Γαλλικά (B΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
back next
Unité 5
Unité 5
En route !
J' apprends... -  Μαθαίνω...
à demander et à donner des informations pour aller quelque part
- να ζητώ και να δίνω πληροφορίες για να πάω κάπου
à situer quelque chose ou quelqu’un dans l’espace
- να εντοπίζω κάτι ή κάποιον στο χώρο
à décrire une chambre
- να περιγράφω ένα υπνοδωμάτιο
Ήχος
Scène 5 : « En route ! »
Samedi matin : Ο Νίκος κέρδισε σε ένα παιχνίδι γνώσεων διαμονή μιας ημέρας σε έναν πύργο απέναντι από το Mont-Saint-Michel! Με τους γονείς του και τους φίλους του κάνουν, λοιπόν, πρώτα μία στάση στη Eurodisney και συνεχίζουν την πορεία τους προς το Mont-Saint-Michel.
« À Eurodisney ! »
Ήχος
Unité 5
« Au château de Boucéel »
Dico *la lucarne = ο φεγγίτης *la mansarde = η σοφίτα
Ήχος
Flash-Back
Aide Perro à répondre aux questions concernant l’excursion des amis. - Βοήθησε τον Perro να απαντήσει στις ερωτήσεις που αφορούν στην εκδρομή των φίλων.
- Eurodisney est un grand parc d'attractions ?
- Quels amis visitent la Tour de la Terreur ?
- À quelle heure les garçons ont rendez-vous avec les filles ?
- Qu’est-ce qu’il y a en face du château ?
- Quelles sont les pièces du château ?
- Où est le salon ?
Bande-son
Prononciation des [z] et [s]
Écoute et répète :
Ζoé est au zoo
Pour voir les animaux :
Des ours, des ânes,
...tous des amis de Ζoé !
1. a. Quels sons tu entends le plus souvent ? – Ποιους ήχους ακούς πιο συχνά;
b. Entoure les mots où tu les rencontres. – Βάλε σε κύκλο τις λέξεις που τους συναντάς.
2. Dis les virelangues suivants le plus vite possible ! – Πες όσο πιο γρήγορα γίνεται τους παρακάτω γλωσσοδέτες:
a. Pas de dessert dans le désert !
b. Ζazie causait avec sa cousine en cousant.
c. Sam dit : « Samedi, ça me dit ! »
Κείμενο
Unité 5
Ζοοm sur le lexique Mon balluchon
Le château de Boucéel
J’observe, je découvre...
Les pièces du château – Τα δωμάτια του πύργου
Εκπαιδευτικό παιχνίδι
...et j’utilise !
1. Fais les mots-croisés ! Écris le nom de la pièce correspondant à chaque image ! - Και τώρα λύσε το σταυρόλεξο! Γράψε το δωμάτιο που αντιστοιχεί σε κάθε εικόνα!
Εκπαιδευτικό παιχνίδι
Unité 5
Mon balluchon J’observe, je découvre...
MA CHAMBRE! – ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΟΥ!
...et j’utilise !
LE JEU DU PENDU ! – ΚΡΕΜΑΛΑ!
2. Formez des groupes de 4-5 personnes et trouvez le mot qui convient à l’aide du tableau ci-dessus ! – Χωριστείτε σε ομάδες 4-5 ατόμων και βρείτε τη λέξη που ταιριάζει με τη βοήθεια του παραπάνω πίνακα.
Άσκηση αυτοαξιολόγησης
Ζοοm sur la grammaire
J’observe, je découvre...
Des prépositions et adverbes de lieu
DANS SUR DEVANT SOUS
À CÔTÉ DE DERRIÈRE ENTRE EN FACE DE
À GAUCHE DE À DROITE DE
Οù ils sont ?
  1. Jean est dans une salle du Louvre.
  2. Guillaume est sur la Victoire de Samothrace.
  3. Sébastien est devant la Vénus de Milo.
  4. Patrick est sous la Victoire de Samothrace.
  5. Odette est à côté de la Vénus de Milo.
  6. Nicole est derrière la Victoire de Samothrace.
  7. Mélanie est entre la Vénus de Milo et la Victoire de Samothrace.
  8. Claudine est en face de la Vénus de Milo.
  9. Julie est à gauche de la Victoire de Samothrace.
  10. Antoine est à droite de la Vénus de Milo.
Unité 5
...et j’utilise !
Voilà la maison de M. Pêle-Mêle !
- Δείτε το σπίτι του κ. Άνω-Κάτω!
1. Observe la maison de M. Pêle-Mêle. - Παρατήρησε το σπίτι του κ. Άνω-Κάτω.
Qu’est-ce qu’il y a de bizarre ? - Τι περίεργο βρίσκεις;
J’observe, je découvre...
Le verbe « aller » et la préposition à
Aller à
• Είναι το παραπάνω ρήμα ομαλό;
• Από τι εξαρτάται ο σχηματισμός του άρθρου που το ακολουθεί;
Εκπαιδευτικό παιχνίδι
Unité 5
...et j’utilise !
2. Fais des phrases en reliant les points noirs.
- Φτιάξε προτάσεις κάνοντας τις αντιστοιχίες!
J’observe, je découvre...
L’impératif
• Ποια πρόσωπα χρησιμοποιούμε στην προστακτική;
• Ποιες αλλαγές παρατηρείς;
• Πώς σχηματίζεται η άρνηση;
Unité 5
...et j’utilise !
La carte au Trésor !
3. Imagine que tu es un pirate et que tu cherches un trésor. Donne des ordres à ton équipe pour trouver ce trésor ! Utilise les verbes "aller", "continuer", "tourner".
- Είσαι πειρατής και ψάχνεις ένα θησαυρό. Δώσε εντολές στο πλήρωμά σου για να τον βρείτε! Χρησιμοποίησε τα παρακάτω ρήματα: "aller", "continuer", "tourner".
Άσκηση αυτοαξιολόγησης
Αction
J’observe, je découvre...
Mon balluchon
On demande et on donne des informations pour aller quelque part
...et j’utilise !
Quelles phrases tu utilises pour t’adresser :
- Ποιες από τις παρακάτω φράσεις χρησιμοποιείς για να μιλήσεις:
a. à un / une ami(e) - σε έναν / μια φίλο(η)
b. à quelqu’un que tu ne connais pas ? – σε κάποιον που δεν γνωρίζεις;
Unité 5
Jeu de rôles
Tu es nouveau au collège et tu demandes à ton camarade où est la cantine. Lui, il t’explique, toi, tu le remercies et tu prends congé*.
Είσαι καινούργιος στο σχολείο και ρωτάς τον συμμαθητή σου πού είναι η καντίνα. Εκείνος σου εξηγεί, τον ευχαριστείς και τον χαιρετάς.
Dico *prendre congé = αποχαιρετώ
C’est toi le scénariste !
Décris la chambre du peintre Van Gogh : qu’est-ce qu’il y a dans sa chambre, quelle est la place des objets et qu’est-ce qu’il n’y a pas en comparaison avec une chambre contemporaine ? – Περίγραψε το δωμάτιο του ζωγράφου Βαν Γκογκ: τι υπάρχει στο δωμάτιό του και σε ποια θέση βρίσκεται. Τι δεν υπάρχει σε σύγκριση με ένα σύγχρονο δωμάτιο;
Extras
J’observe, je découvre...
Bienvenue au Mont Saint-Michel !
Nous sommes en Normandie, une région du Nord de la France et nous admirons le Mont-Saint-Michel !
C’est le site le plus populaire de France. Sur le Mont, il y a une abbaye* et un village. Cinquante-trois personnes habitent dans ce village.
 
Voici l’abbaye du Mont.
Pour aller au Mont-Saint-Michel on marche sur le sable à marée basse*. Mais il y a un projet pour le futur : la construction* d’un pont !
 
...et j’utilise !
Quelle est la bonne réponse ? – Ποια είναι η σωστή απάντηση;
a. Le Mont-Saint-Michel se trouve au Nord de la France. VRAI / FAUX
b. Il y a deux abbayes. VRAI / FAUX
c. Il y a 50 habitants dans le village. VRAI / FAUX
d. Pour aller au Mont-Saint-Michel maintenant nous traversons un pont. VRAI / FAUX
Dico
*La marée basse = η άμπωτη *La construction = η κατασκευή *L’abbaye = το μοναστήρι
Unité 5
Projet
Εξέχοντα μνημεία!
Στην ενότητα αυτή γνωρίσαμε το Mont-Saint-Michel που συμπεριλαμβάνεται στο διεθνή κατάλογο της UNESCO*. Αναζήτησε κι άλλα μνημεία ή χώρους που να βρίσκονται σ'αυτόν τον κατάλογο, από την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Μαζί με την ομάδα σου (4-5 συμμαθητών), διάλεξε ένα και παρουσίασέ το στην τάξη, σύμφωνα με το παράδειγμα του Mont-Saint-Michel.
* Τα μνημεία ή οι χώροι που συμπεριλαμβάνονται στο διεθνή κατάλογο της UNESCO πληρούν τα προκαθορισμένα κριτήρια ώστε να χαρακτηριστούν ως εξέχουσας σημασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, από ιστορική, καλλιτεχνική, επιστημονική, αισθητική, εθνολογική ή ανθρωπολογική άποψη.
Guest star
Quelle est la bonne réponse? – Ποια είναι η σωστή απάντηση;
a. Paul sait d’où viennent les traces. VRAI / FAUX
b. Un escargot va lentement. VRAI / FAUX
c. Un escargot peut aller loin VRAI / FAUX
d. Paul fait le Paris-Dakar. VRAI / FAUX
Dico
*la trace = το ίχνος *escargots à la persillade = σαλιγκάρια με βούτυρο, μαϊντανό και σκόρδο τριμμένο
*lentement = αργά *Paris-Dakar = δυσκολότατο ετήσιο ράλυ αυτοκινήτων
Unité 5
Vers le niveau A1
A. Compréhension orale.
Écoute et trace le chemin que Lucas prend pour aller à la bibliothèque municipale... - Άκου και σχεδίασε την πορεία του Lucas μέχρι τη βιβλιοθήκη...
B. Compréhension écrite.
Lis les petites annonces et choisis la bonne réponse.
Διάβασε τις μικρές αγγελίες και διάλεξε τη σωστή απάντηση:
Dico *à vendre = προς πώληση *coûter = κοστίζω
C. Production orale.
Pose des questions à ton camarade à partir des mots ou des phrases qui suivent. - Κάνε ερωτήσεις στο διπλανό σου με τις λέξεις ή φράσεις που ακολουθούν:
D. Production écrite.
Tu es à Paris, au coin de la rue de Provence et de la rue de la Chaussée d’Antin. Explique comment on va à l’Opéra Garnier.
Είσαι στο Παρίσι, στη συμβολή των δρόμων Provence και Chaussée d’Antin. Εξήγησε πώς πάμε στην Όπερα Γκαρνιέ:
Unité 5
Mon portfolio
Να ζητώ και να δίνω πληροφορίες για να πάμε κάπου
Να εντοπίζω κάτι ή κάποιον στο χώρο
Να περιγράφω ένα υπνοδωμάτιο
Οι σημειώσεις μου...