Μαθηματικά (A' Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Μέρος Β' - Κεφάλαιο 2ο - Συμμετρία
 
Β.2.5. Κέντρο συμμετρίας
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εικόνα  

Βρες ένα σημείο, σε κάθε ένα από τα παρακάτω σχήματα, γύρω από το οποίο προσπάθησε να περιστρέψεις το σχήμα αυτό κατά 180° και να παρατηρήσεις εάν συμπίπτει ή όχι με τον εαυτό του, μετά την ολοκλήρωση της περιστροφής αυτής.

Εικόνα

Μικροπείραμα μικροπείραμα

 
Θυμόμαστε - Μαθαίνουμε
Εικόνα
  • Κέντρο συμμετρίας σχήματος ονομάζεται ένα σημείο του Ο, γύρω από το οποίο αν περιστραφεί το σχήμα κατά 180°, συμπίπτει με το αρχικό. Στην περίπτωση που υπάρχει τέτοιο σημείο, λέμε ότι το σχήμα έχει κέντρο συμμετρίας το σημείο Ο.
  • Όταν ένα σχήμα έχει κέντρο συμμετρίας, το συμμετρικό του ως προς το κέντρο αυτό είναι το ίδιο το σχήμα.
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εικόνα
Εικόνα
Το συμμετρικό παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ, ως προς κέντρο συμμετρίας το σημείο τομής των διαγωνίων του, είναι το ίδιο το παραλληλόγραμμο.
Εικόνα

 

 

Παρατηρούμε, ότι ένα σημείο Ε του παραλληλογράμμου, με στροφή κατά 180° γύρω από το Ο, θα συμπέσει με ένα άλλο σημείο Ε' του ίδιου του παραλληλογράμμου. Αυτό συμβαίνει για όλα τα σημεία του ΑΒΓΔ, επομένως το συμμετρικό του ως προς το Ο είναι πάλι το ίδιο το παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ.


Μικροπείραμα μικροπείραμα

Εικόνα

Εικόνα Ποιο είναι το κέντρο συμμετρίας ενός κύκλου;

Εικόνα

Εικόνα

 

 

Με στροφή κατά 180° γύρω από το κέντρο Ο του κύκλου, διαπιστώνουμε ότι αυτός συμπίπτει με τον εαυτό του. Επομένως:

  • Το κέντρο του κύκλου είναι κέντρο συμμετρίας του καθώς και του αντίστοιχου κυκλικού δίσκου.
Εικόνα Να αποδειχθεί ότι το συμμετρικό σχήμα μιας ευθείας ε, ως προς κέντρο Ο, είναι ευθεία ε'//ε.
Εικόνα

 

 

Φέρνουμε την απόσταση ΟΑ του Ο από την ε. Έστω Β ένα άλλο σημείο της ε. Βρίσκουμε τα συμμετρικά Α' και Β' των σημείων Α και Β ως προς το Ο και ονομάζουμε ε' την ευθεία που διέρχεται από τα Α' και Β'. Η ευθεία ε' είναι συμμετρική της ε ως προς κέντρο συμμετρίας το Ο.

Η γωνία ΟÂ'Β' θα είναι συμμετρική της γωνίας ΟÂΒ. Επειδή οι συμμετρικές γωνίες είναι ίσες, θα είναι: ΟÂ'Β'=ΟÂΒ=90°. Άρα, οι ευθείες ε και ε' είναι κάθετες στην ίδια ευθεία ΑΑ', συνεπώς μεταξύ τους παράλληλες.

Εικόνα

  • Οι συμμετρικές ως προς σημείο ευθείες, είναι μεταξύ τους παράλληλες.
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Εικόνα Αφού γράψεις τα κεφαλαία γράμματα του αλφαβήτου, εξέτασε αν έχουν κέντρο συμμετρίας.

Μικροπείραμα μικροπείραμα

Εικόνα

Εικόνα

Να βρεις στα παρακάτω σχήματα το κέντρο συμμετρίας, αν υπάρχει.

Εικόνα

Εικόνα

Τοποθέτησε ένα "Χ" στις κατάλληλες θέσεις, για τη θετική σου απάντηση.

  Άξονες συμμετρίας Έχει Κέντρο
Συμμετρίας
  Κανένα Ένα Δύο Τρεις Τέσσερις Περισσότερους
Ευθύγραμμο τμήμα              
Ισοσκελές τρίγωνο              
Ισόπλευρο τρίγωνο              
Παραλληλόγραμμο              
Ορθογώνιο              
Ρόμβος              
Τετράγωνο              
Κύκλος