Εικόνα- Χάρτης Εννοιών: Εκχριστιανισμός των Σλαβικών λαών
Κεφάλαιο Δ, Ενότητα 22
Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.