Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή
8. Ανακαλύπτω τη συμμετρία γύρω μου 9. Βρίσκω το μισό και το διπλάσιο στους αριθμούς 0-100 Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
 

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

Γράφω ένα δυο πράγματα που στα κεφάλαια 1 έως 8:

 • Μου άρεσαν ........................................................................................................ ............................................................................................................................
 • Με δυσκόλεψαν .................................................................................................... ............................................................................................................................
 • Έμαθα καλά ........................................................................................................ ............................................................................................................................

Συμπληρώνω τις εργασίες.

Εικόνα Συζητάμε στην τάξη ποιες μας δυσκόλεψαν και γιατί.

1. Φτιάχνω αριθμούς με ψηφία ή στον άβακα και μετά τους γράφω με λέξεις.

 • Εικόνα Με λέξεις .................................................................

  Ο διπλανός μου προτείνει τον αριθμό που είναι 1 μονάδα μεγαλύτερος .................
 • Εικόνα Με λέξεις .................................................................

  Ο διπλανός μου προτείνει τον αριθμό που είναι 1 δεκάδα μεγαλύτερος .................

2. Βρίσκω τους αριθμούς.

 • Στην αριθμητική αλυσίδα: 13, 15, 17, 19, ..., ..., ..., ..., 29, 31
 • Στην αριθμογραμμή: Εικόνα

Εμπέδωση - επέκταση των γνώσεων και δεξιοτήτων που διδάχτηκαν στην ενότητα.

 

3. Βρίσκω το μισό και το ολόκληρο.

Όλα τα μπισκότα είναι 32. Πήρα τα μισά εγώ και τα μισά ο αδερφός μου.

 • Πόσα μπισκότα πήρε ο καθένας μας; Εκτιμώ: Περίπου ..............
  Δείχνω στον άβακα: Εικόνα
 • Έδωσα στη φίλη μου το μισό χαρτζιλίκι μου. Τώρα έχω 8 €. Πόσα χρήματα είχα στην αρχή και πόσα έχει τώρα η φίλη μου;

Ζωγραφίζω:

Εικόνα

Εικόνα τώρα εγώ έχω ............€.

Άρα, στην αρχή είχα ............€.

Εικόνα

Εικόνα τώρα η φίλη μου έχει ............€.

4. Βρίσκω το μισό και το ολόκληρο.

Εικόνα Tα μισά είναι............καπάκια.