Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού

Β. Σύνδεσμοι που εισάγουν εξαρτημένες / δευτερεύουσες προτάσεις

Οι σύνδεσμοι αυτοί χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν μια εξαρτημένη πρόταση με μια κύρια
(υποτακτική σύνδεση). Οι πιο συνηθισμένοι είναι οι εξής:

  • ειδικοί σύνδεσμοι: ότι, πως, που
  • ερωτηματικοί σύνδεσμοι: αν, μήπως
  • ενδοιαστικοί/διστακτικοί σύνδεσμοι: μήπως, μη(ν)
  • υποθετικοί σύνδεσμοι: αν, εάν, άμα, εφόσον, είτε… είτε, εκτός (κι) αν
  • χρονικοί σύνδεσμοι: όταν, όποτε, μόλις, πριν, αφού, μετά που, ώσπου, μέχρι που/να,
    ενώ, καθώς, όσο
  • αιτιολογικοί σύνδεσμοι: γιατί, διότι, επειδή, αφού, μια και/που
  • εναντιωματικοί – παραχωρητικοί σύνδεσμοι: αν και, ενώ, μολονότι, κι ας, και να, και αν
  • αποτελεσματικοί σύνδεσμοι: που, ώστε