Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού

Δ. Επιρρηματική Φράση

Τα επιρρήματα (βλ. ενότητα 12) φτιάχνουν συνήθως μόνα τους (ή –πιο σπάνια– μαζί με άλλο
ένα επίρρημα) Επιρρηματικές Φράσεις. Αυτές προσδιορίζουν:

Α. Ρήματα: Φάγαμε αρκετά καλά. – Δουλεύει πολύ. – ∆ραγουδάει ωραία.
Β. Επίθετα: πάρα πολύ όμορφη – εντελώς ανοργάνωτος – λιγότερο σωστός
Γ. Ουσιαστικά: η κάτω πόρτα – ο τότε υπουργός
Δ. Αριθμητικά: σχεδόν δεκαεφτά φορές – περίπου έναν μήνα
Ε. Ολόκληρες προτάσεις: Ευτυχώς, δεν ταλαιπωρηθήκαμε. – Ειλικρινά, το ξέχασα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 34
Βρίσκω διάφορα είδη φράσεων (Ονοματικές, Ρηματικές, Προθετι-
κές και Επιρρηματικές Φράσεις) στο παρακάτω κείμενο και τα
γράφω στο τετράδιό μου σε αντίστοιχα κουτάκια:

Έξω ψιλόβρεχε. Η σόμπα καίει, ο επιτηρητής πίσω απ' τον πάγκο νυσταγμένος. Αντιγρά-
φω στο ριγωτό χαρτί απ' το χοντρό μαύρο βιβλίο. Μυρίζω την υγρασία. Ο γλόμπος φωτί-
ζει ασθενικά την αίθουσα. Ακούω το μολύβι μου στο χαρτί. Όσα δεν καταλαβαίνω, τα
παραλείπω. Ο επιτηρητής του αναγνωστηρίου με κοιτάζει. Δεν ξέρω ότι το επάγγελμά του
είναι βιβλιοθηκάριος. Ούτε μπορώ να προβλέψω ότι θα έλθει η εποχή που θα μυθοποιήσω
τις επισκέψεις μου σε αυτόν τον χώρο.
Μάρω Δούκα Απ' τον χυμό των αμυγδάλων του Θεού