Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε΄ Δημοτικού - Βιβλίο Μαθητή

Κεφάλαιο 4

Τι έμαθα ως τώρα;


1. Μια εικόνα χίλιες λέξεις…
Οι παρακάτω εικόνες παρουσιάζουν τη ζωή παιδιών στον κόσμο. Να αντιστοιχίσετε κάθε εικόνα με τα άρθρα από τη Διεθνή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του παιδιού που είτε κατοχυρώνονται είτε παραβιάζονται.


     
εικόνα α. εικόνα

1. Το κάθε παιδί πρέπει να τρέφεται ικανοποιητικά, να έχει σπίτι, ψυχαγωγία και ιατρική φροντίδα.

εικόνα β. εικόνα

2. Αν το παιδί έχει κάποιο σωματικό πρόβλημα δικαιούται να έχει ιδιαίτερη φροντίδα και εκπαίδευση.

εικόνα γ. εικόνα

3. Τα παιδιά χρειάζονται μια οικογένεια. Αν δεν έχουν οικογένεια ή αν είναι πολύ φτωχή, οφείλει να τα φροντίσει το κράτος.

εικόνα δ. εικόνα

4. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη μάθηση. Τουλάχιστον η στοιχειώδης εκπαίδευση πρέπει να είναι δωρεάν και υποχρεωτική.

εικόνα ε. εικόνα

5. Κανένα παιδί δεν πρέπει να έχει άμεση συμμετοχή στις εχθροπραξίες.

εικόνα στ. εικόνα

6. Κανένα παιδί δεν πρέπει να δουλεύει αν δε φτάσει στην κατάλληλη ηλικία και δεν πρέπει να κάνει ποτέ ανθυγιεινή εργασία.

2. Οι παρακάτω φράσεις αναφέρονται σε παραβιάσεις δικαιωμάτων. Να τις διαβάσετε προσεκτικά και να γράψετε δίπλα ποιο δικαίωμα παραβιάζεται και σε ποια ομάδα δικαιωμάτων ανήκει:


Απολύθηκε από την εργασία της, επειδή έμεινε έγκυος.    
Δεν υπήρχαν ψηφοδέλτια όλων των κομμάτων στο εκλογικό κέντρο.    
Ο ασθενής αναγκάστηκε να παραμείνει σε φορείο στον διάδρομο του νοσοκομείου, επειδή δεν υπήρχε ελεύθερο κρεβάτι.    
Δεν έγινε η εγγραφή του στο σχολείο, επειδή δεν ήταν μεταφρασμένο το πιστοποιητικό γέννησής του.    

3. Να συμπληρώσετε το σταυρόλεξο.

Εικόνα

  1. Μπορώ να μιλώ ελεύθερα, επειδή υπάρχει το δικαίωμα ελεύθερης…
  2. Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα στη…
  3. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε…
  4. Μια κατηγορία δικαιωμάτων…
  5. Κάθε δικαίωμα είναι η ελευθερία ικανοποίησης μιας…
  6. Και μια άλλη κατηγορία δικαιωμάτων…
  7. Έχω δικαίωμα να ακούν τη … μου.
  8. Ένα κοινωνικό δικαίωμα.


Εν συντομία

Δικαίωμα είναι η ελευθερία που έχει κάθε άνθρωπος να ικανοποιεί τις ανάγκες του.

Η άσκηση των δικαιωμάτων μας δημιουργεί και τις ανάλογες υποχρεώσεις.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι θεμελιώδεις ελευθερίες, που ισχύουν για όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από εθνική προέλευση, φύλο, γλώσσα, θρησκεία. Ο σεβασμός και η προστασία αυτών των δικαιωμάτων μάς επιτρέπουν να ζήσουμε με αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ειρήνη, καθώς και να αναπτύξουμε όλες τις ικανότητές μας.

Τα κράτη - μέλη του Ο.Η.Ε. έχουν υιοθετήσει την Οικουμενική Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Αυτά διακρίνονται σε ατομικά, κοινωνικά και πολιτικά. Στην Ελλάδα τα δικαιώματα των ανθρώπων προστατεύονται από το Σύνταγμα και τους νόμους. Επίσης, τα δικαιώματα του παιδιού κατοχυρώνονται με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Η ελληνική πολιτεία έχει δημιουργήσει τις Ανεξάρτητες Αρχές, όπως είναι ο Συνήγορος του Πολίτη και το Ε.Σ.Ρ., στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν όλοι οι πολίτες, όταν θίγονται τα δικαιώματά τους.