Μαθηματικά (Γ Λυκείου Θετικών Σπουδών / Οικονομίας & Πληροφορικής)- Βιβλίο Μαθητή
B1.7: OΡΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ B1: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

1.8 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Oρισμός της συνέχειας

Έστω οι συναρτήσεις f, g, h των οποίων οι γραφικές παραστάσεις δίνονται στα παρακάτω σχήματα.

Εικόνα

Παρατηρούμε ότι :

— Η συνάρτηση f είναι ορισμένη στο x0 και ισχύει :

Εικόνα

— Η συνάρτηση g είναι ορισμένη στο x0 αλλά

Εικόνα

— Η συνάρτηση h είναι ορισμένη στο x0 αλλά δεν υπάρχει το όριό της.

Από τις τρεις γραφικές παραστάσεις του σχήματος μόνο η γραφική παράσταση της f δε διακόπτεται στο x0. Είναι, επομένως, φυσικό να ονομάσουμε συνεχή στο x0 μόνο τη συνάρτηση f. Γενικά, έχουμε τον ακόλουθο ορισμό.

ΟΡΙΣΜΟΣ

΄Εστω μια συνάρτηση f και x0 ένα σημείο x0 του πεδίου ορισμού της. Θα λέμε ότι η f είναι συνεχής στο x0, όταν

Εικόνα

Για παράδειγμα, η συνάρτηση f(x) = |x| είναι συνεχής στο 0, αφού

Εικόνα

Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, μια συνάρτηση f δεν είναι συνεχής σε ένα σημείο x0 του πεδίου ορισμού της όταν :

α) Δεν υπάρχει το όριό της στο x0 ή

β) Υπάρχει το όριό της στο x0 , αλλά είναι διαφορετικό από την τιμή της, f(x0 ), στο σημείο x0 .

Για παράδειγμα :

— Η συνάρτηση Εικόνα  δεν είναι συνεχής στο 0, αφού

Εικόνα

οπότε δεν υπάρχει το όριο της f στο 0.


— Η συνάρτηση Εικόνα  δεν είναι συνεχής στο 1, αφού

Εικόνα

Μία συνάρτηση f που είναι συνεχής σε όλα τα σημεία του πεδίου ορισμού της, θα λέγεται, απλά, συνεχής συνάρτηση.

Για παράδειγμα :

Κάθε πολυωνυμική συνάρτηση Ρ είναι συνεχής , αφού για κάθε x0 ϵ R ισχύει .

Εικόνα

Κάθε ρητή συνάρτηση Εικόνα είναι συνεχής , αφού για κάθε x0 του πεδίου ορισμού της ισχύει

Εικόνα

Οι συναρτήσεις f(x) = ημx  και  g(x) = συνx είναι συνεχείς , αφού για κάθε x0 ϵ R ισχύει

Εικόνα

Τέλος, αποδεικνύεται ότι:

Οι συναρτήσεις f(x) = αx  και  g(x) = logαx ,   0 <α ≠ 1 είναι συνεχείς.

Πράξεις με συνεχείς συναρτήσεις

Από τον ορισμό της συνέχειας στο x0 και τις ιδιότητες των ορίων προκύπτει το παρακάτω θεώρημα :

θεώρημα

Αν οι συναρτήσεις f και g είναι συνεχείς στο x0 , τότε είναι συνεχείς στο και οι συναρτήσεις:
Εικόνα
με την προϋπόθεση ότι ορίζονται σε ένα διάστημα που περιέχει το x0 .

Για παράδειγμα:

— Οι συναρτήσεις  f(x) = εφx  και  g(x) = σφx  είναι συνεχείς ως πηλίκα συνεχών συναρτήσεων.

— Η συνάρτηση Εικόνα είναι συνεχής στο πεδίο ορισμού της  [2/3, +∞), αφού η συνάρτηση
g(x) = 3x−2 είναι συνεχής.

— Η συνάρτηση f(x) = |xημx| είναι συνεχής, αφού είναι της μορφής f(x) = |g(x)|, όπου g(x) = xημx η οποία είναι συνεχής συνάρτηση ως γινόμενο των συνεχών συναρτήσεων   f1(x) = x   και   f2(x) = ημx.

Τέλος, αποδεικνύεται ότι για τη σύνθεση συνεχών συναρτήσεων ισχύει το ακόλουθο θεώρημα:

θεώρημα

Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο x0 και η συνάρτηση g είναι συνεχής στο f(x0), τότε η σύνθεσή τους gof είναι συνεχής στο x0.

Για παράδειγμα, η συνάρτηση φ(x) = ημ(x2 −1) είναι συνεχής σε κάθε σημείο του πεδίου ορισμού της ως σύνθεση των συνεχών συναρτήσεων  f(x) = x2 −1  και   g(x) = ημx.   Εικόνα
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για ποια τιμή του α η συνάρτηση  Εικόνα  είναι συνεχής;

ΛΥΣΗ

— Στο διάστημα (−∞, 0)  η f έχει τύπο f(x) = x2 + 2α και επομένως είναι συνεχής ως πολυωνυμική.

Στο διάστημα (0, +∞)  η f έχει τύπο Εικόνα και επομένως είναι συνεχής ως πηλίκο συνεχών συναρτήσεων.

Για να είναι η f συνεχής, αρκεί να είναι συνεχής και στο x0 = 0, δηλαδή αρκεί Εικόνα . Έχουμε όμως :

Εικόνα

Επομένως, αρκεί  2α = 1  ή, ισοδύναμα,  α = 1/2.

Συνέχεια συνάρτησης σε διάστημα και βασικά θεωρήματα

Πολλά από τα θεωρήματα της Ανάλυσης αναφέρονται σε συναρτήσεις οι οποίες είναι συνεχείς σε διαστήματα του πεδίου ορισμού τους. Είναι, επομένως, απαραίτητο να γνωρίζουμε τι εννοούμε όταν λέμε ότι μια συνάρτηση f είναι συνεχής σ' ένα διάστημα.

ΟΡΙΣΜΟΣ

● Μια συνάρτηση  f  θα λέμε ότι είναι συνεχής σε ένα ανοικτό διάστημα (α, β), όταν είναι συνεχής σε κάθε σημείο του (α, β).   (Σχ. 63α)

● Μια συνάρτηση  f  θα λέμε ότι είναι συνεχής σε ένα κλειστό διάστημα [α, β], όταν είναι συνεχής σε κάθε σημείο του (α, β) και επιπλέον

Εικόνα

Εικόνα

Ανάλογοι ορισμοί διατυπώνονται για διαστήματα της μορφής (α, β] , [α, β) .

Δυο βασικές ιδιότητες των συνεχών συναρτήσεων σε διαστήματα εκφράζονται από τα παρακάτω θεωρήματα :

Θεώρημα του Bolzano

Στο διπλανό σχήμα έχουμε τη γραφική παράσταση μιας συνεχούς συνάρτησης f στο [α, β]. Επειδή τα σημεία Α(α, f(α))  και  Β(β, f(β))  βρίσκονται εκατέρωθεν του άξονα xʹx, η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα σε ένα τουλάχιστον σημείο. Συγκεκριμένα ισχύει το παρακάτω θεώρημα του οποίου η απόδειξη παραλείπεται.

  Εικόνα

ΘΕΩΡΗΜΑ

Έστω μια συνάρτηση f , ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα [α, β]. Αν:η f είναι συνεχής στο [α, β] και, επιπλέον, ισχύειf(α) • f(β) < 0 .

τότε υπάρχει ένα, τουλάχιστον, x0ϵ (α, β) τέτοιο, ώστε

f(x0) = 0 .

Δηλαδή, υπάρχει μια, τουλάχιστον, ρίζα της εξίσωσης  f(x) = 0  στο ανοικτό διάστημα (α, β) .

ΣΧΟΛΙΟ

Από το θεώρημα του Bolzano προκύπτει ότι:

— Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ και δε μηδενίζεται σ' αυτό, τότε αυτή ή είναι θετική για κάθε x ϵ Δ ή είναι αρνητική για κάθε x ϵ Δ, δηλαδή διατηρεί πρόσημο στο διάστημα Δ.   (Σχ. 65)

Εικόνα

— Μια συνεχής συνάρτηση f διατηρεί πρόσημο σε καθένα από το διαστήματα στα οποία οι διαδοχικές ρίζες της f χωρίζουν το πεδίο ορισμού της.

Εικόνα

Αυτό μας διευκολύνει στον προσδιορισμό του προσήμου της f για τις διάφορες τιμές του x. Συγκεκριμένα, ο προσδιορισμός αυτός γίνεται ως εξής:

α) Βρίσκουμε τις ρίζες της f.

β) Σε καθένα από τα υποδιαστήματα που ορίζουν οι διαδοχικές ρίζες, επιλέγουμε έναν αριθμό και βρίσκουμε το πρόσημο της f στον αριθμό αυτό. Το πρόσημο αυτό είναι και το πρόσημο της f στο αντίστοιχο διάστημα.

Για παράδειγμα, έστω ότι θέλουμε να βρούμε το πρόσημο της συνάρτησης

f(x) = ημx − συνx ,     x ϵ [0, 2π].

Αρχικά υπολογίζουμε τις ρίζες της στο . Έχουμε

ημx − συνx = 0  ⇔  ημx = συνx  ⇔  εφx = 1 ⇔  x = π/4   ή   x = 5π/4 .

Έτσι οι ρίζες της f χωρίζουν το πεδίο ορισμού της στα διαστήματα

Εικόνα

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα αποτελέσματα του ελέγχου του προσήμου της f σε κάθε διάστημα.

Εικόνα

Επομένως, στα διαστήματα Εικόνα , είναι f(x) < 0, ενώ στο διάστημα Εικόνα είναι
f(x) > 0.

Θεώρημα ενδιάμεσων τιμών

Το επόμενο θεώρημα αποτελεί γενίκευση του θεωρήματος του Bolzano και είναι γνωστό ως θεώρημα ενδιάμεσων τιμών.

ΘΕΩΡΗΜΑ

Έστω μια συνάρτηση f , ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα [α, β]. Αν:η f είναι συνεχής στο [α, β] και


f(α) ≠ f(β)

τότε, για κάθε αριθμό  η  μεταξύ των f(α)  και  f(β) υπάρχει ένας, τουλάχιστον x0ϵ (α, β) τέτοιος, ώστε

f(x0) = η.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Ας υποθέσουμε ότι f(α) < f(β). Τότε θα ισχύει  f(α) < η < f(β)    (Σχ. 67). Αν θεωρήσουμε τη συνάρτηση

g(x) = f(x) − η,   x ϵ [α, β], παρατηρούμε ότι :

● η g είναι συνεχής στο [α, β] και

  Εικόνα
● g(α) g(β) < 0 ,

αφού

g(α) = f(α) − η < 0   και

g(β) = f(β) − η > 0 .

Επομένως, σύμφωνα με το θεώρημα του Bolzano,
υπάρχει x0ϵ (α, β) τέτοιο, ώστε  g(x0) = f(x0) − η = 0,
οπότε f(x0) = η . ■

ΣΧΟΛΙΟ

Αν μια συνάρτηση f δεν είναι συνεχής στο διάστημα [α, β], τότε, όπως φαίνεται και στο διπλανό σχήμα, δεν παίρνει υποχρεωτικά όλες τις ενδιάμεσες τιμές.
  Εικόνα
 
 

Με τη βοήθεια του θεωρήματος ενδιαμέσων τιμών αποδεικνύεται ότι :

Η εικόνα f(Δ) ενός διαστήματος Δ μέσω μιας συνεχούς και μη σταθερής συνάρτησης f είναι διάστημα.

Εικόνα

Στην ειδική περίπτωση που το Δ είναι ένα κλειστό διάστημα [α, β] , ισχύει το παρακάτω θεώρημα.

ΘΕΩΡΗΜΑ (Μέγιστης και ελάχιστης τιμής)

Αν f είναι συνεχής συνάρτηση στο [α, β] , τότε η f παίρνει στο [α, β] μια μέγιστη τιμή Μ και μια ελάχιστη τιμή m.    (Σχ. 69δ)

Δηλαδή, υπάρχουν  x1 , x2ϵ [α, β]  τέτοια, ώστε, αν  m = f(x1)  και M = f(x2) , να ισχύει

m ≤ f(x) ≤ M ,     για κάθε   x ϵ [α, β] .

ΣΧΟΛΙΟ

Από το παραπάνω θεώρημα και το θεώρημα ενδιάμεσων τιμών προκύπτει ότι το σύνολο τιμών μιας συνεχούς συνάρτησης f με πεδίο ορισμού το [α, β] είναι το κλειστό διάστημα [m, M] , όπου m η ελάχιστη τιμή και Μ η μέγιστη τιμή της.

Για παράδειγμα, η συνάρτηση  f(x) = ημx,   x ϵ [0, 2π]   έχει σύνολο τιμών το   [−1,1] , αφού είναι συνεχής στο   [0, 2π]   με   m = −1  και   M = 1.   Εικόνα
 

Τέλος, αποδεικνύεται ότι :

Aν μια συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα και συνεχής σε ένα ανοικτό διάστημα (α, β), τότε το σύνολο τιμών της στο διάστημα αυτό είναι το διάστημα (Α, Β)   (Σχ. 71α), όπου

Εικόνα

Αν, όμως, η f είναι γνησίως φθίνουσα και συνεχής στο (α, β), τότε το σύνολο τιμών της στο διάστημα αυτό είναι το διάστημα (Β, Α)   (Σχ. 71β).


Εικόνα

Για παράδειγμα,

— Το σύνολο τιμών της f(x) = lnx + 1,  x ϵ (0, e), η οποία είναι γνησίως αύξουσα και συνεχής συνάρτηση (Σχ. 72), είναι το διάστημα (−∞, 2), αφού

Εικόνα

Εικόνα

— Το σύνολο τιμών της Εικόνα, x ϵ (0, 1), η οποία είναι γνησίως φθίνουσα και συνεχής συνάρτηση, (Σχ. 73) είναι το διάστημα (1, +∞), αφού

Εικόνα

Ανάλογα συμπεράσματα έχουμε και όταν μια συνάρτηση f είναι συνεχής και γνησίως μονότονη σε διαστήματα της μορφής [α,β] , [α, β) και (α, β].

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Να δειχτεί ότι η εξίσωση x + συνx = 4  έχει μια, τουλάχιστον, ρίζα στο διάστημα (π, 2π).

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Θεωρούμε τη συνάρτηση f(x) = x + συνx − 4,    x ϵ [π, 2π]. Τότε:

● Η f είναι συνεχής στο  [π, 2π]  ως άθροισμα συνεχών συναρτήσεων.

● Είναι f(π) • f(π) < 0, αφού

f(π) = π + συνπ − 4 = π − 5 < 0 και f(2π) = 2π + συν2π − 4 = 2π − 3 > 0.

Επομένως, σύμφωνα με το θεώρημα του Bolzano υπάρχει ένα, τουλάχιστον, x0 ϵ (π, 2π) τέτοιο, ώστε f(x0) = 0 , οπότε  x0 + συνx0 − 4  και  συνεπώς  x0 + συνx0 = 4.  Άρα, η εξίσωση x + συνx = 4 έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα (π, 2π).

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α΄ ΟΜΑΔΑΣ


1. Στα παρακάτω σχήματα δίνονται οι γραφικές παραστάσεις δυο συναρτήσεων. Να βρείτε τα σημεία στα οποία αυτές δεν είναι συνεχείς.

Εικόνα

2. Να μελετήσετε ως προς τη συνέχεια στο x0 τις παρακάτω συναρτήσεις :

Εικόνα

3. Να μελετήσετε ως προς τη συνέχεια τις παρακάτω συνρτήσεις και μετά να χαράξετε τη γραφική τους παράσταση, αν

Εικόνα

4. Να μελετήσετε ως προς τη συνέχεια τις συναρτήσεις

Εικόνα

5. Να αποδείξετε ότι οι παρακάτω συναρτήσεις είναι συνεχείς :

Εικόνα

6. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση ημx − x + 1 έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα (0,π).

7. Για κάθε μία από τις παρακάτω πολυωνυμικές συναρτήσεις f, να βρείτε έναν ακέραιο α τέτοιον, ώστε στο διάστημα (α, α+1) η εξίσωση f(x) = 0 να έχει μία τουλάχιστον ρίζα

Εικόνα

8. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση

Εικόνα

όπου α, β, γ > 0  και  λ < μ < ν, έχει δυο ρίζες άνισες, μια στο διάστημα (λ,μ) και μια στο (μ,ν).

9. Να βρείτε το πρόσημα της συνάρτησης f για όλες τις πραγματικές τιμές του x, όταν :

Εικόνα

10. Να βρείτε το σύνολο τιμών των συναρτήσεων

Εικόνα

B΄ ΟΜΑΔΑΣ


1. Αν Εικόνα, να προσδιορίσετε το κ, ώστε η f να είναι συνεχής στο x0 = 2.

2. Αν Εικόνα , να βρείτε τις τιμές των α, β ϵ R για τις οποίες η f να είναι συνεχής
στο x0 = 1 .

3. i) Έστω μία συνάρτηση f η οποία είναι συνεχής στο x0 = 0. Να βρείτε το f(0), αν για κάθε x ϵ R* ισχύει

xf(x) = συνx − 1

ii) Ομοίως, να βρείτε το g(0) για τη συνάρτηση g που είναι συνεχής στο x0 = 0 και για κάθε x ϵ R ισχύει

|xg(x) − ημx | ≤ x2

4. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι ορισμένες και συνεχείς στο [0,1] και πληρούν τις σχέσεις f(0) < g(0) και f(1) > g(1), να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον ξ ϵ (0,1) τέτοιο ώστε f(ξ) = g(ξ).

5. Να αποδείξετε ότι οι εξισώσεις :

Εικόνα

6. Σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις να αποδείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και g έχουν ένα ακριβώς κοινό σημείο

Εικόνα

7. i) Έστω f μια συνεχής συνάρτηση στο διάστημα [−1,1] , για την οποία ισχύει

x2 + f 2(x) = 1   για κάθε    x ϵ [−1,1]

α) Να βρείτε τις ρίζες της εξίσωσης f(x) = 0.

β) Να αποδείξετε ότι η f διατηρεί το πρόσημό της στο διάστημα (−1,1).

γ) Ποιος μπορεί να είναι ο τύπος της f και ποια η γραφική της παράσταση;

ii) Με ανάλογο τρόπο να βρείτε τον τύπο της συνεχούς συνάρτησης f στο σύνολο R, για την οποία ισχύει

f 2(x) = x2   για κάθε    x ϵ R


8. Δίνεται το τετράγωνο ΟΑΒΓ του διπλανού σχήματος και μία συνεχής στο [0,1] συνάρτηση f της οποίας η γραφική παράσταση βρίσκεται ολόκληρη μέσα στο τετράγωνο αυτό.

i) Να βρείτε τις εξισώσεις των διαγωνίων του τετραγώνου και
  Εικόνα
ii) Να αποδείξετε με το θεώρημα του Bolzano ότι η C f τέμνει και τις δύο διαγώνιες.


9. Στο διπλανό σχήμα η καμπύλη C είναι η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f που είναι συνεχής στο [α, β] και το M0(x0,y0) είναι ένα σημείο του επιπέδου,

i) Να βρείτε τον τύπο της απόστασης d(x) = (M0M) του σημείου M0(x0,y0) από το σημείο M(x,f(x)) της C f για κάθε x ϵ [α, β] .

  Εικόνα
ii) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση d είναι συνεχής στο [α,β] και στη συνέχεια ότι υπάρχει ένα, τουλάχιστον, σημείο της C f που απέχει από το M0 λιγότερο από ότι απέχουν τα υπόλοιπα σημεία της και ένα, τουλάχιστον, σημείο της C f που απέχει από το M0 περισσότερο από ότι απέχουν τα υπόλοιπα σημεία της