Γαλλικά (B΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή
Unité 0 Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Μαρία Γιόγια
Ειρήνη Παπουτσάκη
Γαλλικά
ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Action.fr-gr 1
Action.fr-gr
ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
Γαλλικά
Ά ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:
ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ:
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ:
ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
Μαρία Γιόγια
Φιλόλογος (Γαλλικής Φιλολογίας), Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης
Ειρήνη Παπουτσάκη
Φιλόλογος (Γαλλικής Φιλολογίας), Εκπαιδευτικός
Άννα Αλικιώτη
Μέλος ΕΕΔΙΠ Γαλλικής Γλώσσας του τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., Πάντειο Πανεπιστήμιο
Αναστασία-Αγάπη Σιακωτού
Σχολική Σύμβουλος Γαλλικής Γλώσσας
Γεωργία Αθανασοπούλου
Φιλόλογος (Γαλλικής Φιλολογίας), Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης
Δημήτρης Στεμπίλης
Φιλόλογος
Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Ευαγγελίτσα Γκιοβούσογλου-Καγκά
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.
Γ΄ ΚΠΣ/ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/Ενέργεια 2.2.1/Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:
“Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων“
Πράξη με τίτλο:
Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Δημήτριος Γ. Βλάχος
Ομότιμος Καθηγητής του ΑΠΘ
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
“Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Γυμνάσιο“
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Έργου
Αντώνιος Σ. Μπομπέτσης
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Γεώργιος Κ. Παληός
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Αναπληρωτές Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Έργου
Ιγνάτιος Ε. Χατζηευστρατίου
Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Γεώργιος Χαρ. Πολύζος
Πάρεδρος Ε.Θ. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Ειρήνη Παπουτσάκη
Μαρία Γιόγια
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ:
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ A.B.E.
Action.fr-gr
ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
Γαλλικά
Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΘHΝΑ
Η μέθοδος που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί το πρώτο από τα τρία βιβλία για την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο.
Παράλληλα, αποτελεί και μια αυτόνομη εισαγωγή για όσους από εσάς δεν έχετε έρθει σε επαφή με τα γαλλικά.
Η προσπάθειά μας στηρίχθηκε σε όλες τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους εκμάθησης των ξένων γλωσσών, καθώς και στις κατευθύνσεις που έχει θέσει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Η προσέγγιση της γλώσσας γίνεται μέσα από τη γνωριμία με το γαλλικό πολιτισμό που αποτελεί κομμάτι της κοινής μας ευρωπαϊκής ταυτότητας προκειμένου να αναπτύξετε διαπολιτισμική συνείδηση και κίνητρα εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας.
Το «ταξίδι» στη Γαλλία και η γνωριμία με τους «συμμαθητές» σας στο Στρασβούργο, τη Linda, τη Sabine, τον Lucas και το Νίκο, θα κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον σας για την απόκτηση των γνώσεων που θα σας επιτρέψουν να επικοινωνείτε

στα γαλλικά και να παρακολουθήσετε το σχολικό πρόγραμμα για τις υπόλοιπες τάξεις του Γυμνασίου.

Η συγγραφική ομάδα
Στόχος αυτού του βιβλίου είναι να αποτελέσει γέφυρα με τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει στο Δημοτικό και των γνώσεων που απαιτούνται για την περαιτέρω εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας.
Αγαπητοί μαθητές,
TABLEAU DES CONTENUS

Tableau Des Contenus

Unité 0

«Je me rappelle...»
Unité 1

«On se fait des amis»
Unité 2

«Voilà ma famille !»
Unité 3

«Les loisirs»

Thèmes

-L’élève par rapport au

français et aux Français

-Premiers contacts / Présentations

-Education

-Dimension européenne

-Relations (liens de parenté)

-Activités professionnelles

-Description physique et

morale

-Le temps libre

-Les loisirs

Lexique

-Mots transparents, racines

de mots

-Les jours de la semaine

-Les nombres cardinaux

(0 - 20)

-Les couleurs

-Les pays, les nationalités,

les langues

- Les nombres cardinaux

(20-59)

-Les nombres ordinaux (1er

- 10ème)

-Les métiers

-Les adjectifs qualifiatifs :

(i) l’aspect physique (ii) le

caractère

-Les membres de la famille

-Les activités

-Les sports

-Les instruments de musique

-L’heure

Grammaire

-«Qui est-ce ?»

-«Qu’est-ce que c’est ?»

-Les présentatifs «c’est / ce

sont»

-Les verbes «être»,

«avoir», «parler»,

«aimer»

-Le genre des noms de villes

et de pays

-Le fém. / masc. des

nationalités

-Les verbes «venir»,

«habiter» (présent de

l’indicatif) + prépositions +

noms de villes et de pays

-Le féminin et le masculin

des adjectifs qualifi catifs +

le singulier et le pluriel des

adjectifs qualifi catifs

-Le féminin et le masculin

des noms de professions

-Les adjectifs possessifs

(plusieurs possesseurs -

plusieurs objets possédés /

plusieurs possesseurs -

un seul objet possédé)

-Le verbe «faire»

-Le verbe «préférer»

-Jouer à / de ; faire de

-L’adjectif interrogatif «quel»

Communication

-Identifier une personne /

une chose

-Présenter quelqu’un

-Se présenter / Demander

de se présenter

-Demander / Donner son

numéro de téléphone

-Chercher un / e

correspondant(e) au moyen

d’un message électronique

-Décrire des personnes

-Présenter sa famille

-Comprendre qqn qui donne

des informations sur sa

famille

-Parler de ses loisirs

-Interroger quelqu’ un sur ses loisirs

-Exprimer ses préférences

-Accepter ou refuser une

proposition

-Demander et donner l’heure

Phonétique

-Reconnaître le français

-La différenciation des sons

[i] et [y]

-La différenciation des sons

[ɛ̃] et [ɛn]

-L’intonation de la

l’interrogation

Civilisation

-Les salutations

-Le français par rapport aux

autres langues

-Personnages célèbres

(français et grecs)

-Produits français typiques

-L’organisation de

l’enseignement en France

(scolarité obligatoire)

-L’institution de la famille

-Les goûts et les loisirs

des jeunes (la lecture, la

musique, le cinéma, les

sports…)

Réemploi

-Les articles indéfinis

-Les articles définis

-Les pronoms toniques (moi,

toi, lui...)

-Les pronoms

personnels sujet (je, tu, il...)

-Les adjectifs possessifs

(un seul possesseur – un

seul objet possédé /

un possesseur - plusieurs

objets possedés)

-Le pronom personnel «on»

Unité 4

«À table !»
Unité 5

«En route !»
Unité 6

«Vive le Carnaval !»
Unité 7

«C’est l’heure de la récré !»

Thèmes

-Santé : l’alimentation

-Savoir-vivre

-Invitations

-Restauration

-Domicile

-Bâtiment

-Les fêtes

-Tourisme

-Déplacements

-Réemploi des acquis au

moyen des activités ludiques

Lexique

-Les aliments

-Les repas de la journée

-Le menu d’un restaurant

-Les pièces d’une maison

-Le mobilier de la chambre

-Les indications routières

-Des vêtements, des accessoires

-Les nombres cardinaux

(60-100)

Grammaire

-L’article partitif

-Les verbes «prendre»,

«boire», «manger»

-Les prépositions et les

adverbes de lieu («sur»,

«sous»…)

-Les locutions adverbiales

de direction

(«à gauche de»,

«tout droit» etc.)

-Le verbe «aller» (présent

de l’indicatif) et la préposition

«à»

-Le mode «impératif»

(verbes du 1er groupe et du

3ème groupe) → «tourner»,

«faire»

-Les verbes du 2ème groupe

→ «choisir»

-Les adjectifs démonstratifs

-L’adverbe interrogatif

«combien»

-Le pluriel des noms

Communication

-Demander le menu

-Commander un repas, une

boisson

-Inviter qqn à un repas par

écrit

-Décrire une spécialité et

exprimer mon opinion

-Proposer un plat

-Se situer dans l’espace

-Demander son chemin

-Donner des indications pour

arriver à un endroit

-Demander le prix d’un

produit

-Demander un service dans

un magasin de vêtements

-Demander des précisions

sur un produit

-Exprimer ses préférences

vestimentaires

Phonétique

-La différenciation des sons

[ã] et [ɔ̃]

-La différenciation des sons

[z] et [s]

-Le «e» muet

Civilisation

-Les habitudes alimentaires

et la tradition culinaire

-La politesse

-La coutume de «pendre la

crémaillère»

-Les plats nationaux

-L’architecture des civilisations

au fil du temps

-Les monuments historiques

en tant que points de

référence (Le Mont-Saint-

Michel)

-Les attractions touristiques

(Eurodisney)

-La mode selon les ados

-Le carnaval de Nice

Réemploi

-«Qu’est-ce que…»

-«Il y a» / «Il n’y a pas»

-L’article contracté

-Les nombres cardinaux

(0 - 20)

-Les mois de l’année

TABLEAU DES CONTENUS
Διαβάζω τη σκηνή του

έργου!
Scène
Flash-Back
Ξαναγυρνάω στο διάλογο

για να βρω συγκεκριμένες

πληροφορίες!
Bande-son
Μαθαίνω τους καινούργιους

μου γαλλικούς ήχους!
Ζοοm sur le lexique
Μαθαίνω τις καινούργιες

μου λέξεις!
Ζοοm sur la grammaire
Μαθαίνω τη γραμματική

μου!
Αction
Μαθαίνω να επικοινωνώ!
Jeu de rôles
Παίζω ρόλους!
C’est toi le scénαriste
Σειρά μου να γίνω

συγγραφέας!
Extras
Projet
Γνωρίζω το γαλλικό

πολιτισμό!
Κάνω σχέδια εργασίας!
ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Guest star
Ώρα για διάλειμμα!
Vers le niveau A1
Προετοιμάζομαι για το

επίπεδο Α1!
Mon portfolio
Annexe
Εξασκούμαι καλύτερα

σ’αυτά που έμαθα!
Κάνω την αυτoαξιολόγησή

μου!

Εμπλουτίζω τις εγκυκλοπαιδικές μου γνώσεις!
Γνωρίζεις ότι...
Mon balluchon
Οι λέξεις μου, η γραμματική μου, οι εκφράσεις μου!
Ακούω
Γράφω
Compréhension orale
Compréhension écrite
Production orale
Production écrite
Ακούω και καταλαβαίνω!
Διαβάζω και καταλαβαίνω!
Εκφράζομαι προφορικά!
Εκφράζομαι γραπτά!
ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ