Αγγλικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Aγγλικά Δ΄ Δημοτικού Βιβλίο Μαθητή Lesson 1: A new student in class Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

 

In this unit you will learn to:
  • Describe your school and your classroom
  • Talk about your timetable and school subjects
  • Use numbers from 20 to 99

 

 

Strategy corner - Vocabulary
  • When I find a word
    I don't know
Yes No
  • When I revise and try to
    learn new words…….
Yes No
I ask my teacher for the Greek word     I study from a dictionary/my glossary    
I go home and look it up in a dictionary/my glossary     I read the texts in my book again and try to remember what the words mean    
I try to guess its meaning     I put the words into groups, it helps me remember    
I can still understand the text, so it's OK     It helps me to match words to pictures    
      It helps me to translate in Greek