φωτογραφία φόντου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Περιγραφη

­

Ο σκοπός της διδασκαλίας των Μαθηματικών εντάσσεται στους γενικότερους σκοπούς τ­ης Εκπαίδευσης και αφορά τη συμβολή στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του μαθητή και την επιτυχή κοινωνική ένταξή του, εφόσον τα Μαθηματικά:

 • Ασκούν τον μαθητή στην μεθοδική σκέψη, στην ανάλυση, στην αφαίρεση, στη γενίκευση, στην εφαρμογή, στην κριτική και στις λογικές διεργασίες και τον διδάσκουν να διατυπώνει τα διανοήματά του με τάξη, σαφήνεια, λιτότητα και ακρίβεια.
 • Αναπτύσσουν την παρατηρητικότητα, την προσοχή, τη δύναμη αυτοσυγκέντρωσης, την επιμονή, την πρωτοβουλία, τη δημιουργική φαντασία, την ελεύθερη σκέψη, καλλιεργούν την αίσθηση της αρμονίας, της τάξης και του ωραίου και διεγείρουν το κριτικό πνεύμα.
 • Είναι απαραίτητα στην καθημερινή ζωή και ιδιαίτερα στο χώρο εργασίας αλλά και για την ανάπτυξη και εξέλιξη των άλλων επιστημών και ιδιαίτερα της Τεχνολογίας, της Οικονομίας και των Κοινωνικών Επιστημών.

 

Στο μάθημα αυτό διε­ρευνούνται οι εξής γενικές θεματικ­ές περιοχές :

 • Αριθμοί
 • Αριθμοί και πράξεις
 • Μετρήσεις
 • Γεωμετρία
 • Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Αναλυτικο Προγραμμα

Για το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος, μεταβείτε στην αντίστοιχη ενότητα ακολουθώντας τον σύνδεσμο 'Προγράμματα Σπουδών'.

Στοχοι

Στόχος είναι στο τέλος του μαθήματος οι μαθητές να μπορούν :
 • Να απαγγέλλουν, να διαβάζουν, να γράφουν και να διατάσσουν φυσικούς μέχρι το 1.000.000.000, καθώς επίσης κλασματικούς και δεκαδικούς αριθμούς.
 • Να εκτελούν τις πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης φυσικών, κλασματικών και δεκαδικών αριθμών.
 • Να εκτελούν πρόσθεση και αφαίρεση συμμιγών αριθμών.
 • Να υπολογίζουν τα πολλαπλάσια του 2, 3, 4, 5, …, 10 και να γνωρίζουν ποιοι αριθμοί διαιρούνται με το 2, το 5 και το 10.
 • Να σταθεροποιήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις συμβατικές μονάδες μήκους, μάζας, χρόνου, επιφάνειας και χωρητικότητας και να εξοικειωθούν με τη χρήση των μετρήσεων στην καθημερινή ζωή.
 • Να διαπιστώνουν την ύπαρξη, να περιγράφουν και να επεκτείνουν απλά αριθμητικά και γεωμετρικά μοτίβα.
 • Να χαράζουν γεωμετρικά σχήματα με τη βοήθεια οργάνων.
 • Να υπολογίζουν τις περιμέτρους και τα εμβαδά βασικών γεωμετρικών σχημάτων, καθώς και το μήκος ενός κύκλου.
 • Να γνωρίζουν την ονομασία γωνιών και τριγώνων, να τα ταξινομούν και να τα κατασκευάζουν.
 • Να εξασκούνται στη κατασκευή αναπτυγμάτων απλών στερεών.
 • Να εισαχθούν στην έννοια του διατεταγμένου ζεύγους.
 • Να εξασκηθούν στην ανάγνωση και κατασκευή ραβδογράμματος, εικονογράμματος και γραφικών παραστάσεων, καθώς και στην οργάνωση δεδομένων σε πίνακες.
 • Να εξοικειωθούν με την έννοια της πιθανότητας, να διατυπώνουν προβλέψεις και να υπολογίζουν το μέσο όρο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ενότητα 1

­Στην ενότητα αυτή εξετάζονται τα εξής θέματα : 
 • Υπενθύμιση ύλης Δ' Τάξης
 • Υπενθύμιση - οι αριθμοί μέχρι το 1.000.000
 • Οι αριθμοί μέχρι το 1.000.000.000­
 • Αξία θέσης ψηφίου στους μεγάλους αριθμούς­
 • Υπολογισμοί με μεγάλους αριθμούς
 • Επίλυση προβλημάτων   ­
Λέξεις κλειδιά: μεγάλοι αριθμοί,αξία θέσης ψηφίου, υπολογισμοί μεγάλων αριθμών.

 

Ενότητα 2

­­­Στην ενότητα αυτή εξετάζονται ­τα εξής θέματα : 
 • Δεκαδικά κλάσματα - Δεκαδικοί αριθμοί
 • Αξία θέσης ψηφίων­ στους δεκαδικούς αριθμούς
 • Προβλήματα με δεκαδικούς
 • Η έννοια της στρογγυλοποίησης
 • Πολλαπλασιασμός δεκαδικών αριθμών
 • Διαίρεση ακέραιου με ακέραιο με πηλίκο δεκαδικό αριθμό
Λέξεις κλειδιά: κλάσματα, δεκαδικοί αριθμοί,στρογγυλοποίηση, διαίρεση ακέραιου,πιλήκο.

 

Ενότητα 3

­Στην ενότητα αυτή εξετάζονται τ­α εξής θέματ­α : 
 • Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με 10, 100, 1.000 
 • Αναγωγή στη δεκαδική κλασματική μονάδα
 • Κλασματικές μονάδες
 • Ισοδύναμα κλάσματα
 • Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό
 • Στρατηγικές διαχείρισης αριθμών 
 • Διαχείριση αριθμών
 • Στατιστική - μέσος όρος
Λέξεις κλειδιά: πολλαπλασιασμοί, διαιρέσεις, δεκαδική κλασματική μονάδα, ισοδύναμα κλάσματα, διαχείριση αριθμών.

 

Ενότητα 4

­Στην ενότητα αυτή εξετάζονται ­τα εξής θέματα:
 • Έννοια του ποσοστού
 • Προβλήματα με ποσοστά
 • Γεωμετρικά σχήματα - περίμετρο­ς
 • Ισοεμβαδικά σχήματα
 • Εμβαδό τετραγώνου, ορθ. παραλ/μου, ορθ. τριγώνου 
 • Πολλαπλασιασμός κλασμάτων - αντίστροφοι αριθμοί
 • Διαίρεση μέτρησης σε ομώνυμα κλάσματα
 • Σύνθετα προβλήματα
Λέξεις κλειδιά: ποσοστό, εμβαδό, ισοεμβαδικά σχήματα, αντίστροφοι αριθμοί, ομώνυμα κλάσματα.

 

Ενότητα 5

­ ­­Στην ενότητα αυτή εξετάζονται τα εξής θέματα : 
 • Μονάδες μέτρησης μήκους­ - μετατοπές
 • Μονάδες μέτρησης επιφάνειας - μετατροπές
 • Προβλήματα γεωμετρίας
 • Διαίρεση ακεραίου και κλάσματος με κλάσμα
 • Στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων
Λέξεις κλειδιά: επιφάνεια, γεωμετρία, μήκος, μονάδες μέτρησης.

 

Ενότητα 6

­ ­­Στην ενότητα αυτή εξετάζονται τα ­εξής θέματα : 
 • Διαιρέτες και πολλαπλασια­­
 • Κριτήρια διαιρετότητας του 2, του 5 και του 10
 • Κοινά Πολλαπλάσια, ΕΚΠ
 • Πρόσθεση και αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων
 • Διαχείριση πληροφορίας - Σύνθετα προβλήματα
Λέξεις κλειδιά: διαιρετότητα, ετερώνυμα κλάσματα, διαχείριση πληροφορίας.

 

Ενότητα 7

­Στην ενότητα αυτή εξετάζονται τα εξής θέματα : 
 • Είδη γωνιών
 • Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες
 • Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές
 • Καθετότητα - όψη τριγώνου­
 • Διαχείριση γεωμετρικών σχημάτων - Συμμετρία
Λέξεις κλειδιά: γωνίες, τρίγωνα, συμμετρία, ισόπλευρο τριγωνο, ισοσκελές τρίγωνο.

 

Ενότητα 8

­ ­Στην ενότητα αυτή εξετάζονται τα εξής θέματα :
 • Αξιολόγηση πληροφοριών σε ένα πρόβλημα
 • Σύνθετα προβλήματα -Συνδυάζοντας πληροφορίες­
 • Αξιολόγηση πληροφοριών - Διόρθωση προβλήματος
 • Σμύκρινση - μεγέθυνση
Λέξεις κλειδιά: αξιολόγηση πληροφοριών προβλήματος, σμύκρινση, μεγέθυνση, συνδυασμός πληροφοριών.

 

Ενότητα 9

­ ­Στην ενότητα αυτή εξετάζονται­ τα εξής θέματα : 
 • Μονάδες μέτρησης χρόνου - Μ­ετατροπές
 • Προβλήματα με συμμιγείς
 • Ο κύκλος
 • Προβλήματα γεωμετρίας
 • Γνωριμία με τους αριθμούς 1.000.000.000 και άνω
Λέξεις κλειδιά: χρόνος, μετρήσεις,συμμιγείς αριθμοί, κύκλος.