Συμπλήρωσε τα γράμματα που λείπουν και διάβασε τα αινίγματα.
Μετά γράψε ποια φρούτα είναι.


info