πατερναλισμός: Δόγμα που επικράτησε κυρίως κατά το 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ού, σύμφωνα με το οποίο ο προϊστάμενος ιδρύματος, υπηρεσίας, επιχείρησης κ.λπ. πρέπει να ασκεί εποπτεία στους υφισταμένους του και να αποφασίζει «κατά την κρίση αγαθού ανδρός», ως να είναι δηλ. αρχηγός οικογένειας, χωρίς να στηρίζεται στις επιστημονικές έρευνες και τις συγκριτικές παρατηρήσεις, που απορρέουν απ' αυτές.

[πηγή: Γιώργου Χασιάκου, Ερμηνευτικό Λεξικό των -ισμών, εκδόσεις Επικαιρότητα, Αθήνα 1992]

info