Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού
eikonaE16_01

16.4       Εξαρτημένες / δευτερεύουσες προτάσεις

Α. Ειδικές προτάσεις

eikonaE16_54

Ο κύριος Βρασίδας νομίζει ότι ο καιρός θα χαλάσει.
Ο Ορέστης ξέρει ότι ο θείος Βρασίδας θα πάει διακοπές.

Οι ειδικές προτάσεις εισάγονται με τους συνδέσμους
ότι, πως, που και είναι αντικείμενα ρημάτων όπως: λέω,
πιστεύω, νομίζω, ξέρω, αισθάνομαι, υποστηρίζω κ.ά.

Ο κύριος Βρασίδας παραπονιόταν πως ο καιρός χαλούσε κάθε χρόνο στις διακοπές του.
Ο κύριος Βρασίδας μετάνιωσε που δεν είχε συμβουλευτεί την Ε.Μ.Υ.

 

eikonaE16_55
Οι ειδικές προτάσεις μπορεί να είναι και υποκείμενα
απρόσωπων ρημάτων (βλ. ενότητα 10.2 Σ∆) και απρό-
σωπων εκφράσεων:
Π.χ. Φαίνεται ότι η βροχή θα κρατήσει αρκετή ώρα.