φωτογραφία φόντου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Περιγραφη

Οι γνώσεις που προσφέρει το μάθημα  "Αρχές  Οικονομικής Θεωρίας" αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή ζωή του homo economicus του 21ου αιώνα. Συγκεκριμένα, με τη διδασκαλία του μαθήματος "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας" επιδιώκεται:

 • η κατανόηση από τους μαθητές βασικών εννοιών της Οικονομικής επιστήμης, όπως είναι το κόστος, η παραγωγή, τις οποίες συναντάμε στην καθημερινή ζωή μας
 • η κατανόηση της λειτουργίας της αγοράς, καθώς και του προσδιορισμού του επιπέδου τιμών
 • η μελέτη της συνολικής ζήτησης της συνολικής προσφοράς, καθώς και των οικονομικών διακυμάνσεων τις οποίες προκαλούν, των φαινομένων δηλαδή της ανεργίας και του πληθωρισμού των τιμών
 • η εξοικείωση των μαθητών με τον υπολογισμό του ΑΕΠ (Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος) και η κατανόηση του όρου "οικονομική μεγέθυνση"
 • η καλή χρήση από μέρους των μαθητών των εργαλείων παρουσίασης -  κατανόησης της οικονομικής θεωρίας.

Η σωστή χρήση των γραφημάτων που παριστάνουν την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών συμβάλλει στη λήψη ορθών αποφάσεων, είτε αυτές αφορούν το νοικοκυριό, όταν, για παράδειγμα, ο επενδυτής - αρχηγός νοικοκυριού επιλέγει την κατάλληλη μετοχή ύστερα από προσεκτική παρατήρηση των διακυμάνσεων αυτής, όπως αυτές απεικονίζονται καθημερινά στις οικονομικές στήλες, είτε αφορούν τα μέτρα οικονομικής πολιτικής που πρέπει να πάρει μια κυβέρνηση ή η Ε.Ε. για τη μείωση, για παράδειγμα, της ανεργίας των νέων και των γυναικών.

Επειδή ο σύγχρονος Ευρωπαίος καταναλωτής/εργαζόμενος οφείλει να γνωρίζει τις βασικές αρχές οικονομικής θεωρίας, το μάθημα "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας", αν και συγκαταλέγεται στα μαθήματα επιλογής, είναι μάθημα αυξημένης βαρύτητας για την εισαγωγή σε μια από τις 88, ίσως και περισσότερες, Οικονομικές Σχολές που εμπεριέχονται στο πέμπτο επιστημονικό πεδίο Οικονομίας και Διοίκησης. Τέλος, σημειώνεται ότι, λόγω της υψηλής ζήτησης που έχουν στην αγορά εργασίας οι απόφοιτοι των Οικονομικών Σχολών έχουν περισσότερες δυνατότητες εύρεσης εργασίας.

 

Αναλυτικο Προγραμμα

Για το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος, μεταβείτε στην αντίστοιχη ενότητα ακολουθώντας τον σύνδεσμο 'Προγράμματα Σπουδών'.

Στοχοι

Με τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται:
 • Η κατανόηση βασικών εννοιών της Οικονομικής Επιστήμης, (όπως παραγωγή, κόστος, κόστος ευκαιρίας)
 • Η καλή χρήση των εργαλείων παρουσίασης - κατανόησης της οικονομικής θεωρίας (π.χ. γραφήματα)
 • Η κατανόηση των θεωριών Ζήτησης -  Προσφοράς
 • Η διάκριση της Οικονομικής επιστήμης σε:

α) Μικροοικονομική Θεωρία που μελετά τις επιμέρους οικονομικές μονάδες    (π.χ. μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή /  της επιχείρησης / του νοικοκυριού) Ειδικότερα επιδιώκεται: Η κατανόηση της λειτουργίας της αγοράς και προσδιορισμού του επιπέδου των τιμών  και η εξοικείωση με τις διάφορες μορφές αγοράς κατά τη μακροχρόνια - βραχυχρόνια περίοδο

β) Μακροοικονομική Θεωρία που επικεντρώνεται στη μελέτη συνολικής ζήτησης - συνολικής προσφοράς και των οικονομικών διακυμάνσεων που αυτές προκαλούν (ανεργία - πληθωρισμός) Επιπροσθέτως επιδιώκεται: Η εξοικείωση με τον υπολογισμό του ΑΕΠ και η κατανόηση του όρου "οικονομική μεγέθυνση"

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Kεφάλαιο 1 - Βασικές οικονομικές έννοιες

Αντικείμενο της Πολιτικής Οικονομίας (ή της Οικονομικής Επιστήμης) είναι η μελέτη των οικονομικών προβλημάτων που δημιουργούνται μέσα σε μια κοινωνία. Τα προβλήματα αυτά είναι πολλά και ποικίλα. Όμως μπορούν να καταταγούν σε τέσσερις κατηγορίες, που μπορούν να εκφραστούν με την μορφή ερωτημάτων ως εξής:

 • Ποια προϊόντα παράγονται σε μια κοινωνία και σε τι ποσότητες, (σε μια ορισμένη χρονική περίοδο, π .χ. ένα έτος);
 • Με ποιον τρόπο παράγονται αυτά τα προϊόντα;
 • Πώς γίνεται η διανομή των προϊόντων στα μέλη της κοινωνίας;
 • Πώς μπορεί να αυξηθεί η ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων πώς δηλαδή αναπτύσσεται η οικονομία μιας κοινωνίας;
Η σημασία αυτών των ερωτημάτων γίνεται εύκολα αντιληπτή, αν εξετάσουμε μια εξαιρετικά απλή και υποθετική οικονομία, σαν αυτή του Ροβινσώνα Κρούσου. Ο Κρούσος είναι ο ήρωας του ομώνυμου έργου του άγγλου συγγραφέα Daniel Defoe (1660-1731), που ναυαγεί σε ένα έρημο νησί και ζει εκεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Η οικονομία του Κρούσου, δηλ. του ενός ατόμου, μέσα στο φυσικό περιβάλλον του νησιού έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές ως παράδειγμα μιας απλής οικονομίας.
Λέξεις-κλειδιά: Ιδιότητες των αναγκών, κορεσμός, ελεύθερα αγαθά, οικονομικά αγαθά , εμπορεύματα, διαρκή και καταναλωτά αγαθά, κεφαλαιουχικά και καταναλωτικά αγαθά, κοινωνικοί θεσμοί, εργατικό σωματείο, επιχειρηματικότητα, οικονομικό πρόβλημα, κόστος ευκαιρίας, οικονομικό κύκλωμα.

Κεφάλαιο 2 - Η ζήτηση των αγαθών

Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσαμε τα βασικά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε κοινωνία και στα οποία πρέπει να δίνει λύση. Παρουσιάσαμε επίσης πολύ απλοποιημένα το οικονομικό κύκλωμα μιας οικονομίας που βασίζεται στο σύστημα της αγοράς και των τιμών, για να λύνει τα βασικά οικονομικά της προβλήματα. Δεν εξετάσαμε όμως πώς προσδιορίζονται οι τιμές των αγαθών. Αν και η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι φαινομενικά απλή, η κατανόησή της απαιτεί προσεκτικότερη ανάλυση. Με λίγα λόγια οι τιμές των αγαθών προσδιορίζονται στην αγορά από την αλληλεπίδραση των δυνάμεων της ζήτησης και της προσφοράς.Για να καταλάβουμε, επομένως, πώς προσδιορίζεται η τιμή ενός αγαθού, θα πρέπει πρώτα να εξηγήσουμε τις έννοιες της ζήτησης (demand) και της προσφοράς (supply). Σε αυτό το κεφάλαιο θα μελετήσουμε τη ζήτηση των αγαθών.

Λέξεις-κλειδιά: Ορθολογικός καταναλωτής, νόμος ζήτησης, καμπύλη ζήτησης, προτιμήσεις των καταναλωτών, κανονικά αγαθά, κατώτερα αγαθά, υποκατάστατα, ελαστικότητα ζήτησης, ελαστική και ανελαστική ζήτηση.

Κεφάλαιο 3 - Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος

Τα οικονομικά αγαθά και οι υπηρεσίες είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας της παραγωγής. Με τον όρο παραγωγή εννοούμε τη διαδικασία με την οποία οι διάφοροι παραγωγικοί συντελεστές μετατρέπονται (μετασχηματίζονται) σε αγαθά χρήσιμα για τον άνθρωπο. Η παραγωγική διαδικασία είναι, συνεπώς, μια συνειδητή προσπάθεια των ανθρώπων να δώσουν στην ύλη χρήσιμες μορφές που να ικανοποιούν τις ανάγκες τους. Το αποτέλεσμα της παραγωγικής διαδικασίας είναι το προϊόν.

Το κεφάλαιο αυτό αφορά την παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος της. Στόχος του κεφαλαίου είναι με την ολοκλήρωσή του να μπορεί ο μαθητής να απαντά στις ακόλουθες ερωτήσεις:

 • Πού βασίζεται η διάκριση ανάμεσα στη βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδο παραγωγής στην πολιτική οικονομία;
 • Γιατί ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης ισχύει μόνο στη βραχυχρόνια περίοδο;
 • Να εξηγήσετε γιατί μπορούμε να υπολογίσουμε το οριακό κόστος με βάση είτε το μεταβλητό είτε το συνολικό κόστος.
 • Εξηγήστε γιατί η καμπύλη του οριακού κόστους συναντά την καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους στο κατώτερο σημείο της.
Λέξεις-κλειδιά: Παραγωγή, βραχυχρόνια περίοδος, μακροχρόνια περίοδος, συνάρτηση παραγωγής, συνολικό προϊόν, μέσο και οριακό προϊόν, φθίνουσα απόδοση, κόστος παραγωγής, οικονομίες και αντιοικονομίες κλίμακας,

Κεφάλαιο 4 - Η προσφορά των αγαθών

Όπως έχουμε τονίσει, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προσδιορίζεται η τιμή ενός αγαθού απαιτεί κατανόηση των δύο δυνάμεων της αγοράς, δηλαδή της ζήτησης και της προσφοράς. Έχουμε ήδη εξετάσει τη ζήτηση. Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζουμε την προσφορά των αγαθών. Η ανάλυση της συμπεριφοράς της παραγωγής και του κόστους, που έχουμε ήδη εξετάσει, είναι η βάση για την ανάλυση της προσφοράς.
Στόχος του κεφαλαίου είναι με την ολοκλήρωσή του να μπορεί ο μαθητής να απαντά στις ακόλουθες ερωτήσεις

 • Γιατί η κλίση της καμπύλης προσφοράς είναι θετική;
 • Να δείξετε με τη βοήθεια διαγραμμάτων τη διαφορά μεταξύ της μεταβολής της "προσφερόμενης ποσότητας" και της μεταβολής της "προσφοράς".
 • Τι είναι η ελαστικότητα της προσφοράς και ποια η σημασία του παράγοντα χρόνου για τον προσδιορισμό του μεγέθους της.
Λέξεις-κλειδιά: Καμπύλη προσφοράς, νόμος προσφοράς, συνάρτηση προσφοράς, παραγωγικοί συντελεστές, τεχνολογία της παραγωγής, προσφερόμενη ποσότητα, ελαστικότητα της προσφοράς.

Κεφάλαιο 5 - Ο προσδιορισμός των τιμών

 

Η αγορά με την ευρεία έννοια περιλαμβάνει όλα εκείνα τα μέσα με τα οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μια αγοραπωλησία και όλους τους σχετικούς χώρους.
Στην αγορά συμμετέχουν δυο μέρη. Το ένα είναι όλα τα άτομα τα οποία προσφέρουν αγαθά για πώληση (επιχειρήσεις) και το άλλο είναι όλα τα άτομα τα οποία ζητούν να αγοράσουν αγαθά (καταναλωτές). Σε μια αγοραπωλησία απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ικανοποίηση και των δυο μερών. Η βασική επιδίωξη των επιχειρήσεων είναι η επίτευξη του μέγιστου κέρδους με την πώληση όσο το δυνατό μεγαλύτερων ποσοτήτων ενός αγαθού στη μεγαλύτερη δυνατή τιμή. Η βασική επιδίωξη των καταναλωτών είναι η επίτευξη της μέγιστης χρησιμότητας από κάθε αγαθό, δηλαδή με δεδομένο το εισόδημα, τις προτιμήσεις κτλ. να αγοράσουν εκείνες τις ποσότητες και σε εκείνες τις τιμές, που θα ικανοποιήσουν στο μεγαλύτερο βαθμό τις ανάγκες τους. Παρατηρούμε ότι η επιδίωξη των επιχειρήσεων έρχεται σε αντίθεση με την επιδίωξη των καταναλωτών. Πώς λοιπόν θα γίνουν οι αγοραπωλησίες;

Το κεφάλαιο αυτό εστιάζει στον προσδιορισμό των τιμών οι οποίες  διαμορφώνονται στην αγορά από τις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης. Το κράτος παρεμβαίνει, για να επιβάλει κατώτατες και ανώτατες τιμές μόνο σε έκτακτες και ειδικές περιπτώσεις.

Λέξεις-κλειδιά: Αγορά, τιμή ισορροπίας, μεταβολή της ζήτησης, κρατική παρέμβαση, ανώτατη τιμή διατίμησης, μαύρη αγορά, επιβολή κατώτατων τιμών, καμπύλη ζήτησης ενός αγαθού.

Κεφάλαιο 6 - Μορφές αγοράς

Σε προηγούμενο κεφάλαιο γνωρίσαμε την έννοια της αγοράς. Υπάρχουν διάφορα κριτήρια με τα οποία διακρίνουμε τις μορφές της. Ένα κριτήριο είναι το είδος του εμπορεύματος που διακινείται. Για παράδειγμα έχουμε αγορά τροφίμων, αγορά ποτών, αγορά ετοίμων ενδυμάτων, αγορά συναλλάγματος κτλ. Ένα άλλο είναι ο βαθμός ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων ενός κλάδου, πού εξαρτάται από τον αριθμό των επιχειρήσεων και από την ομοιογένεια του προϊόντος που παράγουν και διαθέτουν. Με βάση το κριτήριο αυτό οι μορφές αγοράς που εξετάζονται σ' αυτό το κεφάλαιο είναι: Ο πλήρης (ή τέλειος) ανταγωνισμός, το μονοπώλιο, το ολιγοπώλιο και ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός.

Κάθε επιχείρηση, ανάλογα με τη μορφή αγοράς στην οποία ανήκει το προϊόν που παράγει, διαμορφώνει και αντίστοιχη συμπεριφορά σχετικά με:

 • την ποσότητα του προϊόντος που θα παράγει,
 • την τιμή στην οποία θα προσφέρει την ποσότητα αυτή
 • τις άλλες ενέργειες που θα κάνει για να αυξήσει το κέρδος της.

Επισημαίνεται ότι πάντα αναφερόμαστε σε μια ιδεατή επιχείρηση που, ενώ έχει διαφορές με όλες τις πραγματικές επιχειρήσεις, συνδυάζει όλα τα κοινά τους στοιχεία και έτσι γίνεται η αντιπροσωπευτική του κλάδου.

Λέξεις-κλειδιά: Πλήρης (ή τέλειος) ανταγωνισμός, μονοπώλιο, ολιγοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός, έσοδα της επιχείρησης, μέσο έσοδο, οριακό έσοδο, κόστος της επιχείρησης, οικονομικό αποτέλεσμα , θέση ισορροπίας, συνθήκη ισορροπίας της επιχείρησης, μακροχρόνια ισορροπία, θεμιτός και αθέμιτος ανταγωνισμός, ηγετική επιχείρηση.

Κεφάλαιο 7 - Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν

Το κεφάλαιο αυτό πραγματεύεται τη διάκριση μικροοικονομικής και μακροοικονομικής θεωρίας και αναλύει έννοιες όπως: ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, προστιθέμενη αξία, ακαθάριστο εθνικό προϊόν, εθνικό εισόδημα.
Στόχος του κεφαλαίου είναι με την ολοκλήρωσή του να μπορεί ο μαθητής να απαντά στις ακόλουθες ερωτήσεις:

 • Ποιος είναι ο βασικός λόγος που επιβάλλει την ανάγκη της μακροοικονομικής ανάλυσης και σε τι διαφέρει από τη μικροοικονομική ανάλυση;
 • Ποιοι είναι οι τρόποι μέτρησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και πώς προκύπτουν;
 • Τι σημαίνει ο όρος επένδυση στην πολιτική οικονομία;
 • Γιατί υπάρχουν αδυναμίες στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, όταν χρησιμοποιείται ως δείκτης οικονομικής ευημερίας;
Λέξεις-κλειδιά: Μικροοικονομική θεωρία, μακροοικονομική ανάλυση, ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, προστιθέμενη αξία, Υπηρεσία Εθνικών Λογαριασμών, ιδιωτική κατανάλωση, ακαθάριστη ιδιωτική επένδυση, κρατική δαπάνη, ακαθάριστο εθνικό προϊόν , κατά κεφαλήν πραγματικό Α.Ε.Π..

Κεφάλαιο 8 - Το τραπεζικό σύστημα

Το χρήμα και η αγορά χρήματος είναι εξαιρετικά σημαντικοί παράγοντες για τη λειτουργία της οικονομίας.
Οι τράπεζες είναι επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα τη μεσολάβησή τους στην αγορά χρήματος, εκεί, δηλαδή, όπου το χρήμα ζητείται και προσφέρεται.
Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει τη λειτουργία και τα είδη του χρήματος  και το τραπεζικό σύστημα. Στόχος του κεφαλαίου είναι με την ολοκλήρωσή του να μπορεί ο μαθητής να απαντά στις ακόλουθες ερωτήσεις:

 • Ποιον στόχο έχει η μεταβολή από την Κεντρική τράπεζα του ποσοστού των ρευστών διαθεσίμων;
 • Ποιον στόχο έχει η πολιτική της ανοιχτής αγοράς από την Κεντρική τράπεζα;
 • Πότε αυξάνει η ποσότητα του χρήματος που κυκλοφορεί;
Λέξεις-κλειδιά: Αντιπραγματισμός, χρήμα, συναλλαγές, τραπεζικές επιταγές, πιστωτικές κάρτες, εμπορικές τράπεζες, εκδοτική τράπεζα, νομισματική και πιστωτική πολιτική, ανοικτή αγορά, προεξοφλητικό επιτόκιο, επιτόκιο, ανατοκισμός.

Κεφάλαιο 9 - Οικονομικές διακυμάνσεις - πληθωρισμός - ανεργία

Η οικονομία δεν είναι ποτέ στάσιμη. Όλα τα σημαντικά μεγέθη της, όπως το επίπεδο του εισοδήματος, της απασχόλησης, της ανεργίας, των τιμών, των εξαγωγών, κ.τ.λ. μεταβάλλονται διαχρονικά. Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζουμε τις διαχρονικές μεταβολές στο επίπεδο της παραγωγής, του εισοδήματος, των τιμών και της ανεργίας.
Στόχος του κεφαλαίου είναι με την ολοκλήρωσή του να μπορεί ο μαθητής να απαντά στις ακόλουθες ερωτήσεις:

 • Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της φάσης της καθόδου και της φάσης της ανόδου;
 • Ποιες είναι ο συνέπειες του πληθωρισμού στα εισοδήματα διάφορων ομάδων ατόμων;
 • Πώς ορίζεται το εργατικό δυναμικό;
 • Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ανέργων και αέργων;
 • Τι χαρακτηρίζει το στασιμοπληθωρισμό;
Λέξεις-κλειδιά: Οικονομικές διακυμάνσεις, φάσεις του οικονομικού κύκλου, πληθωρισμός, ρυθμός πληθωρισμού, αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή, δανειστές και χρεώστες, πληθωρισμός ζήτησης, πληθωρισμός κόστους, στασιμοπληθωρισμός, εργατικό δυναμικό, άνεργοι.

Κεφάλαιο 10 - Τα δημόσια οικονομικά

Όπως είδαμε στο πρώτο κεφάλαιο, το κράτος είναι μια ισχυρή συλλογική οντότητα, κύρια επιδίωξη της οποίας είναι η επίτευξη και η διατήρηση της οικονομικής ευημερίας και της κοινωνικής ισορροπίας. Η οικονομική συμπεριφορά του κράτους φαίνεται από τις λειτουργίες τις οποίες αναλαμβάνει και από τον τρόπο με τον οποίο τις εκτελεί, δηλαδή τα μέσα τα οποία επιλέγει. Η οικονομική πλευρά των λειτουργιών του κράτους είναι το περιεχόμενο των δημόσιων οικονομικών.

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια σύντομη περιγραφή των λειτουργιών και των οικονομικών του κράτους. Στόχος του κεφαλαίου είναι με την ολοκλήρωσή του να μπορεί ο μαθητής να απαντά στις ακόλουθες ερωτήσεις:

 • Ποιες είναι οι βασικές οικονομικές λειτουργίες του Κράτους;
 • Τι είναι τα δημόσια αγαθά;
 • Τι είναι η φορολογική βάση και τι ο φορολογικός συντελεστής;
 • Πως διακρίνονται οι φόροι με κριτήριο την φορολογική βάση;
 • Πως διακρίνονται οι φόροι με βάση την αναλογικότητα ή μη του φόρου;
 • Τι είναι ο κρατικός προϋπολογισμός;
Λέξεις-κλειδιά: Θεσμικό πλαίσιο, οικονομική άνοδος, οικονομική ύφεση, αναδιανομή εισοδήματος, δημόσια αγαθά, φόροι, φορολογικός συντελεστής, δάνειο, κρατικός προϋπολογισμός.

Κεφάλαιο 11 - Διεθνείς οικονομικές σχέσεις- Ευρωπαϊκή Ένωση - ελληνική οικονομία

Στις αναλύσεις των προηγούμενων κεφαλαίων αγνοήσαμε, για λόγους απλούστευσης, το γεγονός ότι μια οικονομία λειτουργεί μέσα σ' ένα διεθνές πλαίσιο στο οποίο συνυπάρχει με άλλες οικονομίες. Επίσης αγνοήσαμε το γεγονός ότι η Ελληνική οικονομία παράλληλα λειτουργεί μέσα σ' ένα στενότερο πλαίσιο, δηλ. στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζουμε μερικά βασικά στοιχεία των διεθνών οικονομικών σχέσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον δίνουμε μια πολύ σύντομη περιγραφή της Ελληνικής Οικονομίας

Λέξεις-κλειδιά: Διεθνοποίηση της οικονομίας, απόλυτο πλεονέκτημα, συγκριτικό πλεονέκτημα, συνάλλαγμα, συναλλαγματικές ισοτιμίες, ισοζύγιο πληρωμών, εμπορικό ισοζύγιο, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας.