Τι ζωγράφισαν τα παιδιά; Χώρισε τις λέξεις σε συλλαβές και γράψτες στα κουτάκια.
Μετά γράψε με τη σειρά τη συλλαβή που είναι στο κόκκινο κουτάκι και θα το μάθεις.







info