Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Γ΄ Γενικού Λυκείου - Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής)
Εικόνα
ΑΡΧΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΘΕΩΡΙΑΣ
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Γ' ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ:
 Θεοχαρούλα Μαγουλά Δρ. Οικονομολόγος, Σύμβουλος Π.Ι.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:

Λιανός Θεόδωρος
Παπαβασιλείου Αντώνιος
Χατζηανδρέου Ανδρέας


ΚΡΙΤΕΣ:

Προδρομίδης
Λαζάνης Γεώργιος
Μοσχολέα Δέσποινα


Σχήματα
Σκίτσα
Καλλιτεχνική επιμέλεια εξωφύλλου


Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης
Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης
Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης
Καθηγήτρια Β/θμιας ΕκπαίδευσηςΓιακουμέλου Κατερίνα (Ρωξάνη)
Παπασπύρου Σπύρος
Με απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου τυπώνονται από τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων και διανέμονται δωρεάν.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αυτό το βιβλίο Οικονομικών γράφτηκε για τις ανάγκες του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας της Γ' Ενιαίου Λυκείου και Α' τάξης Β' κύκλου τομέα Οικονομίας και Διοίκησης στα TEE. Συνεπώς η δομή, τα περιεχόμενα και η έκταση της ανάλυσης έχουν προσδιοριστεί από τις ανάγκες διδασκαλίας του μαθήματος.

Σκοπός των συγγραφέων είναι να περιγράψουν και να αναλύσουν με απλό, αλλά όχι απλοϊκό, τρόπο τους βασικούς μηχανισμούς της αγοράς. Η διαμόρφωση των οικονομικών μεγεθών, π.χ. του όγκου της παραγωγής ενός προϊόντος και της τιμής του, είναι αποτέλε- σμα συγκεκριμένων μηχανισμών καθώς και συγκεκριμένων θεσμικών παραγόντων. Η επαρ- κής εξήγηση αυτών των μηχανισμών είναι η επιδίωξη των συγγραφέων. Αυτή πρέπει να είναι και η επιδίωξη των καθηγητών, δηλ. να εξηγήσουν στους μαθητές τους με σαφήνεια πώς λειτουργεί μια αγορά, ώστε να κατανοηθεί ο μηχανισμός των τιμών. Παράλληλα γίνε- ται μία προσπάθεια να φανεί η σημασία των κοινωνικών θεσμών για τη λειτουργία της οικο- νομίας.

Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχουν ερωτήσεις τεσσάρων ειδών. Ερωτήσεις που οι απαντήσεις τους ευρίσκονται στο κείμενο, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις του τύπου «σωστό ή λάθος» και ερωτήσεις που έχουν τη μορφή ασκήσεων.

Ορισμένα από τα θέματα που παρουσιάζονται στο βιβλίο αυτό μπορούν να εξεταστούν σε διάφορα επίπεδα τεχνικής ανάλυσης. Έχουμε επιλέξει ένα επίπεδο ανάλυσης κατάλληλο για το μαθητή, γιατί προς αυτόν απευθύνεται το βιβλίο. Όμως είναι χρήσιμο οι καθηγητές να έχουν ή να αποκτήσουν ευχέρεια σε πιο περίπλοκους τρόπους ανάλυσης, γιατί έτσι θα μπορούν να βρουν δικούς τους και ίσως καλύτερους τρόπους παρουσίασης των θεμάτων. Τέλος ως προς τη χρήση συμβόλων των διάφορων μεταβλητών επιλέξαμε τους συμβολι- σμούς της διεθνούς βιβλιογραφίας, την οποία αργότερα ο μαθητής θα συναντήσει στα πα- νεπιστημιακά συγγράμματα.

Οι συγγραφείς

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κεφάλαιο 1ο

Βασικές Οικονομικές Έννοιες

Κεφάλαιο 2ο

Η ζήτηση των αγαθών

Κεφάλαιο 3ο

Η παραγωγή της Επιχείρησης και το κόστος

Κεφάλαιο 4ο

Η προσφορά των αγαθών

Κεφάλαιο 5ο

Ο προσδιορισμός των τιμών

Κεφάλαιο 6ο

Μορφές αγοράς

Κεφάλαιο 7ο

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν

Κεφάλαιο 8ο

Το τραπεζικό σύστημα

Κεφάλαιο 9ο

Οικονομικές διακυμάνσεις - Πληθωρισμός - Ανεργία

Κεφάλαιο 10ο

Τα δημόσια οικονομικά

Κεφάλαιο 11ο

Διεθνείς οικονομικές σχέσεις - Ευρωπαϊκή Ένωση - Ελληνική οικονομία

lorem
Ο Άνταμ Σμιθ (1723-1790) θεωρείται ο ιδρυτής
της σύγχρονης Οικονομικής επιστήμης.
Το έργο του Ό πλούτος των εθνών" έθεσε τα θεμέλια
της Πολιτικής Οικονομίας.