Αναλυτική και συνθετική μέθοδος του Αριστοτέλη

μεθοδολογία Αριστοτέλη

[πηγή: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων, Γ΄ Γυμνασίου, Βιβλίο Εκπαιδευτικού, ΟΕΔΒ, Αθήνα]

info