Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ' Δημοτικού - Βιβλίο Μαθητή
3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτομο και
η Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Εικόνα

 

 

  • Την Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Τη σχέση της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Τους Ευρωπαίους πολίτες

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το άτομο και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Ενότητα Α'

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα

Εικόνα


Κεφάλαιο 1ο: Η Ευρωπαϊκή Ένωση: όργανα και λειτουργίες της

Η Ευρωπαϊκή Ένωση:
όργανα και λειτουργίες της

Εικόνα Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία ένωση πολλών κρατών που βρίσκονται στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Δημιουργήθηκε μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου και στην αρχή οι στόχοι της ήταν καθαρά οικονομικοί. Στη συνέχεια, όμως, η ιδέα μιας Ενωμένης Ευρώπης οδήγησε σταδιακά στη στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στην πολιτική, τον πολιτισμό, την ασφάλεια και την ειρήνη. Με την πάροδο των χρόνων, όλο και περισσότερα κράτη εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εικόνα

Εικόνα


3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτομο και
η Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΝΟΤΗΤΑ Α': Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα

Εικόνα

Τα κράτη–μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεργάζονται με σκοπό την ειρήνη, τη σταθερότητα, την ασφάλεια, τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη, την κοινωνική και οικονομική τους ανάπτυξη, καθώς και την υπεράσπιση των κοινών αξιών των Ευρωπαίων (σεβασμός των δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων και του πολιτισμού, υγιές περιβάλλον, κ.ά.).

Τα κράτη-μέλη έχουν μεταβιβάσει ορισμένες εξουσίες τους (νομοθετικές, εκτελεστικές και δικαστικές) σε αντίστοιχα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εικόνα

Εικόνα

Τα βασικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πέντε: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο Yπουργών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

  • Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Αποτελείται από βουλευτές (Ευρωβουλευτές) που εκλέγονται από τους πολίτες των κρατών-μελών κάθε πέντε χρόνια. Το σημερινό Κοινοβούλιο αριθμεί 785 μέλη από τις 27 χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περίπου το ένα τρίτο αυτών είναι γυναίκες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών στις συζητήσεις με τα άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεδριάζει.

  • Το Συμβούλιο Yπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Είναι το κύριο όργανο που λαμβάνει αποφάσεις σε θέματα σχετικά με τους ευρωπαϊκούς νόμους, την πολιτική ασφάλειας, τις δαπάνες της Ένωσης και την οικονομική και εξωτερική πολιτική των κρατών-μελών. Στις συνεδριάσεις του παρευρίσκεται ένας υπουργός από κάθε κυβέρνηση κράτους-μέλους της Ένωσης. Αν,

Κεφάλαιο 1ο: Η Ευρωπαϊκή Ένωση: όργανα και λειτουργίες της

 

για παράδειγμα, το Συμβούλιο πρόκειται να συζητήσει ζητήματα παιδείας, στη συνεδρίαση θα παρευρίσκεται ο Yπουργός Παιδείας κάθε χώρας της Ένωσης και το Συμβούλιο θα χαρακτηρίζεται «Συμβούλιο Παιδείας».

  • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Αποτελείται από τους προέδρους και /ή πρωθυπουργούς των κρατών-μελών μαζί με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδριάζει (συνεδριάσεις «κορυφής») το ανώτερο τέσσερις φορές κάθε χρόνο για θέματα γενικής πολιτικής της Ένωσης.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδριάζει.

  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν): Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (επίτροποι) ορίζονται από τις Κυβερνήσεις των κρατών-μελών (ένας για κάθε κράτος-μέλος) για πέντε χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπεί και υποστηρίζει τα συμφέροντα του συνόλου της Ένωσης και προτείνει τους νόμους στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο Yπουργών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

  • Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Αποτελείται από ένα δικαστή από κάθε κράτος- μέλος. Σκοπός του δικαστηρίου είναι να εξασφαλίζει ότι η νομοθεσία της Ένωσης ερμηνεύεται και εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες της Ένωσης.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.


3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτομο και
η Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΝΟΤΗΤΑ Α': Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα

Εκτός από τα πέντε βασικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν και άλλα όργανα που συμπληρώνουν και διευκολύνουν το έργο τους, όπως το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

Αντιστοιχίζω σύμφωνα με όσα έμαθα για τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Yπερασπίζεται τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Προτείνει τους νόμους στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο Yπουργών.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διασφαλίζει την ισότητα όλων των πολιτών απέναντι στο νόμο σε όλα τα κράτη-μέλη.

 

  ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένωση κρατών στηρίζεται στη συνεργασία των μελών της σε κοινά θέματα, όπως η ειρήνη, η οικονομική και κοινωνική ευημερία, η ασφάλεια, η δημοκρατία, η σταθερότητα, η δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη. Τα βασικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο Yπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.