίνεται τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη κτλ. ημέρα από την ημέρα που άρχισε)· π.χ. δευτεραῖος ἀφίκετο (= έφτασε τη δεύτερη ημέρα από τότε που ξεκίνησε).

δ) Τα πολλαπλασιαστικά αριθμητικά (όπως και στη νέα ελληνική) φανερώνουν από πόσα απλά μέρη απαρτίζεται κάτι· αυτά λήγουν σε –πλοῦς και τα περισσότερα σχηματίζονται από το θέμα των απόλυτων αριθμητικών: (τρία) τριπλοῦς, (ἐννέα) ἐννεαπλοῦς, (δέκα) δεκαπλοῦς.

ε) Τα αναλογικά αριθμητικά (όπως και στη νέα ελληνική) φανερώνουν ποια είναι η αναλογία ενός ποσού προς ένα άλλο του ίδιου είδους, δηλ. πόσες φορές το ένα είναι μεγαλύτερο από το άλλο· αυτά λήγουν σε -πλάσιος και τα περισσότερα σχηματίζονται από το θέμα των απόλυτων αριθμητικών: (δύο, θ. δι-) διπλάσιος, (τρία) τριπλάσιος.

 

2) Κλίση των αριθμητικών επιθέτων

207. Από τα απόλυτα αριθμητικά:

α) Τα τέσσερα πρώτα κλίνονται έτσι:

(1) εἷς

μία

ἓν

(2) δύο

Ενικός αριθμός

Δυϊκός αριθμός (και για τα τρία γένη)

αρσ.

θηλ.

ουδ.

ον.

εἷς

μία

ἓν

δύο

γεν.

ἑνὸς

μιᾶς

ἑνὸς

δυοῖν

δοτ.

ἑνὶ

μιᾷ

ἑνὶ

δυοῖν

αιτ.

ἕνα

μίαν

ἓν

δύο

 

(3) τρεῖς

τρία

(4) τέτταρες

τέτταρα

Πληθυντικός

Πληθυντικός

αρσ. και θηλ.

ουδ.

αρσ. και θηλ.

ουδ.

ον.

τρεῖς

τρία

τέτταρες

τέτταρα

γεν.

τριῶν

τριῶν

τεττάρων

τεττάρων

δοτ.

τρισὶ(ν)

τρισὶ(ν)

τέτταρσι(ν)

τέτταρσι(ν)

αιτ.

τρεῖς

τριά

τέτταρας

τέτταρα

 

β) Τα από το πέντε ως το ἑκατὸν είναι άκλιτα: οἱ πέντε ὁπλῖται, τῶν πέντε ὁπλιτῶν, τοῖς εἴκοσιν ὁπλίταις, τῶν τριάκοντα τυράννων κτλ.

Τα από το διακόσιοι, -αι, -α και πέρα είναι τρικατάληκτα επίθετα με τρία γένη και κλίνονται μόνο στον πληθυντικό: οἱ διακόσιοι ὁπλῖται, τῶν διακοσίων ἡμερῶν, τοῖς διακοσίοις ὅπλοις – οἱ τριακόσιοι ὁπλῖται, τῶν τριακοσίων νεῶν κτλ.· έτσι και χίλιοι, -αι, -α (βλ. § 158 κ.ά.).

208. Τα τακτικά, τα χρονικά και τα αναλογικά αριθμητικά κλίνονται ως τρικατάληκτα επίθετα της β΄ κλίσης σε -ος, -η, -ον ή-ος, -α, -ον (πβ. § 158): τακτικά: πρῶτος, πρώτη, πρῶτον - δεύτερος, δευτέρα, δεύτερον κτλ. χρονικά: δευτεραῖος, δευτεραία, δευτεραῖον – τριταῖος, -αία, -αῖον κτλ. αναλογικά: διπλάσιος, -ία, -ιον - τριπλάσιος, -ία, -ιον κτλ.

209. Τα πολλαπλασιαστικά αριθμητικά κλίνονται όπως τα συνηρημένα τρικατάληκτα επίθετα της β΄ κλίσης σε -ους, -ῆ, -οῦν (βλ. § 162, α):

(ἁπλόος) ἁπλοῦς      (ἁπλόη) ἁπλῆ            (ἁπλόον) ἁπλοῦν

(διπλόος) διπλοῦς    (διπλόη) διπλῆ          (διπλόον) διπλοῦν κτλ.

 

Β΄. Αριθμητικά ουσιαστικά

210. Τα αριθμητικά ουσιαστικά (όπως και στη νέα ελληνική) σημαίνουν αφηρημένη αριθμητική ποσότητα, δηλ. πλήθος από όμοιες μονάδες οποιουδήποτε είδους. Αυτά είναι όλα θηλυκά (αφηρημένα ουσιαστικά) σε -ὰς και τα περισσότερα σχηματίζονται από το θέμα των απόλυτων αριθμητικών επιθέτων: δυ-ὰς (= σύνολο από δύο μονάδες), τρι-ὰς (= σύνολο από τρεις μονάδες) κτλ.

211. Τα αριθμητικά ουσιαστικά κλίνονται όπως τα θηλυκά οδοντικόληκτα της γ΄ κλίσης σε -άς, γεν. -άδος: ἡ δυάς, τῆς δυάδος κτλ. - ἡ τριάς, τῆς τριάδος κτλ. (πβ. § 122, γ).

 

Γ΄ Αριθμητικά επιρρήματα

212. Τα αριθμητικά επιρρήματα της αρχαίας ελληνικής φανερώνουν πόσες φορές επαναλαμβάνεται κάτι. Αυτά λήγουν σε -άκις ή -κις και τα περισσότερα σχηματίζονται από το θέμα των απόλυτων αριθμητικών επιθέτων: πεντ-άκις (πέντε φορές), ἑξ-άκις (έξι φορές), ἑπτά-κις (εφτά φορές). Αλλά των τριών πρώτων αριθμητικών τα επιρρήματα είναι: του εἷς - ἅπαξ (= μία μόνο φορά), του δύοδὶς (= δύο φορές), του τρίατρὶς (= τρεις φορές). Του ἐννέα είναι το ἐν-άκις (= εννέα φορές).

 

Παρατηρήσεις στα αριθμητικά

α) Θέματα των αριθμητικών

213. 1. Το απόλυτο αριθμητικό εἷς σχηματίζει το αρσ. και το ουδέτ. από το θέμα ἑν- (αρσ. v = εἷς βλ. § 64, 4) και το θηλ. από το θ. μι- (μία). Από το θ. του απόλυτου αριθμητικού εἷς δεν παράγεται κανένα άλλο αριθμητικό εκτός από το ουσιαστικό ἑν-άς· καθένα από τα άλλα αριθμητικά που αντιστοιχούν στο απόλυτο εἷς σχηματίζεται από ιδιαίτερο θέμα: πρῶ-τος, ἁπλοῦς, μονάς, ἅπαξ.

2. Το δύο έχει δύο θέματα: α) θ. δυ-: δυ-άς· β) θ. δι-: δι-ακόσιοι, δι-πλοῦς, δι-πλάσιος, δί-ς· επίσης και τα σύνθετα δι-μερής, δί-πους, δι-ώβολον κτλ. (το δεύτερος από το ρ. δεύομαι = υστερώ).

3. Το τρεῖς σχηματίζει από το θ. τρεj- μόνο την ονομαστ. και αιτιατ. του αρσ. και του θηλ. (τρέj-ες = τρεῖς)· οι άλλες πτώσεις, καθώς και όλα τα παράγωγα του σχηματίζονται από το θ. τρι-: τρι-ῶν, τρι-σὶ, τρί-α· τρι-άκοντα, τρι-ακόσιοι, τρί-τος, τρι-ταῖος, τρι-πλοῦς, τρι-πλάσιος· τρί-ς· επίσης και τα σύνθετα τρι-μερής, τρί-πους κτλ.

4. Το τέτταρεςτέσσαρες) έχει: α) θ. τετταρ-: τέτταρ-ες, τετταρ-άκοντα· β) θ. τετρα-: τετρα-κόσιοι, τετρα-πλοῦς, τετρα-πλάσιος, τετράς, τετράκις· γ) θ. τεταρ-: τέταρ-τος, τεταρ-ταῖος.

5. Το πέντε έχει: α) θ. πεντ-: πέντ-ε, πεντ-ήκοντα, πεντ-απλοῦς, πενταπλάσιος, πεντάκις· β) θ. πεμπ-: πέμπ-τος, πεμπ-ταῖος, πεμπάς.

6. Το ἓξ έχει: α) θ. ἑξ- (ἑκ-α-): ἕξ, ἑξήκοντα, ἑξακόσιοι, ἑξαπλοῦς, ἑξαπλάσιος (ἑξάς), ἑξάκις· β) θ. ἑκ-: ἕκ-τος, ἑκ-καίδεκα.

7. Το ἑπτὰ έχει: α) θ. ἑπτ-: ἑπτά, ἑπτα-κόσιοι, ἑπτα-πλοῦς, ἑπτα-πλάσιος (ἑπτάς), ἑπτά-κις· β) θ. ἑβδομ-: ἑβδομ-ήκοντα, ἕβδομ-ος, ἑβδομ-αῖος, (ἑβδομ-άς).

8. Το ὀκτώ έχει: α) θ. ὀκτ-: ὀκτώ, ὀκτ-ακόσιοι, ὀκταπλοῦς, ὀκταπλάσιος, ὀκτάς, ὀκτά-κις· β) ὀγδο-: ὀγδο-ήκοντα, ὄγδο-ος (ὀγδοαῖος), ὀγδοάς.

9. Το ἐννέα έχει: α) θ. ἐννε-: ἐννέα, ἐννεαπλοῦς, ἐννεαπλάσιος, ἐννεάς· β) θ. ἐνεν-: ἐνεν-ήκοντα, ἐνεν-ηκοστός, ἐνεν-ηκοντάκις· γ) θ. ἐνα-: ἔνα-τος, ἐναταῖος, ἐνάκις, ἐνακόσιοι, ἐνακοσιοστός, ἐνακοσιάκις.

 

β) Εκφορά των σύνθετων αριθμών

214. Οι σύνθετοι αριθμοί, δηλ. οι αριθμοί που απαρτίζονται από μονάδες και δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες κτλ., κανονικά εκφέρονται στην αρχαία ελληνική με τρεις τρόπους: 1) προτάσσεται ο κάθε φορά μικρότερος πριν από το μεγαλύτερο με το σύνδεσμο και ανάμεσά τους: τρεῖς καὶ εἴκοσι καὶ ἑκατὸν (123) - τρίτος καὶ εἰκοστὸς καὶ ἑκατοστὸς (123ος)· 2) προτάσσεται ο κάθε φορά μεγαλύτερος πριν από το μικρότερο με το σύνδεσμο και ανάμεσά τους: ἑκατὸν καὶ εἴκοσι καὶ τρία· ἑκατοστὸς καὶ εἰκοστὸς καὶ τρίτος· 3) προτάσσεται ο κάθε φορά μεγαλύτερος πριν από το μικρότερο χωρίς να μεσολαβεί ο σύνδεσμος και όπως στη νέα ελληνική): ἑκατὸν εἴκοσι τρεῖς - ἑκατοστὸς εἰκοστὸς τρίτος.

Αλλά αριθμοί σύνθετοι από δεκάδες και το ὀκτώ ή το ἐννέα (18, 19· 28, 29· 38, 39· 48, 49 κτλ.) εκφέρονται συνήθως περιφραστικά με την αφαίρεση μιας ή δύο μονάδων από την αμέσως ανώτερη δεκάδα (όπως σήμερα λέμε είκοσι παρά δύο, τριάντα παρά ένα κτλ.)· για την περίφραση αυτή χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι τη μετοχή του ενεστ. του ρ. δέω (= χρειάζομαι, έχω έλλειψη) στον κατάλληλο κάθε φορά τόπο μαζί με τη γεν. ἑνὸς ή μιᾶς ή δυοῖν: δυοῖν δέοντα εἴκοσι τάλαντα (= τάλαντα που χρειάζονται δύο για να γίνουν 20, δηλ. είκοσι παρά δύο = 18), μιᾶς δέουσαι εἴκοσι τριήρεις (= 19), δυοῖν δέον τριακοστὸν ἔτος (28ο), ἑνὸς δέοντες τριάκοντα ἄνδρες (29) κτλ.

 

γ) Εκφορά των κλασματικών αριθμών

215. Για την εκφορά των κλασματικών αριθμών οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν τα απόλυτα αριθμητικά όχι μόνο στον αριθμητή (όπως εμείς σήμερα), παρά και στον παρονομαστή, πάντοτε μαζί με το άρθρο, και συνόδευαν ή τον παρονομαστή με τη λέξη μέρος στη γεν. του πληθ. (γεν. διαιρετική) ή τον αριθμητή με τη λέξη μοῖρα (= μερίδιο)· π.χ. ο κλασματικός αριθμός 2/7 λεγόταν: τῶν ἑπτὰ μερῶν τὰ δύο ή τῶν ἑπτὰ αἱ δύο μοῖραι.

216. Αν ο παρονομαστής ήταν μόνο κατά μία μονάδα μεγαλύτερος από τον αριθμητή, τότε έλεγαν μόνο τον αριθμητή μαζί με τη λέξη μέρος, χωρίς ν’ αναφέρουν τον παρονομαστή: τὰ δύο μέρη (= 2/3), τὰ τρία μέρη (= 3/4), τὰ ἐννέα μέρη (- 9/10) κτλ.

 

δ) Γραφική παράσταση των αριθμών

217. Για να παραστήσουν τους αριθμούς οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν τα 24 γράμματα του αλφαβήτου. Τα γράμματα αυτά τα χώριζαν σε τρεις ομάδες (α - θ, ι - π και ρ - ω) και σημείωναν μια κεραία προς τα επάνω και δεξιά για τις μονάδες, δεκάδες ή εκατοντάδες. Από τις τρεις αυτές ομάδες η πρώτη χρησίμευε για την παράσταση των απλών μονάδων (α΄ = 1, β΄ = 2, γ΄ = 3 κτλ.), η δεύτερη για την παράσταση των δεκάδων (ι΄= 10, κ΄ = 20, λ΄ = 30 κτλ.) και η τρίτη για την παράσταση των εκατοντάδων (ρ΄ = 100, σ΄ = 200, τ΄ = 300 κτλ.). Χρησιμοποιούσαν όμως και τρία ακόμα σημεία, ένα για κάθε ομάδα· έτσι ο αριθμός 6 γραφόταν με το αρχαίο δίγαμμα, δηλ. με το σημείο Ϛ΄ (στίγμα)1, ο αριθμός 90 με το σημείο Ϟ΄ (κόππα, αντίστοιχο προς το λατινικό q που αρχαιότερα ήταν γράμμα της ελληνικής ανάμεσα από το π και ρ) και ο αριθμός 900 με το σημείο Ϡ΄ (σαμπί).

Οι χιλιάδες παριστάνονταν με τα ίδια σημεία, αλλά με την κεραία προς τα κάτω και αριστερά ͵α = 7000, ͵β = 2000, ͵γ = 3000, ͵δ = 4000, ͵ε = 5000, ͵ς = 6000 κτλ. ͵αωκα΄ = 1821, ͵αϠνθ΄·= 1959, ͵αϠο΄= 1970.


218. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ

Αραβικά

ψηφία

Αρχ. ελλ. σημεία

Απόλυτα

Τακτικά

Πολλαπλα-σιαστικά

Αναλογικά

Χρονικά

Ουσιαστικά

Επιρρήματα

1

α΄

εἷς, μία, ἓν

πρῶτος, πρώτη,πρῶτον

ἁπλοῦς

μονὰς

ἅπαξ

2

β΄

δύο

δεύτερος, -έρα, -ερον

διπλοῦς

διπλάσιος

δευτεραῖος

δυὰς

δὶς

3

γ΄

τρεῖς, τρία

τρίτος, -η, -ον

τριπλοῦς

τριπλάσιος

τριταῖος

τριὰς

τρὶς

4

δ΄

τέσσαρες, τέσσαρα

τέταρτος, -άρτη, -αρτον

τετραπλοῦς

τετραπλάσιος

τεταρταῖος

τετρὰς

τετράκις

5

ε΄

πέντε

πέμπτος,-η, -ον

πενταπλοῦς

πενταπλάσιος

πεμπταῖος

πεμπὰς

πεντάκις

6

Ϛ΄

ἓξ

ἕκτος, -η, -ον

ἑξαπλοῦς

ἑξαπλάσιος

ἑξὰς

ἑξάκις

7

ζ΄

ἑπτὰ

ἕβδομος, -όμη, -ομον

ἑπταπλοῦς

ἑπταπλάσιος

ἑπτὰς (καὶ ἑβδομὰς)

ἑπτάκις

8

η΄

ὀκτὼ

ὄγδοος, -όη, -ον

ὀκταπλοῦς

ὀκταπλάσιος

ὀκτὰς

ὀκτάκις

9

θ΄

ἐννέα

ἔνατος, ἐνάτη, ἔνατον

ἐννεαπλοῦς

ἐννεαπλάσιος

ἐναταῖος

ἐννεὰς

ἐνάκις

10

ι΄

δέκα

δέκατος

δεκαπλοῦς

δεκαπλάσιος

δεκαταῖος

δεκὰς

δεκάκις

11

ια΄

ἔνδεκα

ἐνδέκατος

ἐνδεκαπλοῦς

ἐνδεκαπλάσιος

ἐνδεκαταῖος

ἐνδεκὰς

ἐνδεκάκις

12

ιβ΄

δώδεκα

δωδέκατος

δωδεκαπλοῦς

δωδεκαπλάσιος

δωδεκαταῖος

δωδεκὰς

δωδεκάκις

13

ιγ΄

τρεῖς (τρία) καὶ δέκα

τρίτος καὶ δέκατος

τρισκαιδεκάκις

14

ιδ΄

τέτταρες (-ρα) καὶ δέκα

τέταρτος καὶ δέκατος

τετρακαιδεκάκις

15

ιε΄

πεντεκαίδεκα

πέμπτος καὶ δέκατος

πεντεκαιδεκάκις

16

ιϚ΄΄

ἑκκαίδεκα

ἕκτος καὶ δέκατος

ἑκκαιδεκάκις

17

ιζ΄

ἑπτακαίδεκα

ἕβδομος καὶ δέκατος

ἑπτακαιδεκάκις

18

ιη΄

ὀκτωκαίδεκα

ὄγδοος καὶ δέκατος

ὀκτωκαιδεκάκις

19

ιθ΄

ἐννεακαίδεκα

ἔνατος καὶ δέκατος

ἐννεακαιδεκάκις

20

κ΄

εἴκοσι(ν)

εἰκοστὸς

εἰκοσαπλοῦς

εἰκοσαπλάσιος

εἰκὰς

εἰκοσάκις

30

λ΄

τριάκοντα

τριακοστὸς

τρικὰς

τριακοντάκις

40

μ΄

τετταράκοντα

τετταρακοστὸς

τετταρακοντάκις

50

ν΄

πεντήκοντα

πεντηκοστὸς

πεντηκοντάκις

60

ξ΄

ἑξήκοντα

ἑξηκοστὸς

ἑξηκοντάκις

70

ο΄

ἑβδομήκοντα

ἑβδομηκοστὸς

ἑβδομηκοντάκις

80

π΄

ὀγδοήκοντα

ὀγδοηκοστὸς

ὀκτωκαιδεκάκις

90

Ϟ΄

ἐνενήκοντα

ἐνενηκοστὸς

ἐνενηκοντάκις

100

ρ΄

ἑκατὸν

ἑκατοστὸς

ἑκατονταπλοῦς

ἑκατονταπλάσιος

ἑκατοντὰς

ἑκατοντάκις

200

σ΄

διακόσιοι, -αι, -α

διακοσιοστὸς

διακοσιάκις

300

τ΄

τριακόσιοι, -αι, -α

τριακοσιοστὸς

τριακοσιάκις

400

υ΄

τετρακόσιοι, -αι, -α

τετρακοσιοστὸς

τετρακοσιάκις

500

φ΄

πεντακόσιοι, -αι, -α

πεντακοσιοστὸς

πεντακοσιάκις

600

χ΄

ἑξακόσιοι, -αι, -α

ἑξακοσιοστὸς

ἑξακοσιάκις

700

ψ΄

ἑπτακόσιοι, -αι, -α

ἑπτακοσιοστὸς

ἑπτακοσιάκις

800

ω΄

ὀκτακόσιοι, -αι, -α

ὀκτακοσιοστὸς

ὀκτακοσιάκις

900

Ϡ΄

ἐνακόσιοι, -αι, -α

ἐνακοσιοστὸς

ἐνακοσιάκις

1000

͵α

χίλιοι, -αι, -α

χιλιοστὸς

χιλιὰς

χιλιάκις

2000

͵β

δισχίλιοι, -αι, -α

δισχιλιοστὸς

δισχιλιάκις

10000

͵ι

μύριοι, -αι, -α

μυριοστὸς

μυριὰς

μυριάκις

20000

͵κ

δισμύριοι, -αι, -α

δισμυριοστός

δισμυριάκις1. Το δίγαμμα που είχε το αρχαιότατο ελληνικό αλφάβητο (§ 16, σημ.) γραφόταν ως αριθμός και με το σημείο Ϛ.