φωτογραφία φόντου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Περιγραφη

exof.pngΣτο βιβλίο Φυσικά της Ε΄Δημοτικού επιδιώκεται οι µαθητές να έλθουν σε επαφή µε σύγχρονες ιδέες και θέµατα από το χώρο των φυσικών επιστημών, προσαρµοσµένα βέ­βαια στο επίπεδο νοητικής ανάπτυξης και τα ενδιαφέροντα των µαθητών κάθε βαθµίδας, χωρίς αυτό να είναι σε βάρος της επιστηµονικής εγκυρότητας. 

Ο εκπαιδευτικός, αξιοποιώντας σύγχρονα ευρήµατα της γνωστικής ψυχολογίας και της εκπαιδευτικής έρευνας, είναι δυνατόν, µε χρήση κατάλληλων δραστηριοτήτων: να βοηθήσει τον µαθητή να διακρίνει την ανεπάρκεια των απόψεών του για την ερµηνεία των φαινοµένων, να τον οδηγήσει στην οικοδόµηση και χρήση επιστηµονικών προτύπων-«µοντέλων» προκειµένου να περιγράψει, να ερµηνεύσει και να προβλέψει ορισµένα φυσικά φαινόµενα και διαδικασίες.

Η προσέγγιση των παραπάνω στόχων αναµφισβήτητα διευκολύνεται από τη χρήση στην εκπαίδευση των νέων τεχνολογιών. Τα νέα παιδαγωγικά εργαλεία (εκπαιδευτικό λογισµικό, ∆ιαδίκτυο, συστήµατα συγχρονικής λήψης και απεικόνισης των µετρήσεων) πολλαπλασιάζουν τις δυνατότητες των µαθητών να συγκεντρώνουν, αναλύουν, οπτικοποιούν, µοντελοποιούν και κοινοποιούν δεδοµένα ώστε οι µαθητές, µε την ενεργό συµµετοχή τους, να κατανοούν βασικές αρχές και νόµους των φυσικών επιστημών.

 

Αναλυτικο Προγραμμα

Για το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος, μεταβείτε στην αντίστοιχη ενότητα ακολουθώντας τον σύνδεσμο 'Προγράμματα Σπουδών'.

Στοχοι

Μ­ε κατάλληλες δραστηριότητ­ες οι μαθητές αναμένεται να καταστούν ικανοί να:
 • Να συµπεράνουν ότι τα υλικά σώµατα έχουν χαρακτηριστικές κοινές ιδιότητες (µάζα, όγκο, πυ­κνότητα).­
 • Να περιγράφουν µε ενιαίο τρόπο τα ηλεκτρικά φαινόµενα αναφερόµενοι στη δοµή των ατόµων.
 • Να αναγνωρίζουν την κίνηση ως ένα βασικό χαρακτηριστικό των υλικών ­σωµάτων.
 • Να περιγράφουν τη κίνηση των σωµάτων.
 • Να συνδέουν τις µεταβολές που συµβαίνουν στη φύση µε τη µεταφορά ή τις µετατροπές ενέργειας.
 • Να αναγνωρίζουν ότι η ενέργεια κατά τη µεταφορά, το µετασχηµατισµό και την αποθήκευσή της διατηρείται.
­

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κεφάλαιο 1: ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

­­Στο κεφάλαιο αυτό οι μα­θητές θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις για την μάζα, τον όγκο και την πυκνότητα των υλικών σωμάτων. Το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις πα­ρακάτω­ υποενότητε­ς:­ ­­­

 1. Δομή της ύλης
 2. Ιδιότητες των υλικών σωμάτων

 

Βασικοί Όροι : όγκος,­ ογκομετρικό δοχείο, μάζα, ζυγός σύγκρισης, σταθμά, πυκνότητα

Κεφάλαιο 2: ΜΙΓΜΑΤΑ

Στο κεφάλαιο αυ­τό οι μαθητές θα μελετήσουν τα βασικά συστατικά των μιγμάτων και διαλυμάτων.Το κεφάλαιο π­εριλαμβάνει τις παρακάτω­ υποενότητε­ς:­ ­­
 1. ­Μελετώντας τα μίγματα
 2. Διαλύματα­

Βασικοί Όροι : μίγμα, συστατικά, φυσική κατάσταση, στερεή, υγρή, αέρια, ετερογενές μίγμα, ομογενές μίγμα, διάλυμα, διαύτης, διαλυμένη ουσία, ίζημα

Κεφάλαιο 3: ΕΝΕΡΓΕΙΑ

­­Στο κεφάλαιο α­υτό οι μαθητές θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις για την ενέργεια, τις πηγές της, για τις διάφορε­ς μορφές της και για τις μετατροπές της.­Το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις παρακάτω­ υποενότητε­ς:­

 1. ­Η ενέργεια στην καθημερινή ζωή
 2. Αποθήκες ενέργειας
 3. Τροφές και ενέργεια ­

Βασικοί Όροι : ενέργεια, μορφές ενέργειας, κινητική ενέργεια, δυναμική ενέργεια, χημική ενέργεια,φωτεινή ενέργεια, θερμότητα,ηλεκτρική ενέργεια, πυρηνική ενέργεια, υποβάθμιση ενέργειας, διατήρηση ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, μεταφορά ενέργειας, πηγές ενέργειας, ενεργειακό περιέχομενο τροφών­­

Κεφάλαιο 4: ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

­

­Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές θα μελετήσ­ουν­ και θα κατανοήσουν τη δομή και τη λειτουργεία του πεπτικού συστήματ­ος. Το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις παρακάτω­ υποενότητες:

 1. ­­Τα δόντια μας - Η αρχή του ταξιδιού της τροφής
 2. Το ταξίδι της τροφής συνεχίζεται
 3. Ισορροπημένη διατροφή­


Βασικοί Όροι :διατροφή, διατροφική πυραμίδα, πυραμίδα δραστηριοτήτων, τροφή, δόντια, κοπτήρες, κυνόδοντες, προγόμφιοι, γομφίοι, μύλη, νεογιλά δόντια, μόνιμα δόντια, ρίζα, αδαμαντίνη, οδοντίνη, οστεΐνη, πολφός, αιμοφόρα αγγεία

Κεφάλαιο 5: ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

­

­Στο κεφάλαιο αυτό οι μ­αθητές θα μελετήσουν­, το φυσικό μέγεθος "θερμότητα" από το φυσικό μέγεθος θερμοκρασία να μελετήσουν φαινόμενα σχετικά με την θερμότητα, όπως η συστολή και η διαστολή στερεών υγρών και αερίων καθώς και φαινόμενα σχετικά με την αλλαγή της φυσικής κατάστασης. Το  κεφάλαιο­ περιλαμβάνει τις παρακάτω­ υποενότητε­ς:­

 1. Θερμοκρασία - Θερμότητα: Δύο έννοιες διαφορετικές
 2. Τήξη - Πήξη
 3. Εξάτμιση, Βρασμός και Υγροποίηση ­
 4. Διαστολή - Συστολή ­­

Βασικοί όροι­: θερμοκρασία, θερμότητα, θερμότητα, θερμόμετρο, κλίμακα Celcius, ενέργεια, ροή θερμότητας, ψύξη, διαστολή, συστολή, φυσική κατάσταση, στερεό, υγρό, αέριο, τήξη, πήξη, εξάτμιση, επιφάνεια, συμπίκνωση, υγροποίηση, βρασμός, θέρμανση

Κεφάλαιο 6: ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

­­­­Στο κεφάλαιο αυτό ο­ι μαθητές θα α­ποκτήσουν βασικές γνώσεις για τα φαινόμενα τα σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα, τα απλά ηλεκτρικά κυκλώματα με μπαταρίες διακόπτες και λαμτήρες και να ευαισθητοποιηθούν για τους κινδύνους που προκύπτουν απο τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. Το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις παρακάτω­ υποενότητε­ς:­

 1. Ηλεκτρόνια: Διαρκώς σε κίνηση
 2. Το ηλεκτρικό κύκλωμα
 3. Αγωγοί και μονωτές
 4. Ηλεκτρικές πηγές
 5. Διακόπτης
 6. Ηλεκτρικές συσκευέη
 7. Ηλεκτρικό ρεύμα, μία επικίνδυνη υπόθεση­

Βασικοί Όροι :ηλεκτρισμός, ηλεκτρόνιο, ηλεκτροσκόπιο, έλξη, άπωση, ασφάλεια, ηλεκτρικό φορτίο, πόλος, λυχνιολαβή, λαμπάκι, διακόπτης, μπαταρία, αγωγός, επαφή, μονωτής, ηλεκτρικό ρεύμα, κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα, ανοιχτό ηλεκτρικό κύκλωμα, σύνδεση, παράλληλη σύνδεση λαμπτήρων, δίκτυο της ΔΕΗ, ηλεκτρικές συσκευές, σύμβολα στοιχείων ηλεκτρικού κυκλώματος

Κεφάλαιο 7: ΦΩΣ

­­­

­­­Στο κεφάλαιο αυτό οι ­μαθητές θα γνωρίσουν ότι το φως διαδίδεται ευθύγραμμα, να μελετήσουν το σχηματισμό τ­ης σκιάς των αντικειμένων, και τα φαινόμενα ανάκλασης, τηε διάχυσης και της απορρόφησης του φωτός. Το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις παρακάτω­ υποενότητε­ς:­

 1. ­Διάδοση του φωτός
 2. Φως και υλικά σώματα
 3. Ανάκλαση, διάχυση και απορρόφηση του φωτός ­
­ 

Βασικοί Όροι :­φωτεινή πηγή, διάδοση, ευθύγραμμα, φωτεινή ακτίνα, διαφανές σώμα, ιμιδιαφανές σώμα, αδιαφανές σώμα, σκιά, καθρέπτης, ανάκλαση, διάχυση, απορρόφηση, ανοιχτόχρωμες επιφάνειες, σκουρόχρωμες επιφάνειες

Κεφάλαιο 8: ΗΧΟΣ

­­­Στο κεφάλαιο αυτό ­οι μαθητές θα μελετήσουν­ τον τρόπο παραγωγής και διάδοσης του ήχου, να μελετήσουν απλά ηχητικά φαινόμενα, να γνωρίσουν το αφτί ως όργανο ακοής του ανθρώπου και να­ ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τις πηγές ηχορρύπανσης και τρόπους προστασίας από αυτές.  Το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις παρακάτω­ υποενότητε­ς:
 1. Πώς παράγεται ο ήχος
 2. Πώς διαδίδεται ο ήχος
 3. Ανάκλαση και απορρόφηση του ήχου­
 4. Το αφτί
 5. Ηχορύπανση - Ηχοπροστασία
­­­
Βασικοί Όροι : ταλάντωση, ηχητική πηγή, διάδοση του ήχου, ηχητικό κύμα, ανάκλαση, ηχώ, απορρόφηση, αφτί, πτερύγιο, θόρυβος, ηχορρύπανση, ηχομόνωση, ηχοπροστασία

Κεφάλαιο 9: ΜΗΧΑΝΙΚΗ

­­­Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητέ­ς θα μελετήσουν­ τα σημαντικότερα φυσικά φαινόμενα που σχετίζονται με τις δυνάμεις, καθώς και τις εφαρμογές τους στην καθημερινή ζωή. Το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις παρακάτω­ υποενότητε­ς:

 1. Ταχύτητα
 2. Δύναμη ­
 3. Τριβή
 4. Πίεση
Βασικοί Όροι :ταχύτητα, χρόνος, απόσταση, κίνηση, κινητό, δύναμη, αλλαγή κινητικής κατάστασης, αύξηση της ταχύτητας, μείωση της ταχύτητας, αλλαγή κατεύθυνσης, μόνιμη παραμόρφωση, προσωρινή παραμόρφωση, δύναμη με επαφή, δύναμη απο απόσταση, βάρος, μάζα, ηλεκτρικές δυνάμεις, μαγνητικές δυνάμεις, ελατήριο, κλίμακα, δυναμόμετρο, τριβή, αντίσταση, φθορά, εμβαδόν, είδος επιφάνειας, επιθυμητή τριβή, ανεπιθύμητη τριβή, τραχία επιφάνεια, λιπαντικά