Θρησκευτικά ΣΤ' Δημοτικού - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
20. Η αποσαφήνιση της αλήθειας για τις εικόνες 22. Στην Εκκλησία ζούμε την αδελφοσύνη Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
21. Το Σύμβολο της Πίστεως: Βασικές αλήθειες με λίγα λόγια Αρχείο παρουσίασης
  • Το Σύμβολο της Πίστεως εκφράζει περιληπτικά την αυθεντική πίστη των χριστιανών
  • Τα 12 άρθρα του συνοψίζουν τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας

 

 

 

 

 

 

Η σύνταξη του Συμβόλου της Πίστεως

 

 

 

Το περιεχόμενο του Συμβόλου της Πίστεως

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mε το «Πιστεύω» διακηρύσσουμε την ορθόδοξη πίστη μας

Η κυριακάτικη Λειτουργία μόλις είχε τελειώσει και αφού ακούσαμε το "Δι' Ευχών" τρέξαμε να πάρουμε αντίδωρο από το χέρι του ιερέα. Ήμασταν χαρούμενοι, που στη Θεία Λειτουργία εκφωνήσαμε το «Πιστεύω». Όταν ο παπα-Γρηγόρης, που είχε κερδίσει την αγάπη και το σεβασμό όλων των παιδιών, βγήκε στο προαύλιο της Εκκλησίας, μας επαίνεσε και μας μίλησε για τη σημασία του «Πιστεύω». Λέγεται έτσι, μας είπε, επειδή αρχίζει με τη λέξη πιστεύω. Πρόκειται για το Σύμβολο της Πίστεως, το οποίο εκφράζει με περιληπτικό τρόπο την αλήθεια και την αυθεντική πίστη της Εκκλησίας.
Το Σύμβολο της Πίστεως διατυπώθηκε από τις δύο πρώτες Οικουμενικές Συνόδους της Εκκλησίας μας και από τότε αποτελεί σημείο αναφοράς για τους χριστιανούς. Αποτελείται από δώδεκα άρθρα, από τα οποία τα επτά πρώτα συντάχθηκαν από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, που έγινε το 325 μ.Χ. στη Νίκαια της Βιθυνίας. Τα πέντε τελευταία άρθρα του συντάχθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το 381 μ.Χ. από τη Β΄ Οικουμενική Σύνοδο και από τότε εκφωνούνται πάντοτε στη Θεία Λειτουργία, σε άλλα μυστήρια και ακολουθίες της Εκκλησίας.
Με απλό και σύντομο τρόπο ο παπα-Γρηγόρης μάς υπενθύμισε το περιεχόμενο του Συμβόλου της Πίστεως.
1. Πιστεύουμε σ' ένα Θεό, Πατέρα.
2. Πιστεύουμε και στον Yιό του Θεού, το Χριστό, που γεννήθηκε από τον Πατέρα, δεν δημιουργήθηκε, είναι φως από φως, Θεός αληθινός, ομοούσιος με τον Πατέρα.
3. Τον γέννησε ως άνθρωπο η Μαρία με το Άγιο Πνεύμα.
4. Σταυρώθηκε και τάφηκε στα χρόνια του Πιλάτου.
5. Αλλά αναστήθηκε την τρίτη ημέρα σύμφωνα με τις Γραφές.
6. Στη συνέχεια αναλήφθηκε.
7. Θα ξανάρθει όμως για να μας κρίνει στη Δευτέρα Παρουσία του.
8. Πιστεύουμε και στο Άγιο Πνεύμα, ως Θεό αληθινό, που εκπορεύεται από τον Πατέρα και μίλησε μέσα από τους Προφήτες.
9. Πιστεύουμε στη Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
10. Ομολογούμε ένα βάπτισμα για τη συγχώρεση των αμαρτιών μας.
11. Προσδοκούμε ανάσταση των νεκρών.
12. Επίσης, ελπίζουμε στην αιώνια ζωή.
Το σύνολο των άρθρων αυτών συνοψίζει τα δόγματα της Εκκλησίας. Γι' αυτό, όταν εκφωνούμε το «Πιστεύω», διακηρύσσουμε τη σταθερή μας πίστη στον Τριαδικό Θεό και την προσήλωσή μας στις βασικές αλήθειες του χριστιανισμού. Δραστηριότητα Εκπαιδευτικό παιχνίδι Εκπαιδευτικό παιχνίδι
Εικόνα

Στο προαύλιο της ΕκκλησίαςΠΑΡΑΘΕΜΑ
Το Σύμβολο της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φώς εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τάς Γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών τού Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών. Και ζωήν τού μέλλοντος αιώνος. Αμήν. ΒίντεοΕρωτήσεις - Ασκήσεις Άσκηση αυτοαξιολόγησης
1.1. Ακροστιχίδα του «Πιστεύω»
α. __ __ __ __ __ __ __ (όταν ήταν ηγεμόνας της Ιουδαίας σταυρώθηκε ο Χριστός)
β. __ __ __ __ __ __ (λέγεται και έτσι ο παπάς)
γ. __ __ __ __ __ __ __ (οι δύο πρώτες διατύπωσαν το Σύμβολο της Πίστεως)
δ. __ __ __ __ __ __ __ __ __ (δεν υπάρχουν τρεις Θεοί αλλά Ένας και …)
ε. __ __ __ __ __ __ __ __ (ονομάζεται Αγία, Αποστολική και Καθολική στ. ο Χριστός είναι … του Θεού )
στ. __ __ __ __ (ο Χριστός είναι … του Θεού)
ζ. __ (ο Χριστός είναι το Α και το ...)

2. Προσπαθήστε να χωρίσετε και τα 12 άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως και να σημειώσετε πού αναφέρονται.
άρθρο 1: στο Θεό Πατέρα
……………………… ………………………
……………………… ………………………
……………………… ………………………
……………………… ………………………
……………………… ………………………


3. Αφού μελετήσετε το «Πιστεύω» συγκεντρώστε και γράψτε ό,τι μας διδάσκει για το Χριστό, τον Υιό του Θεού. Ποια στοιχεία μάς δίνει για την επίγεια ζωή του;

4. Γράψτε από δύο προτάσεις σχετικές με:
α) Το Σύμβολο της Πίστεως
β) Την Ανάσταση του Χριστού
γ) Τα μυστήρια της Εκκλησίας

Εικόνα


Εικ. 32η: Η Αγία Τριάς, 15ος αι.μ.Χ., Μουσείο Μπενάκη, Aθήνα.