Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Γ Λυκείου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας ASCII

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα

 

 

 

 

Εικόνα

 

 

Ευρετήριο αλγορίθμων

 

Πολλαπλασιασμός αλά ρωσικά.......................... 48
Μικρότερο στοιχείο πίνακα.................................. 57
Άθροισμα κατά γραμμή και στήλη δισδιάστατου
πίνακα.............................................................. 58
Σειριακή αναζήτηση........................................... 54
Ταξινόμηση φυσαλίδας...................................... 58
Παραγοντικό (επαναληπτικός)..................... 69,223
Παραγοντικό (αναδρομικός)..........................70,223
Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης................................. 70
Αλγόριθμος Ευκλείδη (επαναληπτικός).............. 71
Αλγόριθμος Ευκλείδη (αναδρομικός).................. 71
Αριθμοί Fibonacci.............................................. 72
Δυαδική αναζήτηση........................................... 86
Δύναμη αριθμού.......................................... 89, 90
Υπολογισμός νομισμάτων.................................. 91
Μέσος όρος αριθμών................................ 175,177
Προπαίδεια..................................................... 180
Μέση τιμή, τυπική απόκλιση και διάμεσος......... 188
Συχνότητα εμφάνισης...........................….…… 295
Ταξινόμηση τριών αριθμών..……...................… 298
Έλεγχος ημερομηνίας...........................……… 303
Γλωσσάριο

 

αλγοριθμικές γλώσσες algorithmic languages Κατηγορία γλωσσών προγραμματισμού κατάλληλων για την περιγραφή προβλημάτων που μπορούν να λυθούν αλγοριθμικά.

αλγόριθμος algorithm Πεπερασμένο σύνολο σαφώς καθορισμένων κανόνων που βοηθούν στην επίλυση ενός προβλήματος μέσω ενός πεπερασμένου αριθμού βημάτων.

αλφαριθμητικό alphanumeric Σύνολο χαρακτήρων που μπορεί να εμπεριέχει γράμματα,
ψηφία και ειδικά σύμβολα όπως π.χ. σημεία στίξης.

αναδρομή recursion Κατάσταση κατά την οποία μια διαδικασία ή συνάρτηση καλεί τον εαυτό της.

αναδρομική συνάρτηση recursive function Μια συνάρτηση της οποίας οι τιμές είναι φυσικοί αριθμοί που παράγονται από φυσικούς αριθμούς με τύπους αντικατάστασης, στους οποίους η ίδια η συνάρτηση είναι ένας τελεστέος.

ανάλυση analysis Η μεθοδική μελέτη ενός προβλήματος και η διαδικασία της διάσπασής του σε μικρότερες μονάδες για περαιτέρω έρευνα σε λεπτομέρεια.

αντικείμενο object. Στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό μια νοητική αφαίρεση που αποτελείται από δεδομένα και σχετικές λειτουργίες με αυτά.

αντικείμενο πρόγραμμα object program Πρόγραμμα υπολογιστή σε μια τελική γλώσσα που έχει μεταφραστεί από πηγαίο πρόγραμμα.

αντικειμενοστραφής προγραμματισμός object oriented language Μέθοδος για δόμηση προγράμματος σε ιεραρχικά οργανωμένες τάξεις, που περιγράφουν τα δεδομένα και τις λειτουργίες αντικειμένων που μπορούν να αλληλεπιδρούν με άλλα αντικείμενα.

αφαίρεση δεδομένων data abstraction Η αντιμετώπιση των δεδομένων με βάση τις αφηρημένες ιδιότητές τους και όχι σε σύνδεση με κάποιο φορέα τους.

βρόχος loop Σύνολο εντολών που μπορεί να εκτελεστεί επανειλημμένα, όσο ισχύει μια ορισμένη συνθήκη.

γεγονός event Ενέργεια του χρήστη μιας εφαρμογής που αναγκάζει την εφαρμογή ή το λειτουργικό σύστημα να ανταποκριθεί. Τα γεγονότα συχνά σχετίζονται με κινήσεις του ποντικιού ή πληκτρολογήσεις.

γλώσσα μηχανής machine language Γλώσσα χαμηλού επιπέδου που οι εντολές της αποτελούνται μόνο από τα δυαδικά ψηφία.

γλώσσα προγραμματισμού programming language Τεχνητή γλώσσα σχεδιασμένη για να δημιουργεί ή να εκφράζει προγράμματα.

γράφος graph Ένα σύνολο σημείων, κορυφών ή τόξων και ένα σύνολο ακμών, τόξων ή γραμμών που ενώνουν μερικά ή όλα από τα σημεία.

γράφω write Κάνω μια μόνιμη ή παροδική καταχώριση δεδομένων σε μια μνήμη ή σε ένα μέσο αποθήκευσης δεδομένων.

328 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον

 

δεδομένα data Παράσταση γεγονότων, εννοιών ή εντολών σε τυποποιημένη μορφή που είναι κατάλληλη για επικοινωνία, ερμηνεία ή επεξεργασία από άνθρωπο ή αυτόματα μέσα.

δείκτης index Στον προγραμματισμό, ένας ακέραιος που αναγνωρίζει τη θέση ενός στοιχείου δεδομένων σε μια ακολουθία στοιχείων δεδομένων.

δείκτης pointer Στοιχείο δεδομένου που περιέχει τη διεύθυνση ενός άλλου στοιχείου δεδομένου.

δένδρο tree Δομή δεδομένων που αποτελείται από κόμβους οι οποίο συνδέονται με ακμές. Σε κάθε κόμβο καταλήγει μια μόνο ακμή, αλλά μπορούν να ξεκινούν καμία, μία ή περισσότερες. Σε ένα μόνο κόμβο που αποκαλείται ρίζα, δεν καταλήγει καμία ακμή.

διαβάζω read Παίρνω δεδομένα από μια μνήμη, ένα μέσο αποθήκευσης ή από άλλη πηγή.

διαδικασιακή γλώσσα procedural language Γλώσσα προσανατολισμένη στο πρόβλημα που διευκολύνει την έκφραση μιας διαδικασίας με τη μορφή ρητά εκφρασμένου αλγόριθμου.

διαλογικός interactive Τρόπος λειτουργίας ενός προγράμματος κατά τον οποίο ένας χρήστης εισάγει δεδομένα ή εντολές ως απόκριση σε αντίστοιχες αιτήσεις (προτροπές) από το σύστημα.

διεπαφή interface Κοινό σύνορο μεταξύ δύο λειτουργικών μονάδων, που ορίζεται από λειτουργικά χαρακτηριστικά, κοινά φυσικά χαρακτηριστικά διασύνδεσης, χαρακτηριστικά σημάτων και άλλα κατάλληλα χαρακτηριστικά.

διερμηνευτής interpreter Πρόγραμμα που μεταφράζει και εκτελεί κάθε εντολή μια γλώσσας προγραμματισμού υψηλού επιπέδου πριν τη μετάφραση και εκτέλεση της επόμενης.

δοκιμή και εκσφαλμάτωση προγράμματος program testing and debugging Διαδικασίες εντοπισμού και διόρθωσης σφαλμάτων.

δοκιμή προγράμματος program testing Ένα βήμα της ανάπτυξης προγράμματος όπου ένα πλήρες πρόγραμμα δοκιμάζεται για σφάλματα. Μια δοκιμή προγράμματος εμπεριέχει την εκσφαλμάτωση του προγράμματος.

δομημένος προγραμματισμός structure programming Μέθοδος για την κατασκευή προγραμμάτων που χρησιμοποιεί μόνο ιεραρχικά εμπερικλειόμενα κατασκευάσματα, καθένα από τα οποία έχει ένα απλό σημείο εισόδου και ένα εξόδου. Τρεις τύποι ελέγχου χρησιμοποιούνται στο δομημένο προγραμματισμό: ακολουθιακός, υπό συνθήκη και επαναληπτικός.

εκσφαλμάτωση debugging Έλεγχος της λογικής ενός προγράμματος για τον εντοπισμό και απομάκρυνση σφαλμάτων.

εκσφαλματωτής debugger Βοηθητικό πρόγραμμα, που συνήθως παρέχεται με τις σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού, το οποίο καθιστά αποδοτική την έρευνα για τον εντοπισμό σφαλμάτων σε ένα πρόγραμμα.

εκχώρηση assignement Μηχανισμός τιμοδότησης μιας μεταβλητής.

έλεγχος λογισμικού software testing Φάση της ανάπτυξης λογισμικού κατά την οποία το προϊόν ελέγχεται ως προς την αναμενόμενη λειτουργία του.

εντολή instruction Σε μια γλώσσα προγραμματισμού μια έκφραση που έχει νόημα και η οποία καθορίζει μια πράξη και προσδιορίζει τους τελεστέους της, αν υπάρχουν.

Γλωσσάριο 329

 

επαλήθευση προγράμματος program verification Διαδικασία που αποδεικνύει ότι ένα πρόγραμμα συμπεριφέρεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του.

επανάληψη iteration Η διαδικασία επαναληπτικής εκτέλεσης ενός συνόλου εντολών μέχρι την ικανοποίηση κάποιας συνθήκης.

επεξεργασία δεδομένων data processing Η συστηματική εκτέλεση πράξεων σε δεδομένα. Παραδείγματα: χειρισμός, συγχώνευση, ταξινόμηση, μεταγλώττιση κ.α.

εργαλεία λογισμικού software tools Ειδικά προγράμματα που διευκολύνουν την συγκεκριμένες εργασίες της ανάπτυξης λογισμικού.

εφαρμογή application Προγράμματα που γράφονται για την κάλυψη μια συγκεκριμένης ανάγκης.

κύκλος ζωής λογισμικού software life cycle Ο κύκλος σχεδίασης, ανάπτυξης, εγκατάστασης και συντήρησης λογισμικού.

κώδικας code Ένα ή περισσότερα προγράμματα ή τμήμα προγράμματος

λίστα (συνεζευγμένη) linked list Μια λίστα στην οποία η μετάβαση από έναν κόμβο στον άλλο γίνεται με τη χρήση ενός δείκτη (pointer) που αποτελεί μέρος του κόμβου.

λογισμικό software Πνευματική δημιουργία που περιλαμβάνει τα προγράμματα, τις διαδικασίες, τους κανόνες και οποιαδήποτε σχετική τεκμηρίωση που αναφέρεται στη λειτουργία ενός συστήματος επεξεργασίας δεδομένων.

μεταβλητή variable Ένα όνομα που χρησιμοποιείται για να παραστήσει ένα στοιχείο δεδομένου, του οποίου η τιμή μπορεί ν' αλλάζει κατά τη διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος.

μεταβλητή ελέγχου control variable Μεταβλητή της οποίας η τιμή ελέγχει τον αριθμό εκτελέσεων ενός βρόχου.

μεταγλωττιστής compiler Πρόγραμμα υπολογιστή που χρησιμοποιείται για τη μετάφραση σε γλώσσα χαμηλού επιπέδου ενός προγράμματος εκφρασμένου σε γλώσσα προσανατολισμένη στο πρόβλημα.

οδηγούμενο από γεγονότα event driven Η ιδιότητα ενός λειτουργικού συστήματος ή περιβάλλοντος κατά την οποία όταν συμβεί ένα γεγονός εκτελείται κατάλληλο τμήμα κώδικα για την εξυπηρέτησή του.

ορθότητα accuracy 1) Η ιδιότητα αυτού που είναι απαλλαγμένο από σφάλμα. 2) Ποιοτική αξιολόγηση της απαλλαγής από σφάλμα. Υψηλή ορθότητα αντιστοιχεί σε μικρό σφάλμα.

ουρά queue Δομή δεδομένων με δύο άκρα στην οποία το πρώτο στοιχείο που εισάγεται είναι και το πρώτο που μπορεί να εξαχθεί.

παγίδευση σφάλματος error trapping Μια διαδικασία με την οποία τα σφάλματα που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μιας εφαρμογής, οδηγούνται σε ειδικό τμήμα του κώδικα της εφαρμογής που καλείται χειριστής σφάλματος. Ο τελευταίος εκτελεί κάποια προκαθορισμένη λειτουργία, όπως για παράδειγμα να αγνοήσει το σφάλμα.

πακέτο λογισμικού software package Πλήρες και τεκμηριωμένο σύνολο προγραμμάτων που παρέχεται σε έναν αριθμό χρηστών για μια εφαρμογή.

πειρατεία λογισμικού software piracy Παράνομη αναπαραγωγή προϊόντων λογισμικού.

περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού software development environment Σύνολο μεταφραστικών

330 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον

 

προγραμμάτων και άλλων εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού που χρησιμοποιούνται στη δημιουργία προγραμμάτων εφαρμογών.

πίνακας table Παράθεση δεδομένων καθένα από τα οποία μπορεί να προσδιοριστεί μονοσήμαντα μέσω μιας ή περισσότερων μεταβλητών.

πληροφορία (ες) information Γνώση που αφορά πράγματα όπως πράξεις, έννοιες, αντικείμενα, γεγονότα, ιδέες ή διεργασίες που μέσα σε συγκεκριμένο κείμενο έχουν μια ιδιαίτερη σημασία.

πρόγραμμα (υπολογιστή) program Ακολουθία εντολών κατάλληλων για επεξεργασία. Η επεξεργασία περιλαμβάνει τη χρήση μεταφραστικού προγράμματος για να προετοιμάσει το πρόγραμμα για εκτέλεση, καθώς και την ίδια την εκτέλεση του προγράμματος.

προγραμματισμός programming Η διαδικασία δημιουργίας προγραμμάτων υπολογιστή.

προγραμματιστής programmer Πρόσωπο υπεύθυνο για το σχεδιασμό, εγγραφή, έλεγχο, διόρθωση, συντήρηση και τεκμηρίωση ενός προγράμματος.

προδιαγραφή προγράμματος program specification Τεκμήριο που περιγράφει τη δομή και λειτουργίες ενός προγράμματος με επαρκή λεπτομέρεια, ώστε να επιτρέπει τον προγραμματισμό και να διευκολύνει τη συντήρηση.

προσάρτηση append Προσθήκη στοιχείων στο τέλος μιας δομής δεδομένων.

προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω
bottom-up approach Προσέγγιση στο σχεδιασμό συστημάτων η οποία αρχίζει με την αναγνώριση των βασικών συναλλαγών και αναγκών σε επεξεργασία πληροφοριών και στη συνέχεια την ολοκλήρωση τους σε όλα και υψηλότερο επίπεδο.

προσπέλαση access Πρόσβαση σε δεδομένα με σκοπό την ανάγνωση ή μετακίνηση δεδομένων ή εντολών.

σημείο διακοπής breakpoint Ένα σημείο σε ένα πρόγραμμα στο οποίο σταματάει η εκτέλεση του προγράμματος.

σταθερά constant Γλωσσικό αντικείμενο που παίρνει μόνο μια ειδική τιμή.

στοίβα stack Δομή δεδομένων με ένα άκρο στην οποία το τελευταίο στοιχείο που εισάγεται είναι και το πρώτο που μπορεί να εξαχθεί.

στοιχειοσειρά string Γραμμική ακολουθία στοιχείων όπως χαρακτήρες, δυαδικά ψηφία ή άλλα φυσικά στοιχεία.

συγχώνευση merging Η διαδικασία συνδυασμού δύο ταξινομημένων συνόλων δεδομένων για την παραγωγή ενός ταξινομημένου συνόλου.

συμβάν Βλ. γεγονός

συμβολική γλώσσα assembly language Γλώσσα χαμηλού επιπέδου εξαρτώμενη από το υλικό και η οποία έχει άμεση αντιστοιχία με τη γλώσσα μηχανής. Αποτελεί συμβολική αναπαράσταση του δυαδικού κώδικα της γλώσσας μηχανής και χρειάζεται συμβολομετάφραση.

συμβολομεταφραστής assembler Πρόγραμμα που μεταφράζει συμβολική γλώσσα σε γλώσσα μηχανής του δεδομένου υπολογιστή.

συνθήκη condition Μια έκφραση σε πρόγραμμα ή διαδικασία που μπορεί να εκτιμηθεί είτε ως αληθής είτε ως ψευδής, όταν εκτελείται το πρόγραμμα ή η διαδικασία.

σφάλμα bug Λάθος ή ελάττωμα προγράμματος.

σχεδίαση προγράμματος program design Τα βήματα που αναγνωρίζουν τους πόρους υλικού

Γλωσσάριο 331

 

και λογισμικού που απαιτούνται από το πρόγραμμα. Η σχεδίαση προγράμματος προσδιορίζει τη λογική που χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα.

ταξινόμηση sorting Η διαδικασία τοποθέτησης των στοιχείων δεδομένων σε μια δομή δεδομένων με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.

τεκμηρίωση προγράμματος program documentation Έγγραφα ή άλλα μέσα που παρέχουν την περιγραφή του προγράμματος.

τελεστέος operand Μια οντότητα στην οποία εφαρμόζεται μια πράξη.

τελεστής operator Σύμβολο που παριστάνει τη φύση μιας πράξης που πρόκειται να εκτελεστεί.

τεχνητή νοημοσύνη artificial intelligence

Προσπάθειες ώστε να καταστεί ο υπολογιστής ικανός για λειτουργίες που αποδίδονται σε ανθρώπινη νοημοσύνη.

υποπρόγραμμα subprogram Ένα πρόγραμμα καλούμενο από άλλο πρόγραμμα, σε αντίθεση με ένα κύριο πρόγραμμα.

φυσική γλώσσα natural language Γλώσσα οι κανόνες της οποίας βασίζονται στην τρέχουσα χρήση, χωρίς να είναι αυστηρά προδιαγεγραμμένοι.

φώλιασμα nesting Η ένθεση βρόχου ή υπορουτινών μέσα σε άλλους βρόχους ή υπορουτίνες.

ψευδοκώδικας pseudocode Τρόπος αποτύπωσης αλγορίθμων με χρήση προκαθορισμένων λέξεων κλειδιών.

 

 

 

 

Αγγλοελληνικό λεξικό όρων

 

a posteriori =εκ των υστέρων
a priori=εκ των προτέρων
abstraction = αφαίρεση (νοητική)
access = προσπέλαση
accessing= διαδικασία προσπέλασης
accidence = τυπικό, τυπολογικό
accuracy = ορθότητα
activation = ενεργοποίηση
actual = πραγματικός
aid = βοήθεια
algorithm = αλγόριθμος
alignment = ευθυγράμμιση, στοίχιση
alphanumeric = αλφαριθμητικό
alteration = εναλλαγή, μετατροπή, τροποποίηση
ambersand = σύμβολο &
ambiguious = διφopoύμεvoς, ασαφής
ambiguity = ασάφεια
analysis = ανάλυση
analyst = αναλυτής
analytic = αναλυτικός
animation = κίνηση
annotation = σχόλιο
append = προσάρτηση
application = εφαρμογή
approximate = προσεγγιστικός
argument = όρισμα
array = πίνακας
artificial intelligence = τεχνητή νοημοσύνη
assembler = συμβολομεταφραστής
assembly language = συμβολική γλώσσα
assignement = εκχώρηση
at sign = σύμβολο @
attribute = ιδιοχαρακτηριστικό
authentication = επαλήθευση ακεραιότητας (δεδομένων)
authoring languages = γλώσσες συγγραφής
automation = αυτοματισμός
auxiliary = βοηθητικός
background = παρασκήνιο, υπόβαθρο
backslash = ανάποδη κάθετος \
backtracking = οπισθοδρόμηση
backup = εφεδρεία
bar chart = ραβδοδιάγραμμα
bell = ηχητικό σήμα, κουδούνι
benchmark = δοκιμή επιδόσεων
beta test = έλεγχος βήτα
blank (character) = χαρακτήρας κενού
blinking = αναβόσβημα
block = ομάδα
bookmark = καταχωρώ σημάδι
boolean (data tγpe) = λογικός τύπος δεδομένου
box = πλαίσιο
braces = άγκιστρα {}
brackets = τετραγωνικά άγκιστρα[]
break key = πλήκτρο διακοπής
break = διακοπή
breakpoint = σημείο διακοπής
browse = ξεφυλλίζω, φυλλομετρώ
bubblesort = ταξινόμηση φυσαλίδας
bug = σφάλμα
build-in functions = ενσωματωμένες συναρτήσεις
business applications = επιχειρησιακές εφαρμογές
button = κουμπί
call = κλήση
call-by-reference = κλήση δι' αναφοράς
call-by-value = κλήση διά τιμής
cancel = ακύρωση
caret = σύμβολο ^
carriage return character = χαρακτήρας επιστροφής
catalog = κατάλογος
cell = κύτταρο, κελί
certification = πιστοποίηση
character code = κώδικας χαρακτήρων
character set = σύνολο χαρακτήρων
chatacter = χαρακτήρας
chart = διάγραμμα
check digit = ψηφίο ελέγχου
check sum = άθροισμα ελέγχου
checking = έλεγχος
choice = επιλογή
class = κλάση, τάξη
clear = καθαρίζω
client = πελάτης
clipping = ψαλίδιση
code = κώδικας
coding = κωδικοποίηση
collate = διαταξινομώ
colon = χαρακτήρας :
column = στήλη
combination = συνδυασμός
combining = συνένωση, συνδυασμός
comma = κόμμα
command = εντολή, διαταγή
command driven = καθοδηγούμενο από εντολές
command language = γλώσσα εντολών
command line = γραμμή εντολών
comment = σχόλιο
compact = σύμπυκνος
compare = συγκρίνω
compatibility = συμβατότητα
compatible = συμβατός
compilation = μεταγλώττιση
compiler = μεταγλωττιστής
computability = δυνατότητα υπολογισμού
computational complexity = υπολογιστική πολυπλοκότητα
computational = υπολογιστικός
computer instruction set = σύνολο εντολών υπολογιστή
computer science = επιστήμη υπολογιστών
concatenation = συναλύσσωση
concept = έννοια
conception = ιδέα, σύλληψη
334 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον

 

conceptual = εννοιολογικός
condition = συνθήκη
conditional branch = διακλάδωση υπό συνθήκη
conjuction = τομή, σύζευξη, πράξη ΚΑΙ, λογικός πολ/σμός
constant = σταθερά
constraint = περιορισμός
consultant = σύμβουλος
context = συμφραζόμενα
continue = συνεχίζω
control character = χαρακτήρας ελέγχου
control point = σημείο ελέγχου
control variable = μεταβλητή ελέγχου
convention = σύμβαση
conversational = διαλογικός
conversion = μετατροπή
copying = αντιγραφή
correction = διόρθωση
counter = απαριθμητής, μετρητής
create = δημιουργώ
cursor = δρομέας
customer = πελάτης
cut = κόβω, αποκοπή
cut-and-paste = αποκοπή και συγκόλληση
data = δεδομένα
data base = βάση δεδομένων
data capture = συλλογή δεδομένων
data compression = συμπίεση δεδομένων
data definition = ορισμός δεδομένων
data entry = εισαγωγή δεδομένων
data flow = ροή δεδομένων
data processing = επεξεργασία δεδομένων
data structure = δομή δεδομένων
data type = τόπος δεδομένου
date = ημερομηνία
debugger = εκσφαλματωτής, διορθωτής
debugging = εκσφαλμάτωση
decision = απόφαση
declaration = δήλωση
decrement = ελάττωση
default value = προτεροτιμή
default = προτερότιμος
definiteness = καθοριστικότητα
definition = ορισμός
delete = εξαλείφω, διαγράφω
deletion = διαγραφή
delimiter = διαχωριστής
demo(stration) = επίδειξη
design = σχεδίαση
development = ανάπτυξη
diagnostics = διαγνωστικά (μηνύματα)
diagram = διάγραμμα
diagramming technique = διαγραμματική τεχνική
digit = ψηφίο
digital = ψηφιακός
dimension = διάσταση
directive = οδηγία
directory = ευρετήριο
discrete = διάκριτος
disjunction = διάζευξη, λογική πρόσθεση, πράξη Ή
display = oπτική παρουσίαση
divide and conquer = διαίρει και βασίλευε
document = έγγραφο, τεκμήριο
documentation = τεκμηρίωση
down load = μεταφορτώνω
dummy instruction = πλασματική εντολή
dump = αποτυπώνω
duplicate = αναπαράγω
dyadic operation = διτελής πράξη
dynamic = δυναμικός
editing = σύνταξη προγραμμάτων, δεδομένων)
editor = συντάκτης
effectiveness = αποτελεσματικότητα
efficiency = αποδοτικότητα, ικανότητα
element = στοιχείο, μέλος (συνόλου)
embedding = ενσωμάτωση
empirical = εμπειρικός
emulation = εξομοίωση
encapsulation = ενθυλάκωση
enhancements = βελτιώσεις, επαυξήσεις
entity = οντότητα
entry = είσοδος, εισαγωγή δεδομένων
environment = περιβάλλον
equal = ίσος
equation = εξίσωση
equivalence = ισοδυναμία
erase = σβήνω
error = σφάλμα
error trapping = παγίδευση σφάλματος
escape = διαφυγή
evaluation = αξιολόγηση, αποτίμηση
even = ζυγός, άρτιος
event = γεγονός, συμβάν
exclusion = αποκλεισμός
executable = εκτελέσιμος
execution = εκτέλεση
exit = έξοδος
expandability = επεκτασιμότητα
exponent = εκθέτης
expression = έκφραση
factorial = παραγοντικό
failure = αποτυχία, αστοχία
false = ψευδής
fault = ελάττωμα, σφάλμα
feature = χαρακτηριστικό
feed = τροφοδότηση
feedback = ανατροφοδότηση, ανάδραση
field = πεδίο
file = αρχείο
finiteness = περατότητα
flag = σημαία, ενδείκτης
flow chart = διάγραμμα ροής
font = γραμματοσειρά
foreground = προσκήνιο
form = έντυπο, μορφή, σχήμα, τύπος
formal = τυπικός
format = μορφότυπο
formatting = μορφοτύπηση
free text = ελεύθερο κείμενο
function = συνάρτηση
global = καθολικός

Αγγλοελληνικό λεξικό όρων 335

 

graph = γράφος
greedy method = άπληστη μέθοδος
hardware = υλικό
heap = σωρός
help = βοήθεια
heuristic = ευριστικός
hyphen = παύλα
hyphenation = υφενισμός, συλλαβισμός
icon = εικονίδιο
identifier = αναγνωριστικό (ταυτότητας)
ignore = αγνοώ
image = εικόνα, είδωλο
immediate = άμεσος
implication = συνεπαγωγή
implicit = εννooύμεvoς, αφανής
implied = υπονοούμενος
improvement = βελτίωση
incompatibility = ασυμβατότητα
indent = εσοχή
index = δείκτης
infinite lοορ = ατέρμονας βρόχος
information = πληροφορία
information processing = επεξεργασία πληροφοριών
inheritance = κληρονομικότητα
input = είσοδος
insertion = εισαγωγή, παρεμβολή
installation = εγκατάσταση
instance = στιγμιότυπο
instruction = εντολή
integer = ακέραιος
interaction = αλληλεπίδραση
interactive = διαλογικός
interface = διεπαφή
interpreter = διερμηνευτής
interrupt = διακοπή
intractable = δυσχείριστος
intricic = εσώτερος, ενυπάρχων, εγγενής
inverse = αντίστροφος
italics = πλάγιοι χαρακτήρες
item = στοιχείο δεδομένου
iteration = επανάληψη
job = εργασία
join = ενώνω, συνδέω, ένωση
jump = άλμα
justification = στοίχιση
key = κλειδί
keyword = λέξη κλειδί
label = ετικέτα
landscape = τοπίο
library = βιβλιοθήκη
licence = άδεια
life cycle = κύκλος ζωής
link = σύνδεσμος, σύνδεση, ζεύξη
linked list = συνεζευγμένη λίστα
linker = συvδέτης
linking = διασύνδεση
list = λίστα
listing = παράθεση, καταλογράφηση
literal = κυριολεκτική σταθερά
loader = φορτωτής
local = τοπικός
logic = λογική
logical = λογικός
loop = βρόχος
machine language = γλώσσα μηχανής
macro (instruction) = μακροεντολή
main program = κύριο πρόγραμμα
maintenance = συντήρηση
manipulation = χειρισμός
manual = εγχειρίδιο, χειροκίνητος
map = απεικόνιση
mark = σημάδι
mask = μάσκα
matching = ταίριασμα, ταύτιση
matrix = μήτρα
menu = κατάλογος επιλογών, μενού
merging = συγχώνευση
mirroring = καθρεπτισμός
mode = κατάσταση, τρόπος
modify = τpoπoπoιώ, μεταβάλω
modular = δομοστοιχειωτός, τμηματικός
module = δoμoστoιχείo, δομική ενότητας
monadic operation = μονοτελής πράξη
monitor = μηνύτορας, παρακολουθώ
move = μετακινώ
multimedia = πολυμέσα
natural language = φυσική γλώσσα
negation = άρνηση, λογική αντιστροφή, πράξη ΟΧΙ
nested = εμφωλευμένος
nesting = φώλιασμα
nomenclature = ονοματολογία
numeric = αριθμητικός
object = αντικείμενο
object driven = οδηγούμενος από το γεγονός
object oriented = αvτικειμεvoστpαφής
odd = μονός, περιττός
office automation = αυτοματισμός γραφείου
office = γραφείο
O-nolation = συμβολισμός Ο
operand = τελεστέος
operation = πράξη
operator = τελεστής, χειριστής
optimal = άριστος
option = επιλογή
optional = προαιρετικός
order = διάταξη
ordering = διάταξη
output = έξοδος, έξοδος δεδομένων
overflow = υπερχείλιση
overlay = επικαλύπτω
package = πακέτο
parameter = παράμετρος
parity = ισοτιμία
parsing = συντακτική ανάλυση
password = σύνθημα
paste = κολλώ, συγκολλώ
patch = διορθώνω πρόχειρα
pattern = σχηματομορφή
performance = επίδοση
permission = δικαίωμα
permutation = μετάθεση
planning = σχεδιασμός, προγραμματισμός (έργων)
platform = πλατφόρμα, υποδομή
336 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον

 

pointer = δείκτης
polymorphism = πολυμορφισμός
polynomial = πολυωνυμικός
pop = απώθηση
portability = φορητότητα
portrait = πορτρέτο
precision = ακρίβεια
primary key = πρωτεύον κλειδί
print = τυπώνω, εκτυπώνω
procedure = διαδικασία
processing = επεξεργασία
program = πρόγραμμα
prompt = προτροπή
property = ιδιότητα
pseudocode = ψευδοκώδικας
pull down menu = κατακόρυφος πίνακας επιλογών
push = ώθηση
quantity = ποσότητα
queue = ουρά
quit = εγκαταλείπω, αφήνω
quotation mark = διπλά εισαγωγικά
radian = ακτίνιο
rank = τάξη
read = διαβάζω
ready = έτοιμος
real = πραγματικός
record = εγγραφή
recursion = αναδρομή
reference = αναφορά, παραπομπή
relation = σχέση
relative = σχετικός
release = έκδοση (λογισμικού)
reliability = αξιοπιστία
replica = αντίγραφο
reply = απαντώ
report = αναφορά, έκθεση, κατάσταση (εκτυπωτή)
requirement = απαίτηση
rerun = επανεκτέλεση
reserved = δεσμευμένος
reserved word = δεσμευμένη λέξη
restart = επανεκκίνηση
retrieval = ανάκτηση
return = επιστροφή
row = γραμμή, σειρά
rule = κανόνας
run = εκτέλεση
save = φυλάσσω
SCALAR = βαθμωτός, μονόμετρος
score = εμβέλεια
scroll bar = ράβδος κύλισης
scrolling = κύλιση
searching = αναζήτηση
secondary key = δευτερεύον κλειδί
semantics = σημασιολογία
separation = διαχωρισμός
sequence = ακολουθία, διαδοχή, σειρά
sequential = ακολουθιακός
serial = σειριακός
set = σύνολο
shift = ολίσθηση, μετατόπιση
simulation = προσομοίωση
software = λογισμικό
sorting = ταξινόμηση
source = πηγή
space complexity = πoλυπλoκότητα χώρου
specification = προδιαγραφή
SQL(Structure Query Languagε) = δομημένη γλώσσα ερωταπαντήσεων
stack = στοίβα
standardization = τυποποίηση
statement = εντολή, πρόταση (προγράμματος)
static = στατικός
status = κατάσταση
step = βήμα
straight exchange sort = ταξινόμηση ευθείας ανταλλαγής
string = στοιχειοσειρά
structural = δομημένος
structure programming = δομημένος προγραμματισμός
subprogram = υποπρόγραμμα
subroutine = υπορουτίνα
sum = άθροισμα
syntax = συντακτικό
table = πίνακας
testing = δοκιμή
text = κείμενο
time complexity = χρονική πολυπλοκότητα
tool = εργαλείο
toolbar = γραμμή εργαλείων
toolbox = εργαλειοθήκη
tracing = ιχνηλάτηση
transform = μετασχηματίζω
translate = μεταφράζω, μεταφέρω
translator = μεταφραστής
trapping = παγίδευση
tree = δένδρο
trial = δοκιμή
unary = μοναδιαίος, μονοτελής
unconditional jump = άλμα χωρίς συνθήκη
underflow = υποχείλιση
underscore = χαρακτήρας _
undo = ανατρέπω
update = ενημερώνω
upgrade = αναβάθμιση
user = χρήστης
utility program = βοηθητικό πρόγραμμα
validation = επικύρωση
variable = μεταβλητή
verification = επαλήθευση
verify = επαληθεύω
version = εκδοχή, παραλλαγή, έκδοση
virus = ιός
visual = οπτικός
watchpoint = σημείο παρατήρησης
window = παράθυρο
write = γράφω

 

 

 

 

Βιβλιογραφία
Χ.Κοίλιας-Δ.Παναγιωτάκος, Ερμηνευτικό Λεξικό Όρων Πληροφορικής, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα, 1994

 

 

 

 

Ευρετήριο

 

al Khowarizmi…….. 25
ALGOL…….. 120
Allen P…….. 122
BASIC…….. 122, 123
Bolzano…….. 87
Clipper…….. 126
COBOL…….. 120, 121
dBASE…….. 126
Dijkstra E…….. 133
Fibonacci…….. 72
FIFO…….. 61, 62
FORTRAN…….. 119, 120
Gates B…….. 122
GOTO…….. 134
HIPO…….. 312
Hopper G.M…….. 121
JAVA…….. 124
Kemeny G…….. 122
Kurtz T.…….. 122
LIFO…….. 59, 62
LISP…….. 122, 124
LOGO…….. 123
ΝΡ-πλήρες πρόβλημα…….. 111
OCCAM…….. 137
Papert S…….. 123
PASCAL…….. 123
PROLOG…….. 122
Ritchie D.…….. 125
SMALTALK…….. 235
SQL…….. 129
VTOC…….. 312
Wirth N.…….. 55, 123

A
ακολουθία…….. 30
αλγοριθμική γλώσσα…….. 128
αλγόριθμος…….. 25
αλφάβητο…….. 130, 148
άμεση εκτέλεση…….. 286
αναδρομή…….. 69, 222
αναζήτηση…….. 64
ανάλυση προβλήματος…….. 16, 81
ανάλυση-σχεδίαση…….. 317
αντικείμενο…….. 232
αντικείμενο πρόγραμμα…….. 138
αντικειμενοστραφής προγραμματισμός…….. 123, 136, 231
αξιολόγηση…….. 293
αξιοπιστία…….. 301
άπληστη μέθοδος…….. 90
απλότητα…….. 293
από επάνω προς τα κάτω…….. 85
από κάτω προς τα επάνω…….. 88
αποδοτικότητα…….. 100
αποτελεσματικότητα…….. 26
απώθηση…….. 60
αριθμητικός τελεστής…….. 152
αριθμοί Fibonacci…….. 72
αρχείο δεδομένων…….. 67
αφηρημένος τύπος…….. 236

Β
βήμα προς βήμα εκτέλεση…….. 285
βιβλιοθήκη…….. 138
βρόχος…….. 40

Γ
γεγονός…….. 238
γλώσσα 4ης γενιάς…….. 127
- ερωτοααπαντήσεων…….. 128
- μηχανής…….. 118
- υψηλού επιπέδου…….. 119
- χαμηλού επιπέδου…….. 118
γραμματική…….. 130
γραφικό περιβάλλον…….. 248
γράφος…….. 75

Δ
δεδομένα…….. 8
δείκτης…….. 56, 73, 185
δένδρο…….. 75
διάγραμμα ροής…….. 29
διαγραμματική αναπαράσταση…….. 10
διαγραμματική τεχνική…….. 28
διαδικασιακή γλώσσα…….. 128
διαδικασίες…….. 210
διαίρει και βασίλευε…….. 85
διασύνδεση…….. 253
διεπαφή χρήστη…….. 241, 261
διερμηνευτής…….. 138
διεύθυνση επιστροφής…….. 219
δομή δεδομένων…….. 53
δομή προβλήματος…….. 8
δομή προγράμματος…….. 157
δομημένος προγραμματισμός…….. 123, 132
δυαδική αναζήτηση…….. 85
δυναμική δομή δεδομένων…….. 74
δυναμικός προγραμματισμός…….. 87

Ε
εγγραφή…….. 67
είσοδος…….. 25, 155
έκδοση λογισμικού…….. 315
εκσφαλμάτωση…….. 284
εκτελέσιμο πρόγραμμα…….. 138
έκφραση…….. 31, 153
έκφραση ελέγχου…….. 285
εκχώρηση…….. 154
έλεγχος…….. 282, 318
ελεύθερο κείμενο…….. 28
εμβέλεια…….. 220
εμφωλευμένη διαδικασία…….. 37
ενθυλάκωση…….. 236
ενσωμάτωση…….. 254
έξοδος…….. 26, 155
επανάληψη…….. 39, 173
επεξεργασία δεδομένων…….. 8
επίδοση αλγορίθμου…….. 97
επιλογή…….. 32, 165
Ερατοσθένης…….. 25
ευελιξία…….. 297
338 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον

 

Ευκλείδης .…...25, 71
ευριστικός αλγόριθμος 111

I
ιδιότητα…….. 235
ιεραρχία…….. 154
ιεραρχική σχεδίαση…….. 132
ιστορικό…….. 286
ιχνηλάτηση…….. 286

Κ
καθορισμός απαιτήσεων…….. 11
καθοριστικότητα…….. 26
κατανόηση προβλήματος…….. 5
κλάση…….. 234
κλειδί…….. 67
κληρονομικότητα…….. 236
κύκλος ζωής…….. 315
κωδικοποίηση…….. 28

Λ
λάθη……..
λεξιλόγιο…….. 130
λίστα…….. 73
λογικά λάθη…….. 282
λογική έκφραση…….. 165

Μ
μέγιστος κοινός διαιρέτης…….. 70
μέθοδος…….. 233
μέθοδος διχοτόμησης…….. 87
μενού επιλογών…….. 249
μεταβλητή…….. 31, 151
μεταγλωττιστής…….. 138
μεταφερσιμότητα…….. 127
μη πολυωνυμικός αλγόριθμος…110

Ο
οδηγούμενος από το γεγονός προγραμματισμός…….. 125, 238
ολίσθηση…….. 45
ονόματα…….. 150
οπτικός προγραμματισμός…….. 125
ορθότητα…….. 101
ουρά…….. 60

Π
παραγοντικό…….. 69, 222
παράλληλος αλγόριθμος…….. 109
παράλληλος προγραμματισμός…….. 137
παράμετροι…….. 209
πεδίο…….. 67
περατότητα…….. 26
πηγαίο πρόγραμμα…….. 138
πίνακας…….. 56, 185
πίνακας ASCII…….. 326
πληροφορία…….. 8, 53
πολυμορφισμός…….. 236
πολυπλοκότητα…….. 104
πολυωνυμικός αλγόριθμος…….. 110
πραγματικές παράμετροι…….. 216
πρόβλημα…….. 3
πρόβλημα έτους 2000…….. 4, 282, 312
προβλήματα αδόμητα…….. 17
- άλυτα…….. 16
- ανοικτά…….. 16
- απόφασης…….. 17
- βελτιστοποίησης…….. 17
- δομημένα…….. 17
- δυσχείριστα…….. 111
- επιλύσιμα…….. 16
- ημιδομημένα…….. 17
- υπολογιστικά…….. 17
πρόγραμμα…….. 117
προγραμματιστικό περιβάλλον…137
προσεγγιστικός αλγόριθμος…….. 111

Σ
σειριακή αναζήτηση…….. 64
σημασιολογία…….. 131
σημείο διακοπής…….. 285
σταθερά…….. 31, 149
σταθμική μέση τιμή…….. 63
στατική δομή…….. 56
στοίβα…….. 59, 219, 225
συμβολική γλώσσα…….. 118
συμβολισμός Ο…….. 105
συμβολομεταφραστής…….. 118
συναρτήσεις…….. 153, 210
συναρτησιακή γλώσσα…….. 128
συνδέτης…….. 138
σύνθετη έκφραση…….. 156
συντάκτης…….. 140
συντακτικό…….. 131
συντήρηση…….. 318

Τ
ταξινόμηση…….. 66
ταξινόμηση φυσσαλίδας…….. 67
ταχύτητα…….. 305
τεκμηρίωση…….. 308
τελεστέος…….. 31
τελεστής…….. 31
τεχνητή γλώσσα…….. 130
τμηματικός προγραμματισμός.. 132, 205
τυπικές παράμετροι…….. 216
τυπικότητα…….. 293
τύποι δεδομένων…….. 148
τυπολογικό…….. 130

Υ
υλοποίηση…….. 317
υπολογιστική πολυπλοκότητα…110
υποπρόγραμμα…….. 207

Φ
φορτωτής…….. 138
φυσική γλώσσα…….. 28, 130

Ψ
ψευδογλώσσα…….. 46
ψηφίο ελέγχου…….. 308

Ω
ώθηση Κ…….. 60

 

 

 

Με απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου τυπώνονται από τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων και διανέμονται δωρεάν στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί να διατίθενται προς πώληση, όταν φέρουν βιβλιόσημο προς απόδειξη της γνησιότητάς τους. Κάθε αντίτυπο που διατίθεται προς πώληση και δε φέρει βιβλιόσημο θεωρείται κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Νόμου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 (ΦΕΚ 1946, 108, Α )

 

 

Εικόνα

 

 

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος αυτού του βιβλίου, που καλύπτεται από δικαιώματα (copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

 

 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΑ 2010 - ΑΝΤΙΤΥΠΑ 53.000 - ΑΡ. ΣΥΜΒ: 10046/06-04-10
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΑΦΟΙ Δ. ΜΟΥΓΚΟΠΑΝΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: Μ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ