Μαθηματικά (A' Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Μέρος Α' - Κεφάλαιο 2ο - Τα Κλάσματα
 
Α.2.2. Ισοδύναμα κλάσματα
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εικόνα

Τα παρακάτω πέντε τετράγωνα είναι χωρισμένα αντίστοιχα, σε ίσα μέρη με διαφορετικούς τρόπους.

 • Προσπάθησε να βρεις για καθεμία περίπτωση το κλάσμα του τετραγώνου που αποτελεί το χρωματισμένο μέρος του;
 • Στη συνέχεια σύγκρινε τα κλάσματα, που θα βρεις μεταξύ τους.
 • Τι παρατηρείς για τα κλάσματα που βρήκες;
  Εικόνα
Μικροπείραμα μικροπείραμα
Θυμόμαστε - Μαθαίνουμε
Εικόνα
 • Δύο κλάσματα Εικόνα και Εικόνα λέγονται ισοδύναμα ή ίσα όταν εκφράζουν το ίδιο τμήμα ενός μεγέθους ή ίσων μεγεθών. Επειδή ακριβώς εκφράζουν το ίδιο τμήμα ενός μεγέθους είναι και ίσα και γράφουμε: Εικόνα
Εικόνα
 • Αν δύο κλάσματα Εικόνα και Εικόνα είναι ισοδύναμα τότε τα "χιαστί γινόμενα" α · δ και β · γ είναι ίσα.
Δηλαδή:Εικόνα
Εικόνα

Για να κατασκευάσουμε ισοδύναμα κλάσματα ή για να διαπιστώσουμε ότι δύο κλάσματα είναι ισοδύναμα, μπορούμε να εφαρμόζουμε τους παρακάτω κανόνες:

 • Όταν πολλαπλασιαστούν οι όροι ενός κλάσματος με τον ίδιο φυσικό αριθμό (≠0) προκύπτει κλάσμα ισοδύναμο.
 • Όταν οι όροι ενός κλάσματος διαιρεθούν με τον ίδιο φυσικό αριθμό (≠0) προκύπτει κλάσμα ισοδύναμο.
Εικόνα
 • Η διαδικασία αυτή λέγεται απλοποίηση του κλάσματος και έχει ως αποτέλεσμα ένα κλάσμα ισοδύναμο με το αρχικό με μικρότερους όρους.
 • Το κλάσμα εκείνο που δεν μπορεί να απλοποιηθεί (δεν υπάρχει κοινός διαιρέτης αριθμητή και παρονομαστή) λέγεται ανάγωγο
Εικόνα
 • Όταν δύο ή περισσότερα κλάσματα έχουν τον ίδιο παρονομαστή λέγονται ομώνυμα και όταν έχουν διαφορετι­κούς παρονομαστές ονομάζονται ετερώνυμα.
Εικόνα

Μικροπείραμα μικροπείραμα

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εικόνα

Να εξετάσετε αν τα κλάσματα: (α) Εικόνα και Εικόνα (β) Εικόνα και Εικόνα είναι ισοδύναμα.

Εικόνα

Εικόνα

 

(α)

Υπολογίζουμε τα "χιαστί γινόμενα", δηλαδή: 3 · 14 = 42 και 5 · 10 = 50
Τα γινόμενα δεν είναι ίσα, άρα και τα κλάσματα δεν είναι ισοδύναμα.

(β)

Υπολογίζουμε τα "χιαστί γινόμενα": 3 · 48 = 144 και 8 · 18 = 144  
Τα γινόμενα είναι ίσα, άρα και τα κλάσματα είναι ισοδύναμα, δηλαδή: Εικόνα και Εικόνα

Εικόνα Να απλοποιηθεί το κλάσμα Εικόνα
Εικόνα

Ο ΜΚΔ των όρων του κλάσματος 30 και 66 είναι: ΜΚΔ(30, 66) = 6
Διαιρούμε τους όρους του κλάσματος με το 6 και έχουμε: Εικόνα

Εικόνα Να μετατραπούν σε ομώνυμα τα κλάσματα Εικόνα, Εικόνα και Εικόνα
Εικόνα
 • Πριν από κάθε μετατροπή ετερώνυμων κλασμάτων σε ομώνυμα ελέγχουμε αν τα κλάσματα απλοποιούνται.
Εικόνα
 • Βρίσκουμε το ΕΚΠ των παρονομαστών των ανάγωγων ετερωνύμων κλασμάτων.
Εικόνα
 • Διαιρούμε το ΕΚΠ με καθένα από τους παρονομαστές.
Εικόνα
 • Πολλαπλασιάζουμε τους δύο όρους κάθε κλάσματος επί τον αντίστοιχο αριθμό που βρήκαμε.
Εικόνα
Επομένως τα κλάσματα μετατράπηκαν στα ισοδύναμα ομώνυμα: Εικόνα
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Εικόνα

Εικόνα

Συμπλήρωσε τα παρακάτω κενά:
(α) Δύο κλάσματα λέγονται ισοδύναμα, όταν ...................................................
(β) Αν ισχύει Εικόνα, τότε οι όροι α, β, γ και δ συνδέονται με τη σχέση: .............................................................
(γ)

Ανάγωγο λέγεται το κλάσμα, το οποίο .......................................................................

(δ) Ομώνυμα λέγονται τα κλάσματα, που έχουν .............................................................
(ε) Ετερώνυμα λέγονται τα κλάσματα, που έχουν .............................................................
(στ) Αν διαιρέσουμε και τους δύο όρους ενός κλάσματος με τον ΜΚΔ τους, το κλάσμα γίνεται .......................................... ...................................................................................................
Εικόνα

Να εξετάσεις ποια από τα κλάσματα είναι ισοδύναμα:

Εικόνα

Εικόνα

Να μετατρέψεις καθένα από τα παρακάτω κλάσματα σε ισοδύναμο κλάσμα με παρονομαστή  τον αριθμό 100:

Εικόνα

Εικόνα

Να μετατρέψεις τα παρακάτω κλάσματα σε ισοδύναμα με παρονομαστή τον αριθμό 3:

Εικόνα

Εικόνα

Να μετατρέψεις το κλάσμα  Εικόνα σε ισοδύναμο κλάσμα με παρονομαστή:(α) 6, και (β) 15.

Εικόνα

Να συμπληρώσεις τα κενά, ώστε να προκύψουν ισοδύναμα κλάσματα:

Εικόνα

Εικόνα Να απλοποιήσεις τα κλάσματα: Εικόνα
Εικόνα

Να βρεις ποια από τα κλάσματα είναι ανάγωγα: Εικόνα

Εικόνα

Να γίνουν ομώνυμα τα παρακάτω κλάσματα: Εικόνα

Εικόνα
Τοποθέτησε ένα "x" στην αντίστοιχη θέση
    ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ
(α)

Το κλάσμα Εικόνα απλοποιείται με το 5

   
(β) Το κλάσμα Εικόνα είναι ανάγωγο.    
(γ)  Αν το κλάσμα Εικόνα τραπεί σε ισοδύναμο με παρονομαστή 24, ο αριθμητής του θα είναι
διπλάσιος του x.
   
(δ)  Αν πολλαπλασιάσουμε τον αριθμητή και τον παρονομαστή ενός κλάσματος επί 4, το κλάσμα θα γίνει 4 φορές μεγαλύτερο.    
(ε) Το κλάσμα Εικόνααπλοποιείται με το 6.    
(στ) Ένα ανάγωγο κλάσμα είναι πάντα μικρότερο του 1.    
(ζ) Εικόνα    
(η) Εικόνα    
(θ)  Εικόνα    
(ι) Εικόνα    
(ια) Το κλάσμα Εικόνα είναι πάντα ίσο με α + β.