Μαθηματικά (Ε' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή(Εμπλουτισμένο)
6.Eπίλυση προβλημάτων 7.Δεκαδικοί αριθμοί – Δεκαδικά κλάσματα Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
 

Στα κεφάλαια αυτά έμαθα:

1) Να διαβάζω, να γράφω και ν’ αναλύω αριθμούς.

 • O αριθμός 85200713 διαβάζεται:
  …………………………………………………………………………………...........................…....
 • 100.000.000 + 3.000.000 + 9.000 + 300 είναι ο αριθμός:
 • με ψηφία …………………............................................................……………………………
 • με μεικτή γραφή ……..........................................................…………………………………

2) Να συγκρίνω, να διατάσσω και να παρεμβάλλω αριθμούς.

 • Συμπληρώνω τα ψηφία που λείπουν ώστε να ισχύουν οι ανισότητες:

α) 3 0.12 Εικόνα .000 < 320.127.000

β) 100.999.7 Εικόνα < 100.9 Εικόνα . Εικόνα 0

 • Πόσες διαφορετικές λύσεις υπάρχουν;
 • Προτείνω τέσσερις διαφορετικές λύσεις.
 • Mε τα ψηφία 1, 0, 7, 9, 2 φτιάχνω πέντε διαφορετικούς 9ψήφιους αριθμούς και τους διατάσσω.

……….......……. < ……….......……. < ……….......……. < ……….......……. < ……….......…….

3) Να υπολογίζω ένα αποτέλεσμα πρώτα με εκτίμηση και στη συνέχεια να υπολογίζω με ακρίβεια με διάφορους τρόπους.

 • Tο μισό του 32.850 είναι

Εικόνα

 • Tο διπλάσιο του 182.850.460 είναι

Εικόνα

 • Συμπληρώνω τα ψηφία που λείπουν:
 • 32.519 x 1.000 =Εικόνα.Εικόνα.ΕικόναΕικόναΕικόναΕικόναΕικόναΕικόναΕικόνα
 • 162.003.050 – 10.000.001 = Εικόνα.Εικόνα.ΕικόναΕικόναΕικόναΕικόναΕικόναΕικόναΕικόνα

Εμπέδωση-επέκταση των γνώσεων και δεξιοτήτων που διδάχτηκαν στην ενότητα.

 

Εικόνα

4) Να λύνω προβλήματα.

 • Παρατηρώ τις δύο πρώτες ζυγαριές και συμπληρώνω ό,τι χρειάζεται για να ισορροπήσει η τρίτη ζυγαριά:

Εικόνα

 • Aν χρησιμοποιήσω μόνο τα ψηφία 3 και 5, πόσους διαφορετικούς 3ψήφιους αριθμούς μπορώ να φτιάξω;

Καταγράφω την προσωπική μου άποψη για τα κεφάλαια 1-6.

 • Mου έκανε εντύπωση: ......................................................................................
  ..................................................................................................................
 • Mε δυσκόλεψε πιο πολύ: ................................................................................
  ..................................................................................................................
 • Έμαθα πολύ καλά ........................................................................................
  ..................................................................................................................

5) Να φτιάχνω προβλήματα.

Εικόνα Φτιάχνουμε με την ομάδα μας ένα πρόβλημα για την τράπεζα εργασιών της τάξης που να ικανοποιεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Εικόνα