φωτογραφία φόντου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Περιγραφη

Το μάθημα του Τεχνικού Σχεδίου που επιλέξατε να παρακολουθήσετε, διδάσκεται στην Τεχνολογική Κατεύθυνση του Ενιαίου Λυκείου με επιδίωξη την ανάπτυξη της ικανότητας γραφικής επικοινωνίας και έκφρασής σας, κυρίως στο πεδίο των τεχνολογικών εφαρμογών. Η επιδίωξη αυτή αναλύεται στους εξής εκπαιδευτικούς σκοπούς:

 • Να γνωρίσετε τα μέσα, τις μεθόδους και τα είδη του Τεχνικού Σχεδίου, τους κανόνες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε είδους και να εξοικειωθείτε με τις χρήσεις τους.
 • Να αποκτήσετε την ικανότητα ανάγνωσης, αντίληψης και ερμηνείας σχεδίων αλλά και γραφημάτων διαφόρων ειδών.
 • Να αποκτήσετε την δεξιότητα σχεδίασης με ελεύθερο χέρι και με τη χρήση των οργάνων και των μέσων του Τεχνικού Σχεδίου.

Η απόκτηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων αυτών είναι κυρίως αποτέλεσμα συστηματικής άσκησης. Για τον λόγο αυτό εξίσου σημαντικό με το βιβλίο είναι και το Τετράδιο ασκήσεων που θα χρησιμοποιείτε στο μάθημά σας.

Βέβαια δεν θα περιορισθείτε για την άσκησή σας στο περιεχόμενο του Τετραδίου. Μπορείτε να σχεδιάσετε και άλλα θέματα , θα ήταν δε πολύ ενδιαφέρον να διαλέξετε εσείς, σε συνεργασία με τον καθηγητή σας, τα θέματα αυτά, ώστε να είναι μέσα από τον χώρο των ενδιαφερόντων σας.

Τέλος δεν θα ήταν ωραίο η κάθε είδους σήμανση και η διακόσμηση των σχολικών χώρων να γινόταν με σχέδια δικά σας;

Τυχόν αποκλίσεις των διαστάσεων από τις αναγραφόμενες κλίμακες σχεδίασης ωφείλονται σε αναγκαίες σμικρύνσεις κατά την εκτύπωση.

Αναλυτικο Προγραμμα

Για το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος, μεταβείτε στην αντίστοιχη ενότητα ακολουθώντας τον σύνδεσμο 'Προγράμματα Σπουδών'.

Στοχοι

Στόχος του μαθήματος είναι στο τέλος της διδασκαλίας ο μαθητής:

 • Να έχει γνωρίσει τα μέσα, τις μεθόδους και τα είδη του Τεχνικού Σχεδίου, τους κανόνες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε είδους και να έχει εξοικειωθεί με τις χρήσεις τους.
 • Να έχει αποκτήσει την ικανότητα ανάγνωσης, αντίληψης και ερμηνείας σχεδίων αλλά και γραφημάτων διαφόρων ειδών.
 • Να έχει αποκτήσει την δεξιότητα σχεδίασης με ελεύθερο χέρι σκίτσων και σκαριφημάτων.
 • Να έχει αποκτήσει την δεξιότητα σχεδίασης με τη χρήση των οργάνων και των μέσων Τεχνικού Σχεδίου.
 • Να έχει γνωρίσει τις δυνατότητες του Η/Υ ως σύγχρονου σχεδιαστικού μέσου και να κάνουν απλές εισαγωγικές σχεδιαστικές εφαρμογές με τη χρήση του.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κεφάλαιο 1 - Το Μηχανολογικό Σχέδιο

Το Μηχανολογικό Σχέδιο χρησιμοποιείται στις αντίστοιχες κατασκευές και συγκεκριμένα στη­ Βιομηχανία, στη Βιοτεχνία, στα Μηχανουργεία - Εφαρμοστήρια, στα Δομικά - Εργα για το μέρος των εγκαταστάσεων των κτιρίων κ.λ.π.
Περιέχει με σαφήνεια, πληρότητα και ακρίβεια όλες τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες για τη μορφή, τις διαστάσεις και άλλα κατασκευαστικά στοιχεία του έργου, όπως υλικά, ποιότητα κατεργασίας επιφανειών κ.λ.π.
Επίσης, σε κάποιες μορφές είναι χρήσιμο στον υπεύθυνο λειτουργίας ή συντηρήσεως μιας κατασκευής ή ακόμα και στο χρήστη μιας μηχανής ή μιας συσκευής.

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του κεφαλαίου ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να έχει κατανοήσει τις γενικές αρχές και στοιχεία του κατασκευαστικού σχεδίου αντικειμένων και εγκαταστάσεων, του λειτουργικού σχεδίου εγκαταστάσεων και του σχεδίου ομάδων.
 • Να γνωρίζει τον τρόπο εφαρμογής όψεων αλλά και τις ιδιαιτερότητες στη χρήση τους στο Μηχανολογικό σχέδιο.
 • Να γνωρίζει τα είδη τομών που χρησιμοποιούνται στο Μηχανολογικό σχέδιο.
 • Να γνωρίζει τους κανόνες και τις ιδιαιτερότητες της διαστασιολόγησης στο Μηχανολογικό σχέδιο.
 • Να αναγνωρίζει και να μπορεί να δημιουργήσει υπομνήματα σε διάφορα σχέδια.
 • ­Να μπορεί να δημιουργήσει σκαριφήματα σχεδίων.
 • Να μπορεί να αναγνωρίζει τα σύμβολα και τις σημάνσεις που χρησιμοποιούνται στο Μηχανολογικό σχέδιο.

Λέξεις κλειδιά: Κατασκευαστικό Σχέδιο Εγκαταστάσεων, Κατασκευαστικό Σχέδιο Αντικειμένων, Λειτουργικό Σχέδιο Εγκαταστάσεων, Σχέδιο Ομάδων, Τομή, Όψη, Διαστασιολόγηση, Υπόμνημα, Σκαρίφημα, Σύμβολα, Σημάνσεις

Κεφάλαιο 2 - Το Σχέδιο των Οικοδομικών Έργων

Στο κεφάλαιο του «Σχεδίου των Οικοδομικών Έργων», μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, θα γνωρίσουμε αναλυτικότερα τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει αυτό το είδος του σχεδίου. Ειδικότερα, θα δούμε τη σχεδίαση ενός οικοπέδου μέσα στο οποίο τοποθετείται ένα κτίσμα (τοπογραφικό σχέδιο), θα επεξεργασθούμε τα αρχιτεκτονικά σχέδια ενός κτίσματος (κατόψεις, όψεις, τομές και σχέδια λεπτομερειών) και τέλος θα παρουσιάσουμε τα σχέδια που απαιτούνται για την ανέγερση του σκελετού ενός κτίσματος (Στατικά σχέδια ή σχέδια ξυλοτύπων).

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του κεφαλαίου ο μαθητής θα πρέπει:

 • Να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει το Σχέδιο Οικοδομικών Έργων.
 • Να έχει εξοικειωθεί με τη σχεδίαση τοπογραφικών σχεδίων.
 • Να έχει εξοικειωθεί με τη σχεδίαση αρχιτεκτονικών σχεδίων και την χρήση όψεων κατόψεων και τομών σε αυτά.
 • Να έχει εξοικειωθεί με τη σχεδίαση στατικών σχεδίων.

Λέξεις κλειδιά: Σχέδιο Οικοδομικών Έργων, Τοπογραφικό Σχέδιο, Ισοϋψείς Καμπύλες, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Τομή, Όψη, Κάτοψη, Στατικό Σχέδιο

Κεφάλαιο 3 - Ηλεκτρολογικό-Ηλεκτρονικό Σχέδιο

Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται εφαρμογές του ηλεκτρισμού σε κατοικίες, με τις οποίες οι μαθητές είναι εξοικιωμένοι, επειδή τις συναντούν καθημερινά. Αυτές οι εφαρμογές παρουσιάζονται και με τα πολύπλοκα πολυγραμμικά τους σχέδια, ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν μια γενική εικόνα, αλλά από τους ίδιους, σ'αυτό το στάδιο, θα ζητηθεί η σχεδίαση μόνο των μονογραμμικών σχεδίων και των πολύ απλών πολυγραμμικών.


Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρολογικό Σχέδιο, Ηλεκτρονικό Σχέδιο, Λαμπτήρες Φθορισμού, Ειδικοί Διακόπτες, Φωτισμός Κλιμακοστασίου, Εγκαταστάσεις Ασθενών Ρευμάτων, Χειρισμός Μονοφασικού Κινητήρα με ηλεκτρονόμο, Ηλεκτρική Εγκατάσταση Κεντρικής Θέρμανσης, Αυτόματος Διακόπτης Δημοτικού Φωτισμού, Ρυθμιστής Φωτεινής Έντασης, Τροφοδοτικό

Κεφάλαιο 4 - Οι Εφαρμογές του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στο Σχέδιο

 

Η σχεδίαση με τον παραδοσιακό τρόπο απαιτεί αυξημένο χρόνο, ενώ οι δυνατότητες απεικόνισης πολύπλοκων σχεδιαστικών καταστάσεων είναι ιδιαίτερα δύσκολη μέχρι και αδύνατη. Λύση στα προβλήματα αυτά έδωσε ο Η/Υ και η μέσω ειδικών προγραμμάτων σχεδίαση (CAD - Computer Aided Design).

Ο χώρος του λογισμικού των ειδικών σχεδιαστικών προγραμμάτων έχει να παρουσιάσει πλήθος εφαρμογών, οι οποίες δίνουν λύση σε κάθε σχεδιαστικό πρόβλημα. Τα σχεδιαστικά προγράμματα διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες.

Η πρώτη και βασική είναι η κατηγορία στην οποία ανήκουν προγράμματα που από μόνα τους αποτελούν αυτοτελή σχεδιαστικά περιβάλλοντα. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, μπορούμε να εκτελέσουμε γενικές αλλά και ειδικές τεχνικές σχεδιάσεις.

Στη δεύτερη κατηγορία, ανήκουν σχεδιαστικά προγράμματα τα οποία, για να λειτουργήσουν, χρησιμοποιούν ως υπόβαθρο ένα πρόγραμμα της πρώτης κατηγορίας.

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται εισαγωγή στη χρήση ενός αντιπροσωπευτικού λογισμικού σχεδίασης, του AUTOCAD. Επίσης γίνεται αναφορά στο υλισμικό που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα σχεδιαστικά προγράμματα για την παραγωγή σχεδίων.


Λέξεις κλειδιά: Λογισμικό σχεδιαστικών εφαρμογών, Υλισμικό, Εκτυπωτής, Σχεδιογράφος, Ψηφιοποιητής, Σαρωτής, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής