Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε΄ Δημοτικού - Βιβλίο Μαθητή

Κεφάλαιο 3

Πώς λειτουργεί το Ελληνικό Κοινοβούλιο


Η Βουλή είναι το όργανο της πολιτείας στο οποίο εκφράζονται, μέσω των αντιπροσώπων, οι απόψεις του ελληνικού λαού. Είναι ο χώρος στον οποίο γίνεται ο δημόσιος διάλογος για τα θέματα που αφορούν το ελληνικό κράτος και έθνος.

Εικόνα

εικόνα εικόνα

Εικόνα

Στα σύγχρονα κράτη, επειδή οι πολίτες είναι πολλοί, δεν είναι δυνατόν να συγκεντρώνονται όλοι μαζί πολύ συχνά και να αποφασίζουν για όλα τα ζητήματα που τους αφορούν. Γι’ αυτό και οι πολίτες δεν αποφασίζουν πλέον απευθείας οι ίδιοι για όλα τα θέματα, αλλά αναθέτουν την εξουσία αυτή στους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους, τους βουλευτές.

Οι κύριες λειτουργίες του Κοινοβουλίου είναι η ψήφιση νόμων (νομοθετικό έργο) και ο έλεγχος των πράξεων της κυβέρνησης (κοινοβουλευτικός έλεγχος).


Το νομοθετικό έργο της Βουλής των Ελλήνων

Η σημαντικότερη αρμοδιότητα της Βουλής των Ελλήνων είναι η νομοθετική, δηλαδή η θέσπιση νόμων. Η κύρια λειτουργία της δηλαδή είναι να συζητά, να επεξεργάζεται και να ψηφίζει τους νόμους.

Ας δούμε με ποιον τρόπο νομοθετεί η Βουλή:

Εικόνα


Εκτός από την κυβέρνηση, μπορούν και οι βουλευτές να προτείνουν έναν νόμο (πρόταση νόμου) για κάποιο θέμα που θεωρούν σημαντικό.

Η Βουλή και οι πολίτες ελέγχουν την Κυβέρνηση

Ας δούμε με ποιον τρόπο:

Εικόνα


1. Βουλευτές για μια μέρα!

Τα μέλη της ομάδας σας έχουν εκλεγεί βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η Κυβέρνηση προτείνει στη Βουλή τον προϋπολογισμό, δηλαδή τα έσοδα και τα έξοδα του κράτους, για την επόμενη χρονιά. Εσείς θέλετε να μοιράσετε το ποσό των 100.000.000€ από τον προϋπολογισμό, με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που προτείνει η Κυβέρνηση.

Πώς θα μοιράσετε το ποσό αυτό; Να συμπληρώσετε τα ποσά και να δικαιολογήσετε την πρότασή σας. Μετά, να συζητήσετε μεταξύ σας πόσο εύκολο ήταν να καταλήξετε σε μια απόφαση.


Παιδεία
Κατασκευή και συντήρηση σχολείων  
Έκδοση σχολικών βιβλίων  
Δημιουργία σχολικών βιβλιοθηκών  
Υγεία
Κατασκευή νοσοκομείων  
Αγορά ιατρικών μηχανημάτων  
Διορισμός νοσηλευτικού προσωπικού  

Πολιτισμός
Δημιουργία μουσείων  
Πολιτιστικές εκδηλώσεις  
Συντήρηση αρχαιολογικών χώρων  

εικόνα εικόνα


Μάθαμε ότι...

Η Βουλή είναι ένα όργανο του κράτους που ασκεί εξουσία και στο οποίο εκφράζονται οι βασικές απόψεις του ελληνικού λαού. Συγκροτείται από τους βουλευτές, οι οποίοι εκλέγονται άμεσα από τους πολίτες (ψηφοφόροι). Οι εκλογές διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια.

Βασικό έργο των βουλευτών είναι η νομοθεσία, καθώς και ο έλεγχος των πράξεων της κυβέρνησης. Ο έλεγχος αυτός είναι στοιχείο του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, αφού ασκείται από τους αντιπροσώπους του λαού.