Φυσική (Β' Γενικού Λυκείου - Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)
3-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3-3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΡΟΗ Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
Εάν σ' ένα σημείο του χώρου που καταλαμβάνει το ηλεκ-τροστατικό πεδίο βρεθεί ένα φορτίο q θα δεχθεί δύναμη. Εάν το q είναι θετικό η δύναμη θα είναι ομόρροπη της έντασης, ενώ αν το q είναι αρνητικό αντίρροπη.Σχ. 3.1 Εάν σ' ένα σημείο του χώρου που καταλαμβάνει το ηλεκτροστατικό πεδίο βρεθεί ένα φορτίο q θα δεχθεί δύναμη. Εάν το q είναι θετικό η δύναμη θα είναι ομόρροπη της έντασης, ενώ αν το q είναι αρνητικό αντίρροπη.
Ένα ακίνητο σημειακό ηλεκτρικό φορτίο <em>Q</em> δημιουργεί γύρω του στο χώρο ηλεκτροστατι-κό πεδίο.Σχ. 3.2 Ένα ακίνητο σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του στο χώρο ηλεκτροστατικό πεδίο.
3-2 ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

 

Υπενθυμίζουμε ότι ένταση σ’ ένα σημείο Α ενός ηλεκτροστατικού πεδίου είναι το σταθερό πηλίκο της δύναμης που ασκείται από το πεδίο σ’ ένα φορτίο q (υπόθεμα), που θα βρεθεί στο σημείο Α, προς το φορτίο αυτό.

 

E  =  F
q

 

Η ένταση είναι διανυσματικό μέγεθος που έχει την κατεύθυνση της δύναμης που ασκείται σε ένα θετικό φορτίο.

Εάν το πεδίο δημιουργείται από σημειακό φορτίο Q και η απόσταση του σημείου Α από το Q είναι r η δύναμη που θα δεχθεί το φορτίο q σύμφωνα με το νόμο

του Coulomb  θα έχει μέτρο F = Kc |Qq| . Από τον ορισμό της έντασης προκύπτει
r 2

για την ένταση πεδίου σημειακού φορτίου Q ότι

 

E = Kc |Q|
r 2

 

Η σχέση ανάμεσα στην ένταση του ηλεκτρικού πεδίου και στις πηγές του (φορτία) μπορεί να εκφραστεί με ένα αξιοσημείωτα απλό τρόπο. Για να γίνει αυτό χρειάζεται πρώτα να ορίσουμε ένα νέο μέγεθος, που ονομάζεται ηλεκτρική ροή.