Αγγλικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Appendix II: My grammar corner Appendix IV: Maps Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
GLOSSARY

Το λεξιλόγιό μου

Αγαπητέ μαθητή/ αγαπητή μαθήτρια,

αυτό το παράρτημα βρίσκεται εδώ για να μπορείς να συμπληρώνεις την Ελληνική σημασία των κυριότερων νέων λέξεων και φράσεων που συναντάς σε κάθε κεφάλαιο. Μαζί με το δάσκαλο / τη δασκάλα σου μπορείτε να δουλεύετε σε αυτό το παράρτημα, μόλις τελειώνετε κάθε κεφάλαιο. Oι λέξεις είναι συγκεντρωμένες κάτω από το κοινό θέμα στο οποίο αναφέρονται.

 

UNIT 1

Places/things/people in a school: basketball court: …………….............….. class: …………….............…..
computer room: …………….............….. curtains: …………….............….. floor: …………….............…..
headteacher: …………….............….. map: …………….............….. music room: …………….............…..
playground: …………….............….. pupil: …………….............…..

Subjects: Art: ……………............. Environmental Studies: ……………............. History: …………….............…..
Language: …………….............….. Maths: …………….............….. Music: …………….............…..
Physical Education: …………….............….. Religious Education: …………….............…..

 

UNIT 2

Sports: athlete: …………….............….. baseball: …………….............….. basketball: …………….............…

climbing: …………….............….. cricket: …………….............….. cycling: …………….............…..

football: …………….............….. hockey: …………….............….. horse riding: …………….............…..

racket: …………….............….. rugby: …………….............….. sailing: …………….............…..

sporty: …………….............….. swimming: …………….............….. tae kwon do: …………….............…..

tennis: …………….............….. volleyball: …………….............….. windsurfing: …………….............…..

Hobbies: playing board games: …………….............….. clothes: …………….............…..

collecting: …………….............….. collection: …………….............….. dancing ballet: …………….............…..

handicraft: …………….............….. leaf-leaves: …………….............….. listening to music: …………….............…..

making models: …………….............….. painting: …………….............…..

reading books: …………….............….. singing: …………….............….. sleeping: …………….............…..

stamp: …………….............….. taking photos: …………….............…..

 

UNIT 3

Countries/Nationalities: Albania: …………….............….. Albanian: …………….............…..

Brazil: ……………............. British: ……………............. Capital: ……………............. China: …………….............…

Chinese: ……………............. City: ……………............. Cyprus: ……………............. Egypt: …………….............

Egyptian: …………….............….. England: …………….............….. English: …………….............…..

European: …………….............….. Great Britain: …………….............….. Greece: …………….............…..

Greek: ……………............. India: ……………............. Indian: ……………............. Italy: …………….............

APPENDIX III

Italian: …………….............….. Northern Ireland …………….............….. Scotland …………….............…..

The United Kingdom: …………….............….. USA: …………….............….. Wales: …………….............…..

Places in a city: area: …………….............….. bank: …………….............….. block of flats: ……….............…..

café: …………….............….. cinema: …………….............….. church: …………….............…..

house: …………….............….. museum: …………….............….. palace: …………….............…..

park: …………….............….. post office: …………….............….. shopping centre: …………….............…..

sports centre …………….............….. supermarket: …………….............….. square: …………….............…..

theatre: …………….............…..

Places in a country: beach: …………….............….. mountain: …………….............….. river: …….............…..

temple: …………….............….. village: …………….............…..

Talking about location: between: …………….............….. next to: …………….............…..

on the corner of: …………….............…..

 

UNIT 4

Seasons: autumn: …………….............….. spring: …………….............….. summer: …………….............…..

winter: …………….............…..

Months: April: …………….............….. August: …………….............….. December: …………….............…..

February: …………….............….. January: …………….............….. July: …………….............…..

June: …………….............….. March: …………….............….. May: …………….............…..

November: …………….............….. October: …………….............….. September: …………….............…..

Weather: it's chilly: …………….............….. it's cloudy: …………….............….. it's hot: …………….............…..

it's raining: …………….............….. it's rainy: …………….............….. it's snowing: …………….............…..

it's sunny: …………….............….. it's warm: …………….............….. it's windy: …………….............…..

The sun is shining: …………….............…..

Seasonal Habits: go on holiday: …………….............….. eat ice cream: …………….............…..

swim in the sea: …………….............….. play in the park: …………….............…..

fly a kite: …………….............….. go skiing: …………….............…..

Telling the time: (a) quarter past: …………….............….. (a) quarter to: …………….............…..

half past: …………….............….. o'clock: …………….............…..

What's the time?/What time is it?: …………….............…..

 

UNIT 5

Adverbs of frequency: always: …………….............….. never: …………….............…..

often: …………….............….. sometimes: …………….............….. usually: …………….............…..

Personal habits: brush my teeth: …………….............….. clean up my room: …………….............…..

GLOSSARY

do my homework: …………….............….. get up early: …………….............…..

go to bed early: …………….............….. make my bed: …………….............…..

take a bath: …………….............….. take exercise: …………….............….. wash my hands: …………….............

Christmas: brussels sprouts: …………….............….. carols: …………….............…..

chimney: …………….............….. Christmas pudding: …………….............…..

Christmas tree: …………….............….. cracker: …………….............….. decorate: …………….............…..

dessert: …………….............….. dinner: …………….............….. fireplace: …………….............…..

fried potatoes: …………….............….. hang: …………….............….. holiday: …………….............…..

mince pie: …………….............….. plate: …………….............….. present: …………….............…..

popular: …………….............….. riddle: …………….............….. roast beef: …………….............…..

roast turkey: …………….............….. Santa Claus: …………….............….. send: …………….............…..

stocking: …………….............….. sweet: …………….............….. toy: …………….............…..

Halloween: candy: …………….............….. caramel: …………….............….. donkey: …………….............…..

dress up: …………….............….. duck (v): …………….............….. fancy costume: …………….............…..

ghost: …………….............….. goodies: …………….............….. Jack-o-Lantern: …………….............…..

pin(v): …………….............….. popular: …………….............….. pumpkin: …………….............…..

spooky: …………….............….. tail: …………….............….. Trick or Treat: …………….............…..

witch: …………….............…..

 

UNIT 6

Animals: bird: …………….............….. cow: …………….............….. duck: …………….............…..

goldfish: …………….............….. iguana: …………….............….. seal: …………….............…..

sheep: …………….............….. tortoise: …………….............…..

Caretta caretta: a hundred: …………….............….. a thousand: …………….............…..

breathe: …………….............….. danger: …………….............….. flipper: …………….............….. front:

…………….............….. lay: …………….............….. live: …………….............….. lung: …………….............…..

Mediterranean Sea: …………….............….. move: …………….............…..

nest(v): …………….............….. rear: …………….............….. rescue centre: …………….............…..

shell: …………….............….. survive: …………….............…..

Food animals eat: ant: …………….............….. bamboo: …………….............….. deer: …………….............…..

goat: ……….............….. grass: …………….............….. octopus: …………….............….. pig: ……………............

root: …………….............….. squid: …………….............….. wild: …………….............…..

 

UNIT 7

Helping around the house: cook dinner: …………….............….. iron the clothes: …………….............…..

 

APPENDIX III

make the beds: …………….............….. set the table: …………….............…..

sweep: …………….............….. wash the floor: …………….............….. wash up: …………….............…..

water the plants: …………….............…..

Jobs: bake: …………….............….. baker: …………….............….. beauty salon: …………….............…..

bread: …………….............….. bus driver: …………….............….. customer: …………….............…..

firefighter: …………….............….. hairdresser: …………….............….. hospital: …………….............…..

interview: …………….............….. medicine: …………….............….. nurse: …………….............…..

patient: …………….............….. police officer/policeman: …………….............….. reporter: …………….............…..

restaurant: …………….............….. serve: …………….............….. shop assistant: …………….............…..

singer: …………….............….. teacher: …………….............….. waiter: …………….............…..

 

UNIT 8

At the park: don't drink water here: …………….............….. don't feed the ducks: …………….............…..

don't litter: …………….............….. don't pick the flowers: …………….............…..

don't play football: …………….............….. follow the paths: …………….............…..

keep off the grass: …………….............…..

In the street: be careful, there is danger ahead: …………….............…..…………….............…..

be careful, there are dangerous turns ahead: …………….............….. …………….............…..

be careful, there are pedestrians here: …………….............….. …………….............…..

crossing: …………….............….. don't turn left here: …………….............….. …………….............…..

go straight ahead: …………….............…..…………….............…..

go, you can cross the road now: …………….............….. …………….............…..

pavement: …………….............….. pedestrian: …………….............….. road safety: …………….............…..

road sign: …………….............….. seat belt: …………….............…..

stop your car or bus here: …………….............….. …………….............….. traffic lights: …………….............…..

traffic warden: …………….............….. you can drive at more than 40 kmph: …………….............…..........

you can't drive at more than fifty kilometres an hour: ………….............…...............................................

you can't drive your car into this road:…….............….........................................................................

you can't drive your car or bus fast, children cross the road here:

…………….............…..…………….............….............................................................................................

you can't park your car here: …………….............…..…………….............…..…………….............….......................

you can't ride your bicycle here: …………….............…..…………….............…...............................................

you can't sound your horn here: …………….............…..…………….............…..............................................

you can't walk here: …………….............…..…………….............…................................................................

you must go straight ahead: …………….............…..…………….............…....................................................

GLOSSARY

UNIT 9

Food: biscuit: …………….............….. butter: …………….............….. cake: …………….............…..

carrot: …………….............….. cheese: …………….............….. chicken: …………….............…..

chips: …………….............….. chocolate: …………….............….. cola: …………….............…..

cornflakes: …………….............….. crisps: …………….............….. dessert: …………….............…..

dozen: …………….............….. egg: …………….............….. fast food: …………….............…..

fish: …………….............….. fruit: …………….............….. ham: …………….............….. honey: ……….............…..

ice cream: …………….............….. kilo: …………….............….. lemonade: …………….............…..

lettuce: …………….............….. main course: …………….............….. marmalade: …………….............….. mayonnaise: …….............….. meat: …………….............….. milk: …………….............….. oil: …………….............

omelette: …………….............….. onion: …………….............….. packet: …………….............…..

parsley: …………….............….. peanut: …………….............….. pop corn: …………….............…..

salad: …………….............….. salt: …………….............….. sandwich: …………….............…..

sausage: …………….............….. starter: …………….............….. sugar: …………….............…..

sweet (n): …………….............….. tomato: …………….............….. yoghurt: …………….............…..

Recipe instructions: add: …………….............….. beat: …………….............….. boil: …………….............…..

drain: …………….............….. frying pan: …………….............….. grate: …………….............…..

mix: …………….............….. peel: …………….............….. pour: …………….............…..

 

UNIT 10

Our yearbook/Talking about oneself: American: …………….............….. ancient: …………….............…..

brush: …….............….. call: ……….............….. doctor: …………….............….. favourite: ……….............…..

feed: …………….............….. friend: …………….............….. game: …………….............….. grandparents:

…………….............….. half: …………….............….. large: …………….............….. like(adv): …………….............…..

older: …………….............….. only child: …………….............….. spaghetti: …………….............…..

speak: …………….............….. student: …………….............….. together: …………….............…..

university: …………….............….. well: …………….............…..

Dairy the fairy: air: …………….............….. all day long: …………….............….. angry: …………….............…..

body: …………….............….. dairy: …………….............….. ear: ……….............….. farm: ……….............…..

find: ……………...........….. fresh: ……….............….. fridge: …………….............….. happy: …………….............….

head: …………….............….. laugh: …………….............….. lick: …………….............….. lion: ……….............…..

look for: …………….............….. magic: …………….............….. miss: …………….............…..

mouse/mice: …………….............….. near: …………….............….. neck: …………….............…..

only: …………….............….. product: …………….............….. ridiculous: …………….............…..

snake: …………….............….. stable: ……….............….. tail: …………….............….. tiger: …………….............…..

tummy: …………….............….. unhappy: …………….............….. wand: …………….............…..

want: …………….............….. wave(v): …………….............….. well(n): …………….............…..

whiskers: …………….............…..