Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού
eikonaE03_01

7.2       Άκλιτα επίθετα

Υπάρχουν μερικά επίθετα, κυρίως δάνεια από άλλες γλώσσες, τα οποία είναι άκλιτα. Τα
επίθετα αυτά έχουν μόνο έναν τύπο για όλα τα γένη και πτώσεις ενικού και πληθυντικού:
γκρι, καφέ, μπλε, λουξ, ριγέ, ροζ, μοβ, μπεζ

 

eikonaE07_26

Τι θα θυμάμαι για... τα επίθετα

 1. Τα επίθετα μας δίνουν πληροφορίες για την ποιότητα ή την
  ιδιότητα των ουσιαστικών.
 2. Τα επίθετα είναι πολύ χρήσιμα, γιατί μας βοηθούν να περι-  
  γράψουμε με λεπτομέρεια το ουσιαστικό και να καταλάβου-  
  με καλύτερα για ποιο ακριβώς πράγμα μιλάμε.  
  Π.χ. Όχι αυτή! Τη μεγάλη πετσέτα δώσε μου.
 3. Τα επίθετα παίρνουν κάθε φορά το γένος, τον αριθμό και την  
  πτώση των ουσιαστικών που συνοδεύουν, γιατί πρέπει πάντα  
  να συμφωνούν μαζί τους
  • ένας ευγενικός κύριος      
   τον ευγενικό κύριο      
   δυο ευγενικοί κύριοι      
   η ευγενική κυρία
 4. Ο τόνος των επιθέτων σχεδόν πάντα παραμένει στην ίδια συλ-  
  λαβή σε όλες τις πτώσεις, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στα ου-  
  σιαστικά (εξαιρούνται τα επίθετα που κλίνονται σύμφωνα με  
  τύπους της αρχαίας ελληνικής, βλ. ενότητες 7.1 Ζ και 7.1 Η).

Τι να θυμάμαι όταν γράφω

eikonaE07_25
Γράφω σε:
 • -αίος: ακμαίος, γενναίος κ.ά. Εξαίρεση: νέος
 • -λέος: ρωμαλέος κ.ά. Εξαίρεση: κεφαλαίος
 • -τέος: διαιρετέος κ.ά.
 • -είος: αστείος, λείος κ.ά. Εξαίρεση: κρύος, γελοίος
 • -ηρός: ανθηρός, ζωηρός κ.ά. Εξαίρεση: ισχυρός, αλμυρός, 
  γλαφυρός
  , οχυρός
 • -ικός: ευγενικός, γνωστικός κ.ά. Εξαίρεση: θηλυκός, δανεικός
 • -ιμος: χρήσιμος, νόμιμος κ.ά. Εξαίρεση: διάσημος, άσχημος,
  έτοιμος, έρημος, πρόθυμος, περίφημος κ.ά.
 • -ινός: αντικρινός, βραδινός κ.ά. Εξαίρεση: ελεεινός, σκοτεινός, 
  ταπεινός, υγιεινός, φωτεινός
 • -ινος: μάλλινος, ξύλινος κ.ά.
 • -ιος: άγιος, ουράνιος κ.ά.  
  Εξαίρεση: όσα παράγονται από κύρια ονόματα προσώπων πυθα-  
  γόρειος
  , αχίλλειος, επικούρειος κ.ά.  
  Επίσης εξαιρούνται: γυναικείος, αντρίκειος, άδειος, βόρειος, επί-  
  γειος
  , όμοιος, τέλειος κ.ά.
 • -ίσιος: βουνίσιος, παλικαρίσιος κ.ά. Εξαίρεση: γνήσιος, ημερήσιος,
  Ιθακήσιος (εθνικά)
 • -ωπός: αγριωπός, πρασινωπός κ.ά.
 • -ωτός: θολωτός, φουντωτός κ.ά.