Αγγλικά Αρχάριοι (Β΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)


Cover
Εικόνα2nd Grade of Junior High School
STUDENT’S BOOKΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣYΓΓΡΑΦΕΙΣ Patrick Mc Gavigan
ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ Θεόδωρος Σκενδέρης, Σχολικός Σύμβουλος
Χαριτίνη Καρλιαύτη, Εκπαιδευτικός
Βασίλειος Τσελεμπάνης, Εκπαιδευτικός
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Θεόδωρος Πιακής, Σκιτσογράφος-Εικονογράφος
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Γεώργιος Τζανετάτος, Εκπαιδευτικός
YΠΕYΘYΝΟΣ ΤΟY
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣYΓΓΡΑΦΗ
Ιωσήφ Ε. Χρυσοχόος, Πάρεδρος ε.θ.του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
YΠΕYΘYΝΟΣ ΤΟY YΠΟΕΡΓΟY Αικατερίνη Λιάτσικου, Εκπαιδευτικός
ΠΡΟΕΚΤYΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Αφοί Ν. Παππά & Σία Α.Ε.Β.Ε.

 

Γ’ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:
«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»
Πράξη με τίτλο: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ
Δημήτριος Γ. Βλάχος
Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

«Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή
υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση
το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Γυμνάσιο»

Επιστημονικοί Yπεύθυνοι Έργου
Αντώνιος Σ. Μπομπέτσης
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Γεώργιος Κ. Παληός
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αναπληρωτές Επιστημονικοί Yπεύθυνοι Έργου
Ιγνάτιος Ε. Χατζηευστρατίου
Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Γεώργιος Χαρ. Πολύζος
Πάρεδρος ε.θ.του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Eυρωπαϊκό Kοινωνικό Tαμείο και 25% από εθνικούς πόρους.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Λογότυπο ΕΣΠΑΗ επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣPatrick Mc Gavigan


;

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣYΓΓΡΑΦΗΣ Mιχαήλ Λεβής Α.Ε.

Εικόνα

Η συγγραφή και η επιστηµονική επιµέλεια του βιβλίου πραγµατοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

2nd Grade of Junior High SchoolStudent’s book
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
Contents Think TEEN

UNIT THEME LESSON GRAMMAR VOCABULARY SKILLS
One I'm only human
1. Tribes of the forest


2. Way of Life


3. Save the tribes
Present Simple and
Present Continuous

Infinitive of
purpose ‘to'

Present Tense
Question forms
-ed and -ing
adjectives

huts, sticks,
necklaces,
vegetation,
seeds, spears
Collocations and
tribal problems
Reading for
specific information

Listening for sequence


Writing a letter
Two Making
a difference
1. Making a difference


2. Same or Different


3. A show
Past Simple
affirmative

Past Simple
interrogative

Past Simple questions
with: where and what.

Jobs and
professions

Expressions of
attitude

Films and theatre
Understanding
coherence in texts

Listening for attitude


Writing a report
Three Technology
in our lives

1.Technology in
our lives


2. Gadgets


3. Making an
advertisement


Comparative and
superlative adjectives

Relative clauses


Review of Present
and Past Simple tenses
Electronic
gadgets

Computers and
accessories

Words of
persuasion
Predicting
vocabulary

identifying speaker


Making an
advertisement
Four Communication
1. Communication


2. Expressing
Attitude


3. Clothes and
communication
Will, won't, have to,
don't have to, should,
shouldn't
Will, won't, should,
shouldn't

Review of Simple
Present and Modal verbs
-ed and -ing
adjectives

gestures


Clothes and fashion
Matching text
with visuals

Interpretation
of dreams

Designing clothes
Five Change
and Experience
1. Everyday
experiences


2. A Change


3. Famous people
Present Perfect


Present Perfect Vs
Past Simple with 'ago'

Review of Past Simple
Museums and
artifacts

London sights


Postcard
expressions
Reading for gist


Listen to check
information

Writing a biography
Six What a waste!
1. Rubbish and
pollution


2. Eco-art


3. Recycling as art
First Conditional
If + Present - will
If + Present - Present
Unless


First Conditional forms
Pollution and
rubbish

Bi-nomial nouns


Eco-art
Reading for detail


Writing to give
opinions

Following stages in
creating somethingContents
Think TEEN

Seven Magnetism and
the world we
live
1. Magnetism and
nature


2. Magnetic fields


3. Save the turtle
Past Continuous
Used to

Past Continuous Vs
Past Simple

Review of Tenses
and Modal verbs
Magnetism and
animals

Words from other
languages

The environment
Listening for
implied
information
Listen and label
a diagram

Listing ideas and
creating a
programme
Eight Getting around
1. Getting around


2. Signs and travel


3. Bikes for the world
Question tags


Relative clauses:
who, which, where,
when, how.
Revision of Comparative
and superlative forms
Means of transport


Travel idioms


Helping others
Identifying topic
vocabulary

Understanding
intonation

Making a
questionnaire
Nine ‘Keeping up
appearances'

1. “I wish I were…”


2. History of fashion


3. Byzantine and
the Present

Second Conditional


I wish + Past


Revision of Tenses
others about your ideas
Character
adjectives

Status and clothesClothes design
Recognising
expressions of
agreement
Recognising
common
elements of the
past and present
Persuading
Ten A Material World
1. A Plastic World


2. Silk


3. Ancient
constructions
Passive Voice -
made of; used for

Passive Voice -
question form

Passive Voice
with ‘agent’
Raw materials


Silk and what
it is used for

Ancient buildings
and instruments
Comparing ideas


Completing a
timeline

Collecting and
sharing
information
Appendix I:  It’s your choice!
Appendix II :  Resource Files
Appendix III:  Self-evaluation (basic key and answers to selected activities)
Appendix IV:  Extensive grammar presentation, vocabulary list
Appendix V:  Irregular Verbs
Appendix VI:  Maps