Φυσική (Β Λυκείου Γενικής Παιδείας) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα

 

2.9

Νόμος του Ohm για κλειστό κύκλωμα

Εικόνα 3.1-48. Κλειστό κύκλωμα με πηγή και αντιστάτη.

Εικόνα 2.9-48.

Κλειστό κύκλωμα με πηγή και αντιστάτη.

Σε ένα κλειστό κύκλωμα (εικ. 48) υπάρχει γεννήτρια, που έχει ηλεκτρεγερτική δύναμη Εικόνα και εσωτερική αντίσταση r. Το εξωτερικό κύκλωμα αποτελείται από μια αντίσταση R. Οι αγωγοί που χρησιμοποιούνται για τη συνδεσμολογία έχουν ασήμαντη αντίσταση. Το κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα έντασης I.

Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα
 

Σε χρονικό διάστημα t, η πηγή δίνει ενέργεια:

Εικόνα

η οποία μετατρέπεται σε θερμότητα

στην αντίσταση R: 

QR = I2·R·t     και

στην αντίσταση r: 

Qr = I2·r·t

Από την αρχή διατήρησης της ενέργειας έχουμε:

 

Εικόνα

 

Εικόνα

 

Εικόνα

 

Η τελευταία σχέση αποτελεί τη μαθηματική έκφραση του νόμου του Ohm για κλειστό κύκλωμα, και διατυπώνεται ως εξής:

Σε κλειστό κύκλωμα, που αποτελείται από ηλεκτρική πηγή και ωμικές αντιστάσεις, η ένταση του ρεύματος I που διαρρέει το κύκλωμα είναι ίση με το πηλίκο της ΗΕΔ της πηγής Εικόνα προς την ολική αντίσταση Rολ του κυκλώματος.

Τάση στους πόλους πηγής (πολική τάση)

Εικόνα 3.1-49. Κλειστό κύκλωμα με πηγή και αντιστάτη.

Εικόνα 2.9-49.

Κλειστό κύκλωμα με πηγή και αντιστάτη.

Θεωρούμε το κύκλωμα της εικ. 49. Επειδή οι αγωγοί της συνδεσμολογίας ΑΓ και ΒΔ έχουν ασήμαντη αντίσταση, τα άκρα Γ και Δ της αντίστασης R έχουν το ίδιο δυναμικό με τους πόλους A και B της πηγής αντίστοιχα, δηλαδή

VA = VΓ   και   VB = VΔ.

Άρα:   VA - VΒ = VΓ - VΔ.

 
Πείραμα
Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα
 

Εικόνα 3.1-50. Χαρακτηριστική καμπύλη πηγής.

Εικόνα 2.9-50.

Χαρακτηριστική καμπύλη πηγής.

 

Η τάση στα άκρα της πηγής VA - VB λέγεται πολική τάση της πηγής και συμβολίζεται με Vπ.

Επομένως:

Vπ = VR

δηλαδή η τάση στους πόλους της πηγής είναι ίση με την τάση στα άκρα της αντίστασης R.

Είναι όμως: VR = I·R (από το νόμο του Ohm για τμήμα αγωγού).

Άρα:

Vπ = I·R

Από την αρχή διατήρησης της ενέργειας έχουμε:

Εικόνα

Εικόνα

(25)

Παρατηρούμε ότι σ' αυτό το κλειστό κύκλωμα η τάση Vπ στους πόλους της πηγής είναι ίση με την ηλεκτρεγερτική δύναμη Εικόνα της πηγής ελαττωμένη κατά τον παράγοντα lr, που λέγεται πτώση τάσης μέσα στην πηγή.

Αν το κύκλωμα είναι ανοιχτό, τότε η πηγή δε διαρρέεται από ρεύμα, δηλαδή είναι l = 0.

Άρα:

Εικόνα

Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι:

Η ηλεκτρεγερτική δύναμη Εικόνα της πηγής είναι ίση με την τάση Vπ στους πόλους της πηγής, όταν η πηγή δε διαρρέεται από ρεύμα (I = 0).

Αν η πηγή είναι ιδανική, τότε έχει αμελητέα εσωτερική αντίσταση, δηλαδή είναι r = 0.

Άρα:

Εικόνα

Έτσι μπορούμε να πούμε ότι:

Η ηλεκτρεγερτική δύναμη Εικόνα της πηγής είναι ίση με την τάση Vπ στους πόλους της πηγής, όταν η πηγή είναι ιδανική (r = 0).

Αν συνδέσουμε τους πόλους της πηγής με αγωγό αμελητέας αντίστασης, δηλαδή R = 0, τότε λέμε ότι η πηγή είναι βραχυκυκλωμένη.

Από το νόμο του Ohm για κλειστό κύκλωμα έχουμε:

Εικόνα

Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα
 

Το ρεύμα αυτό είναι το μέγιστο που μπορεί να διαρρέει την πηγή και λέγεται ρεύμα βραχυκύκλωσης.

Από τη σχέση Vπ = Ε - Ir κατασκευάζουμε τη χαρακτηριστική καμπύλη της πηγής, που φαίνεται στην εικ. 50.

Παράδειγμα 12

Δύο αντιστάσεις R1 = 5Ω και R2 = 3Ω συνδέονται σε σειρά και τα άκρα του συστήματος συνδέονται με γεννήτρια ΗΕΔ Εικόνα και εσωτερικής αντίστασης r = 2Ω. Να βρεθούν:

α) η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα

β) η τάση στους πόλους της γεννήτριας και η τάση στα άκρα της R1 και της R2.

γ) η ισχύς της πηγής και η ισχύς που αποδίδει η πηγή στο εξωτερικό κύκλωμα.

 

Λύση

α) H ένταση I του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα είναι:

Εικόνα

β) H τάση στους πόλους της γεννήτριας είναι:

Εικόνα

H τάση στα άκρα της R1 είναι:

V1 = IR1 ⇒ V1 = 1A·5Ω ⇒ V1 = 5V

H τάση στα άκρα της R2 είναι:

V2 = IR2 ⇒ V2 = 1A·3Ω ⇒ V2 = 3V

γ) H ισχύς της πηγής είναι:

Εικόνα

H ισχύς που αποδίδει η πηγή στο εξωτερικό κύκλωμα είναι:

Εικόνα