Μαθηματικά (A' Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Μέρος Α' - Κεφάλαιο 2ο - Τα Κλάσματα
 
A.2.5. Πολλαπλασιασμός κλασμάτων
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εικόνα

Ένας πεζόδρομος στρώθηκε με πλάκες. Τα Εικόνααπό τις πλάκες είναι χρωματιστές. Από τις χρωματιστές τα Εικόναείναι κόκκινες.

  • Ποιο είναι το μέρος όλου του πεζόδρομου που καταλαμβάνουν οι κόκκινες πλάκες;
Εικόνα
Θυμόμαστε - Μαθαίνουμε

Από τα παραπάνω μπορούμε να διατυπώσουμε τον ακόλουθο κανόνα:

Εικόνα
  • To γινόμενο δύο κλασμάτων είναι το κλάσμα που έχει αριθμητή το γινόμενο των αριθμητών και παρονομαστή το γινόμενο των παρονομαστών.
Εικόνα
  • To γινόμενο ενός φυσικού αριθμού επί ένα κλάσμα είναι το κλάσμα με αριθμητή το γινόμενο του αριθμητή επί τον φυσικό αριθμό και με τον ίδιο παρονομαστή.
Εικόνα
  • Δύο κλάσματα λέγονται αντίστροφα όταν έχουν γινόμενο 1.
    Επειδή Εικόνα τα κλάσματα Εικόνα είναι αντίστροφα.
Εικόνα
  • Ισχύουν όλες οι ιδιότητες των πράξεων των φυσικών αριθμών στα κλάσματα.
 
Μικροπείραμα μικροπείραμα    Μικροπείραμα μικροπείραμα
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εικόνα Να βρεθεί το γινόμενο: Εικόνα Εικόνα

Εικόνα

 

Εικόνα
Μπορεί να βρεθεί το γινόμενο με πιο απλό τρόπο;
Εικόνα Σε ένα σχολείο με 252 μαθητές, τα Εικόνα είναι αγόρια. Να βρεις πόσα αγόρια και πόσα κορίτσια έχει το σχολείο;
Εικόνα

Αφού τα αγόρια είναι τα Εικόνα των μαθητών, θα είναι: Εικόνα

Επομένως, τα κορίτσια θα είναι: 252 - 140 = 112.

 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Εικόνα

Συμπλήρωσε τα παρακάτω κενά:

(α)   Για να πολλαπλασιάσουμε δύο κλάσματα ............................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................

(β)   Δύο αριθμοί λέγονται αντίστροφοι, όταν .............................................................................................................

(γ) Ο αντίστροφος του αριθμού κ είναι ο ............, του Εικόνα είναι ο ............ και του Εικόνα είναι ο .............

(δ)   Μόνο ο αριθμός ............ ισούται με τον αντίστροφό του.

Εικόνα
Εικόνα

Υπολόγισε τα γινόμενα: Εικόνα

Εικόνα

Βρες τα γινόμενα:Εικόνα

Εικόνα

Συμπλήρωσε τον πίνακα: Εικόνα

Εικόνα

Υπολόγισε τα γινόμενα: Εικόνα

Εικόνα

Να βρεις τους αντίστροφους των αριθμών: Εικόνα

Εικόνα

Ο Κώστας ήπιε τα Εικόνααπό ένα μπουκάλι, που περιείχε αναψυκτικό όγκου Εικόνατου λίτρου. Πόσα λίτρα αναψυκτικού ήπιε;

Εικόνα

Υπολόγισε τα εξαγόμενα των πράξεων: Εικόνα

Εικόνα

Όμοια: Εικόνα