Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Α Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Αρχικοί χρόνοι ρημάτων Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

IV. Συγκεντρωτικοί πίνακες φαινομένων

Γραμματική

Α. Οι φθόγγοι και τα γράμματα

φωνήενταΣύμφωναΔίφθογγοι

B. Tα μέρη του λόγου

παρεπόμενα των πτωτικώνπαρεπόμενα του ρήματος

Γ. Tα ουσιαστικά

 

οι κλίσειςη γ΄κλίση

* Στην Α΄ Γυμνασίου διδάσκονται όσα είναι σημειωμένα με μπλε χρώμα.

τα δευτερόκλιτα επίθεταοι αντωνυμίες

ΣΤ. Το ρήμα*

οι συζυγίες

* Στην Α΄ Γυμνασίου διδάσκονται όσα είναι σημειωμένα με μπλε χρώμα.

2. Η ομαλή αύξηση

συλλαβική χρονική
ἐ- λαμβάνω → ἐλάμβανον

α, ε → η

αι, ει → ῃ

ο → ω

οι → ῳ

ῐ, ῠ → ῑ, ῡ

αυ, ευ → ηυ

ἄρχω → ρχον, ἐλπίζω → λπιζον

αἴρω → ρον, εἰκάζω → καζον

ὁρίζω → ριζον

οἰκίζω → κιζον

ἱδρύω → δρυον, ὑβρίζω → βριζον

αὔξω → ηὖξον, εὕδω → ηὗδον

3. Ο ομαλός αναδιπλασιασμός

Το ρήμα αρχίζει από: είδος αναδιπλασιασμού
Α. 1. απλό σύμφωνο (εκτός του ῥ-) επανάληψη του αρχικού συμφώνου + ε

 λύω → λέλυκα

 γράφω → γέγραφα

2. δύο σύμφωνα,      από τα οποία:

το πρώτο είναι άφωνο
(κ, γ, χ, π, β, φ, τ, δ, θ)

και το δεύτερο υγρό ή ένρινο
(μ, ν, λ, ρ)

Β.

1. διπλό σύμφωνο (ζ, ξ, ψ)

2. ῥ-

3. δύο σύμφωνα, χωρίς να είναι το πρώτο άφωνο και το δεύτερο υγρό ή ένρινο

4. τρία σύμφωνα

συλλαβική αύξηση

 ψηφίζω → ψήφικα

 άπτω → ρραφα

 κτείνω → κτονα

 στρατεύω → στράτευκα

Γ. φωνήεν ή δίφθογγο

χρονική αύξηση

  λπίζω → λπικα

  θροίζω → θροικα

Σύνταξη

είδη προτάσεωνβασικοί όροιείδη απαρεμφάτουείδη μετοχής

Ετυμολογία

Παραγωγή

ουσιαστικά παράγωγα απόρήματα παράγωγα από >επίθετα παράγωγα απόπαράγωγα επιρρήματα