image
image

[...]

image

[...]

image

image

[...]

image
image

[...]

image

[...]

[πηγή: B. Θεοδωρακόπουλου, «Πληροφορίες υποδομής για την ερμηνεία των ρητορικών κειμένων», στο Ρητορικά Κείμενα. Βιβλίο του Καθηγητή, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 1999, σελ. 27-34]

info