Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Α, Β, Γ Γυμνασίου)
Πρόλογος Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
Εικόνα

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
A', Β', Γ' Γυμνασίου

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Ευάγγελος Αθανασόπουλος
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ειρήνη Κοκκινάκη Σχολική Σύμβουλος
Πολυξένη Μπίστα
Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός B/θμιας Εκπαίδευσης

ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙOΛOΓΗΤΕΣ

Δημήτριος Σουλιώτης
Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Βασίλειος Τσιλιμίγκρας
Σχολικός Σύμβουλος
Βιολέττα Λέκκα
Φιλόλογος, Eκπαιδευτικός B/θμιας Εκπαίδευσης

ΦΙΛOΛOΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Μαρία Παπαηλιάδη
Φιλόλογος

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤOY ΜΑΘΗΜΑΤOΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠOΕΡΓOΥ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Χρυσούλα Βέικου
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΕΞΩΦΥΛΛO

Σταυρούλα Ακαλέστου
Ζωγράφος

ΠΡOΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - MULTIMEDIA A.E."


Τη διαδικασία συγγραφής και εκτύπωσης του διδακτικού βιβλίου παρακολούθησε η Αντωνία Δημητράσκου,
Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός µ/θμιας Εκπαίδευσης.


Γ' Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:
«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚO ΙΝΣΤΙΤOΥΤO
Μιχάλης Αγ. Παπαδόπουλος
Oμότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ.
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

  Πράξη με τίτλο:

«Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή
υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση
το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Γυμνάσιο»

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου
Αντώνιος Σ. Μπομπέτσης
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αναπληρωτές Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Έργου
Γεώργιος Κ. Παληός
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Ιγνάτιος Ε. Χατζηευστρατίου
Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

 

Ευάγγελος Αθανασόπουλος Ειρήνη Κοκκινάκη Πολυξένη Μπίστα

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣYΓΓPAΦHΣ:
Εκδόσεις Πατάκη www.patakis.gr

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 1. Η Βυζαντινή κληρονομιά (Υστεροβυζαντινή περίοδος) (1000-1204)
 2. Η περίοδος της Φραγκοκρατίας (1204-1453)
 3. Η Προεπαναστατική περίοδος (1453-1821)
  1. Από την Άλωση της Πόλης μέχρι την κατάληψη της Κρήτης από τους Τούρκους (1453-1669)
  2. Από την πτώση της Κρήτης μέχρι την Επανάσταση (1669-1821)
 4. Το δημοτικό τραγούδι
 5. Η Νεοελληνική Λογοτεχνία μετά τον Αγώνα και μέχρι
  τη Γενιά του 1880 (1821-1880)
 6. Η νεότερη περίοδος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (1880-1930)
  1. Η Νέα Αθηναϊκή Σχολή και η ηθογραφία (1880-1922)
  2. Η ποίηση μέχρι το 1930
 7. Η Γενιά του Τριάντα
 8. Η μεταπολεμική Νεοελληνική Λογοτεχνία (1945-1967)
 9. Η λογοτεχνική παραγωγή στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του 20ού αιώνα

ΓΛΩΣΣΑΡΙ

EΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ