Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών εγχειριδίων Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Ψηφιακού Σχολείου και συγκεκριμένα του έργου «Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα Γλωσσικά μαθήματα, Ψηφιακή Διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων για τα Γλωσσικά μαθήματα, Αναζήτηση και Προσαρμογή πρόσθετου Εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας», του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιo του ΕΣΠΑ και υλοποιείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ).