Μαθηματικά (A' Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Β1. Επαναληπτικές Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Β2.1. Συμμετρία ως προς άξονα Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

Συμμετρία

2.1 Συμμετρία ως προς άξονα

 • Γνωρίζω πότε δύο σημεία είναι συμμετρικά ως προς ευθεία
 • Γνωρίζω πότε δύο σχήματα είναι συμμετρικά ως προς ευθεία και ότι τα συμμετρικά ως προς ευθεία σχήματα είναι ίσα
 • Βρίσκω το συμμετρικό σημείο ευθυγράμμου τμήματος, ευθείας, τριγώνου, γωνίας και κύκλου ως προς μία ευθεία και γνωρίζω τις γεωμετρικές ιδιότητες που απορρέουν από τη
  συμμετρία αυτή

2.2  Άξονας συμμετρίας

 • Αναγνωρίζω σχήματα με άξονα ή άξονες συμμετρίας

2.3 Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος

 • Χαράσσω τη μεσοκάθετο ενός ευθυγράμμου τμήματος με τη βοήθεια βαθμολογημένου κανόνα και γνώμονα
 • Γνωρίζω τη χαρακτηριστική ιδιότητα της μεσοκαθέτου ευθυγράμμου τμήματος
 • Χαράσσω τη μεσοκάθετο ενός ευθυγράμμου τμήματος με κανόνα και διαβήτη

2.4 Συμμετρία ως προς σημείο

 • Γνωρίζω ότι η συμμετρία ως προς κέντρο Ο είναι μια στροφή γύρω από το Ο κατά γωνία 180°
 • Γνωρίζω πότε δύο σημεία είναι συμμετρικά ως προς σημείο
 • Γνωρίζω πότε δύο σχήματα είναι συμμετρικά ως προς σημείο και ότι αυτά τα συμμετρικά σχήματα είναι ίσα
 • Κατασκευάζω το συμμετρικό σημείου, ευθυγράμμου τμήματος, ευθείας, γωνίας, τριγώνου, πολυγώνου και κύκλου ως προς σημείο

2.5 Κέντρο συμμετρίας

 • Αναγνωρίζω σχήματα με κέντρο συμμετρίας
 • Γνωρίζω τα βασικά γεωμετρικά σχήματα με κέντρο συμμετρίας και τις γεωμετρικές ιδιότητες που απορρέουν από τη συμμετρία αυτή

2.6 Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από μία άλλη ευθεία

 • Γνωρίζω πώς ονομάζονται τα ζεύγη των γωνιών που σχηματίζονται από την τομή δύο παραλλήλων με μία τέμνουσά τους.
 • Διαπιστώνω ότι όλες οι οξείες (ή οι αμβλείες) γωνίες, που σχηματίζουν δύο παράλληλες οι οποίες τέμνονται από τρίτη ευθεία, είναι ίσες
 • Διαπιστώνω ότι μία οξεία και μία αμβλεία γωνία από τις γωνίες που σχηματίζονται από την τομή δύο παραλλήλων από την τρίτη ευθεία είναι παραπληρωματικές
Εικόνα

Εικόνα

ΘΑΛΗΣ Ο ΜΙΛΗΣΙΟΣ (640 - 546 π.Χ.)